MBAD123 Геоикономика и международна политическа икономия

Анотация:

Икономиката придобива нова, все по-отчетлива роля при разпределението на силите в глобален план. За да разберем моделите на взаимодействие и промяна на глобално ниво, трябва да разгледаме както международната политика, така и икономиката по интегриран начин. В курса се разглеждат икономически проблеми, свързани с търговията, финансите, производството и развитието, но не само от гледна точка на икономическата теория. Вместо това докторантите ще се запознаят с концепциите, идеите и литературата в областта на международните отношения относно икономическите отношения между държавите и между държави и недържавни участници (като фирми, обществени групи и международни организации).

Целта на курса е да подпомогне разбирането на взаимодействието между политиката и икономиката в международните отношения, източниците на промени в световното стопанство и предизвикателствата, пред които са изправени държавите в ерата на глобална икономическа интеграция и фрагментация. Специален акцент е поставен върху политическите проблеми, които възникват в резултат на нарастващата наситеност на международните икономически отношения.

Съдържанието на курса се актуализира съобразно най-новите достижения в теоретичните и емпирични изследвания в областта на международната политическа икономия, геополитиката и геоикономиката и може да бъде адаптирано спрямо нуждите на докторантите от гл.т. на конкретните теми и насоченост на дисертациите.

прочети още
Световно стопанство. Международни икономически отношения

Преподавател(и):

доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• състоянието и тенденциите в развитието на съвременната световна икономика;

• новите тенденции и модели в световното стопанство;

• процесите на глобална интеграция и фрагментация в международната политика и икономика;

• източниците и причините за приемствеността и промените в международната политическа икономия;

• икономическите предизвикателства пред различните икономики и световното стопанство като цяло;

2) могат:

• да разграничават и анализират критично различните теоретични подходи в международната политическа икономия;

• да разбират и осмислят различната роля на държавите, международните организации и неправителствените участници в международните икономически отношения;

• критично да оценяват динамиката и основните тенденции в световното стопанство и да формират и аргументират собствени позиции относно насоките за развитие на националната икономическа и външноикономическа политика;

• адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Микроикономика

• Макроикономика

• Международна икономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Appleyard, D. and A. Field, Jr. 2017. International economics — 9th ed. McGraw-Hill.

• Blackwill, R.D., Harris, J. 2016. War by Othermeans: Geoeconomics and Statecraft. Harvard, Belknep Press.

• Carbaugh, R. 2018. International economics, 17th ed. South-Western. ISBN 9781285060316.

• Cohen, B. J. 2008. International Political Economy: An Intellectual History. Princeton: Princeton University Press.

• Frieden, J., D. Lake, and J. B. Lawrence (eds.) 2017. International Political Economy, 6th edition, W.W. Norton.

• Gilpin, R. 2001. Global Political Economy: understanding the international economic order, Princeton University Press.

• Jaeger, B.J. and P.V.P. Brites. 2018. Geoeconomics in the light of International Political Economy: a theoretical discussion. Brazilian Journal of Political Economy.

• Murray, W.E. and J. Overton. 2015. Geographies of Globalization, 2nd Еdition, London and New York, Routledge, 2015.

• Oatley, T. 2017. International Political Economy: interest and institutions in the global economy, 5th edition, Pearson Longman.

• Ravenhill, J. 2020. Global Political Economy, 6th edition, Oxford Press.

• Walter, A. and G. Sen. 2009. Analyzing the Global Political Economy, Princeton University Press.

• Статии в специализирани икономически издания.

• Уеб-страници на национални и международни институции и организации.