POLD117 Място и роля на Европейския съюз в променящия се свят

Анотация:

Място и роля на Европейския съюз в променящия се свят има за цел да обогати знанията на студентите – докторанти за същността и еволюцията на социално-

икономическия модел на Европейския съюз след 2008 г. за новите изисквания,

детерминанти и предизвикателства пред Съюза и по-специално пред Икономическия и

валутен съюз в период на висока задлъжнялост, макроикономически неравновесия и

нужда от нови решения за регулиране, координиране и управление на политическите и

икономически процеси. Европейското икономическо управление ще бъде представено

със своя инструментариум, институции и решения.

Специално място ще се отдели на анализа на структурните реформи на ЕС, които са

предпоставка за мястото и ролята на Съюза като глобален политически и икономически

субект. Ще се анализират всаимоотношенията на ЕС със световните политически и

икономически институции и новите глабални играчи в света.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знаят: същността и целите на европейското регулиране и управление,

особеностите на макроикономическата среда и възможните варианти на

социално-икономическа политика насочена към намаляване на дълговия проблем,

стимулиране на бюджетно равновесие, икономически растеж и

междуинституционален синхрон. Това е предпоставка от по-силно присъствие в

глабалните процеси на настоящия век.

могат: да анализират как функционира ЕС в съответствие с Лисабонския

договор и „Стратегия 2020”, какви са неговите основни предизвикателства пред

страните-членки. Да са в състояние да направят аргументиран анализ на

същността, ролята и предизвикателствата в 21 век на европейското

икономическо управление на ЕС и как този процес се отразява чрез съответни

измерители на нарастващата роля на Съюза на глобалната сцена. Не на последно

място да са в състояние да направят сравнителен анализ между основните

политически и икономически резултати за отделните страни както в ЕС, така и

с останалите страни от Г-7.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

EC-EPC Report on the economic and budgetary impact of ageing, statistical annexes and information on demographic and macroeconomic assumptions

•The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). European Economy 2/2009

•The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies for the EU-27 Member States (2007-2060). European Economy 7/2008.

•EPC Report - The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, longterm care, education and unemployment transfers (2004-2050). European Economy.

•Kettl, D. (2015), « The Transformation of Governance: Globalization, Devolution, and the Role of Government », Public Administration Review, Vol.60, No. 6.

•Kotter, J.P. (2013), « Leading Change: Why Transformation Efforts Fail », Harvard Business Review, mars

•Rhodes Roderick, (1996), “The new governance: governing without government” (, in Political Studies, Vol. 44,).

• OECD (2015), Regulatory Policies in OECD Countries: from Interventionism to Regulatory Governance, Paris.

• OCDE (2017), Moderniser l’État : La route à suivre, OCDE, Paris.

• OCDE (2019), Renforcer la confiance dans l’action publique, OCDE, Paris