POLD130 Изследователски методи в социалните науки

Анотация:

Курсът представя основните методи, приложими в социалните науки с акцент върху политическите науки. Методите се дискутират и с оглед на конкретният изследователски проект на дисертацията.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Развиване на познания и умения за прилагане на различни методи за изследване на социалната реалност. Изграждане на интердисциплинарни методологически умения.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Royce A. Singleton, Bruce C. Straits and Margaret Miller Straits, Approaches to Social Research.- Oxford university press, 1993

Malcolm Williams, Making sense of social research. - Sage Publications, 2003

Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research. - Sage Publications, 1989.

Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991

Janet Buttolph Johnson, Richard A.Joslyn, Political science research methods. – CQ Press, Washington D.C., Second edition, 1991.

Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: an Introduction. – MacMillan, 1996

Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice. - Sage Publications, 2003

Kimberly Neuendorf, Content Analysis Guidebook. - Sage Publications, 2002

Gregory Scott, Stephen Garrison, The Political science student writer’s manual. – Prentice hall, 1998.

Средства за оценяване:

Дискусия в клас и методологичен план на дисертацията.