POLD115 Международни отношения и външна политика

Анотация:

В този курс студентите придобиват знания и умения за:

1. разработване на външнополитически анализ;

2. за определяне на цели, средства и направления във външната политика;

3. за изработване на външнополитическо решение;

4. за определяне на външнополитически курс

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Соня Хинкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се прави външнополитически анализ

2) могат:

Да определят външнополитически цели и средства;

Да изработват външнополитическо решение


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Чуков, Вл., Външна политика и идеи, С., 1999.

2. Цыганков, П., Международные отношения, Новая школа, М., 1996.

3. Стефанов, Г., Външна политика. Дипломация, С., 1994.

4. Савов, Ен., Г., Генов, Международни дипломатически преговори. Въпроси на теорията и практиката, София, „Албатрос”, 2008

5. Стефанов, Г., Външнополитическото решение, С., 1989.

6. Външна политика на Народна Република България. Сб. документи и материали, т. І-V, С., 1970-1988.

7. Пенков, С., Международни договори на България /1947-1993/, С., 1994.

8. Димитров, Г., Г. Йотов, Зл. Тръпков, Външна политика на България 1990-1997 г., сп. Международни отношения, бр.4, 1998, с. 15-37.

9. Димитров, Г., Г. Йотов, Зл. Тръпков, Институционна рамка на външната политика на България, сп. Международни отношения, бр.5, 1999, с. 5-25.

10. Казаков, Ем., За геополитическия модел на българската външна политика, сп. Международни отношения, бр.1, 2001, с. 19-32.

11. Тодоров, Ан., Външнополитическите приоритети на България, сп. Международни отношения, бр.5, 1999, с. 11-28.

12. Mellor, R., Nation, State and Territory, London, 1989.

13. Butler, F., Regionalism and Integration, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

14. Taylor, P., The United Nations and International Organization, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

15. Wheeler, N., Humanitarian Intervention and World Politics, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997.

16. White, Br., Diplomacy, in The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations ed. by John Baylis and Steve Smith, Oxford New York, 1997

17. Kamath, P., Foreign Policy – Making and International Politics, London, 1990.

18. Modelski, G., A Theory of Foreign Policy, New York,1962.

19. Frankel, J., The Making of Foreign Policy. An Analysis of Decision Making, Oxford, 1967.

20. Berridge, M., A Diplomacy: Theory and Practice, LeicesterU.P., 1997.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа под формата на:

1. Участие в семинари

2. Курсова работа

3. Изготвяне на библиографски справки по външнополитически теми, зададени в тематичния план.

4. Рефериране на външнополитически текстове, по теми, включени в тематичния план