POLD109 Докторски семинар по политически науки

Анотация:

Докторският семинар е организиран върху две основни форми:

- методологически семинари, представяни от гост-професори;

- докторантски четения, на които се представят и обсъждат елементи от изследователската работа на докторантите.

Методологическите семинари имат за цел да представят пред докторантите актуалните практики на изследванията в социалните науки, както и личния изследователски опит на утвърдени чуждестранни и български учени.

Докторантските четения са дискусия върху напредъка на изследователската работа на докторантите, обмяна на опит за специфичните трудности на изследването, проблематизацията, очертаването на изследователския обект.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
проф. Анна Кръстева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът изгражда умения за формулиране на изследователски проблем и ограничаването му в избраното изследователско поле.
Предварителни изисквания:
Основни понятия в политическата наука и методологията на социалните изследвания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителни - изданията на НБУ

КРЪСТЕВА А. (съст) Дигиталният гражданин. София: НБУ, 2013.

Сасен С. (2013) Власт и обезвластени: социотехнически взаимодействия.-

В: Кръстева А. (съст) (2013) Дигиталният гражданин. София: Издателство на НБУ, 64 - 68.

Отова И. (2013) Екологичните мобилизации в България.-В: Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. София: Издателство на НБУ, 148 – 160.

Royce A. Singleton, Bruce C. Straits and Margaret Miller Straits, Approaches to Social Research.- Oxford university press, 1993

Malcolm Williams, Making sense of social research. - Sage Publications, 2003

Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research. - Sage Publications, 1989.

Graham Allan, Chris Skinner, Handbook for Research Students in Social Sciences. - Falmer Press, 1991

Janet Buttolph Johnson, Richard A.Joslyn, Political science research methods. – CQ Press, Washington D.C., Second edition, 1991.

Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and Politics: an Introduction. – MacMillan, 1996

Jane Ritchie, Jane Lewis, Qualitative Research Practice. - Sage Publications, 2003

Kimberly Neuendorf, Content Analysis Guidebook. - Sage Publications, 2002

Gregory Scott, Stephen Garrison, The Political science student writer’s manual. – Prentice hall, 1998.

Средства за оценяване:

Тук основното изискване е присъствието и активното участие на занятията.