POLD106 Актуални теоретични въпроси на международните отношения - международни отношения

Анотация:

Курсът „Актуални теоретични въпроси на международните отношения” си поставя за цел да задълбочи познанията на студентите в областта на теоретичните подходи в изследването на международните отношения. Курсът се води на семинарен принцип, като самите докторанти участват активно в анализа и коментара на предварително подбрани класически текстове.

Курсът надгражда знанията на докторантите в сферата на теориите за международните отношения, помага им да разграничават отделните методологически и теоретични подходи, прецизира и доразвива уменията им за анализ, стимулира критическото мислене.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът изгражда аналитични умения и предоставя теоретични инструменти за изследователска работа в облстта на международните отношенвия.
Предварителни изисквания:
Основни понятия по политически науки и международни отношения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БАУМАН, З. Глобализацията и последиците за човека. С., 1999

БАУМАН, ЗИГМУНД. Глобализацията. С.2001.

БЕК, УЛРИХ. Що е глобализация. С. 2002.

ГЕОГРАФИЯ, ГЕОПОЛИТИКА. Първа книга (съст. М.Бъчваров, С.Карастоянов).- С.1992.

ГЕОРГИЕВ, Л. След студената война. С.ЦИД, 1998.

ГИДЪНС, А. Третият път. С., 1998

ДОУЪРТИ ДЖ., ПФАЛЦГРАФ Р.Л. МЛАДШИ. Теории за межуднародните отношения. В две части. С.2004: том 1, с. 30-67 (Теоретични подходи в международните отношения).

ДОУЪРТИ ДЖ., ПФАЛЦГРАФ Р.Л. МЛАДШИ. Теории за межуднародните отношения. В две части. С.2004. Том 1, с. 237-279 (Теории за международното сътрудничество и интеграция).

КРЪСТЕВА,А., ТОДОРОВ, А. (ред.). Глобализацията и новите граници на политическото. С., 2000

КУН Т., Структура на научните революции, София, ИК Петър Берон, 1996.

МЕНК, АЛЕН. Новото средновековие. С.1996.

МИЛАНОВ М. От Вестфалия до Багдад. Суверенитетът и въоръжената хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред. ГорексПрес, София, 2009. С. 25-71 (Новият световен ред и суверенитетът).

ОПРАВДАНАТА ВОЙНА ДНЕС. Тематичен брой на списания Критика и хуманизъм, кн. 18, бр.2 / 2004 (януари 2005).

СТЕФАНОВ, ГЕОРГИ. Външна политика. Дипломация. Въпроси на теорията и практиката. С.1994.

ТОФЛЪР, А. Третата вълна. С., 1991

ФУКУЯМА, Ф. Краят на историята и последния човек. С., 1993

ФУКУЯМА, ФРЕНСИС. Краят на историята и последния човек. С.1994

ХИКС С., Политическата система на Европейския съюз,

ХРИСТОВ Т., Н.ДИМОВ. Политическа география.- С.1991.

ХЪНТИНГТЪН, САМЮЪЛ. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С.1999.

ALMOND, G., POWELL, G. Comparative Politics, Boston: Little, Brown, 1978

BADIE B., G.HERMET, La politique comparee, Paris, Armand Colin, 2001

BAKER R. ed. Energy : science, policy, and the pursuit of sustainability. – Washington, D. C. : Island ; London : Kogan Page, 2002

BENNETTE, A. LEROY, International organizations : Principles and Issues / A. LeRoy Bennette, Call Number: Ч 341.2 / B 43

BOURDIEU, P., Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1991.

BROWN, CHRIS Understanding Intrenational Relations. Ch.2 Theory and IR I: Past Debates (p.21-39), Ch.3 Theory and IR II: Theory Today. (p.40-66), Ch.11 After the Cold War (p.209-227) НБУ-Библиотека, Ч 327 / B89.

BROWN, CHRIs. Development and Dependency. In: Light M., A.J.K.Groom (eds). International Relations: Handbook on Current Theory.- Pinter, London,1985.

BROWN, SEYOM, International Relations in a Changing Global System. Ch.8 The Normative Framework. (p.131-139). НБУ-Библиотека, Ч 327 / B89.

BROWN, SEYOM, International relations in a changing global system : toward a theory of the world polity / Seyom Brown

BROWNING G., A. HALCLI, and F. WEBSTER ed Understanding Contemporary Society: Theories of The Present, Sage Publications, 2000

BULL, HEDLEY. Does Order Exist in World Politics? In: The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. MacMillan (p. 23-52)

BULL, HEDLEY. The Balance of Power and International Order. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

BULL, HEDLEY.The contemporary Relevance of the Balance of Power. In: Olson W.C. (ed. by) The Theory and Practice of International Relations. (p.148-154) НБУ-Библиотека, Ч 327 / T44.

BURCHILL, SCOTT. Introduction. In: Scott Burchill, Richard Devetak, Andrew Linklater, Matthew Christian Reus-Smith and Jacqui True. Theories of International Relations, Second edition, Palgrave, 2001 (p. 1-28)

BURTON, J.W., The Scope of the Study. Conceptualizing and Models. In: John W.Burton. World Society, Cambridge, 1972 (p. 1-51)

BUZAN, B. Individual Security and National Security. In: Barry Buzan. People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Harvester Wheatsheaf (p. 35-56)

BUZAN, B. The Evolution of Deterrence: Theory and Policy since 1945. In: Barry Buzan. An Introduction to Strategic Studies. Military Technology and International Relations. MacMillan. (p. 143-162)

BUZAN, BARRY. The Idea of State and National Security. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

DEUTSCH, KARL ET AL. The Process of Itegration among States. In: Luard E. Basic texts in International Relations.- MacMillan,1992.

DINAN, DESMOND, Historical dictionary of the European Community / Desmond Dinan

DOUGHERTY, JAMES E., R.L.PFALTZGRAFF, JR. Neorealist Theory. In: James E.Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, Jr. In: Contending Theories of International Relations. A Comprehensive Survey. Fifth Edition, Longman (p. 80-103)

E.H.CARR. The Twenty Years Crisis. In: Hoffmann St. Contemporary Theory in International Relations.- 1960.

GALTUNG, JOHAN. A Structural Theory of Imperialism. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

GEAROID O TUATHAIl. Postmodern Geopolitics? The modern geopolitical imagination and beyond. In: O.Tuathail Georoid, S.Dalby. Rethinking Geopolitics.- Routledge,- 1999.

GOLDSTAIN, JOSHUA S. International relations / Joshua Goldstein

GOODWIN, ROBERT E. AND HANS-DIETER KLINGEMANN (eds.) A New Handbook of Political Science. Oxford 1999.

HARDT M., ANTONIO NEGRI. Empire. Harvard University Pres, 2001. НБУ-Библиотека, Ч 327 / H25.

HOLLIS, M., ST. SMITH. The Growth of the Discipline. In: Martin Hollis and Steve Smith, Explaining and Understanding International Relations, Clanderon Press – Oxford (p. 16-44)

HOLSTI, K. J., International politics : a framework for analysis / K. J. Holsti

HOLSTI, K.J. INTERNATIONAL POLTICS: A FRAMEWORK FOR ANALYSIS. Ch.11 Explanations of Foreign Policy. (p.250-288). НБУ-Библиотека, Ч 327 / H75.

HOLTSLAG, AART (ED.) Integration in the International Relations: course syllabus (POL651).

HOLTSLAG, AART, International political economy : course syllabus : Сборник от текстове в помощ на студентите POL 662 / Aart Holtslag

HOLTSLAG, AART, International politics of human rights : course syllabus : Сборник от текстове в помощ на студентите POL 663 / Aart Holtslag

JACKSON, ROBERT AND SORENSEN, GEORG. Introduction to International RelationsTheories and Approaches. 3rd edition, Oxford university press, 2006.CHAPTER 6: Social Constructivism (162-177)

JAMES L.GEORGE. The New Nuclear Rules: Strategy end Arms Control after INF and Start.- L.1990.

KAPLAN, MORTON. Six Types of International System. In: Luard E.Basic texts in International Relations.- Macmillan, 1992.

KAPLAN, MORTON. System and Process in International Politics. In: Hoffmann St. Contemporary Theory in International Relations.- 1960.

KEOHANE ROBERT O., J.S.NYE. Interdependence in World Politics. In: Robert O.Keohane, Joseph S.Nye. Power and Interdependence, Harper Collins Publishers. (p. 3-22)

KEOHANE, ROBERT O. Cooperation and International Regimes. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

KEOHANE, ROBERT O., J.S.NYE. Transgovernmental Relations and International Organizations. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

KIRGIS, FREDERIC L., International organizations in their legal setting / Frederic L. Kirgis, Jr. Call Number: Ч 341.2 / K 48

KRASNER, STEPHEN D. State Power and the Structure of International Trade. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

KRASNER, STEPHEN D. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. In: Stephen D.Krasner. International Regimes. Cornell University Press, 1983. (p. 1-21)

KRASNER, STEPHEN D. Transforming International Regimes. In: Olson W.C. (ed. by) The Theory and Practice of International Relations. (p.202-212) НБУ-Библиотека, Ч 327 / T44.

LARSEN Stein Ugevik (ed.), Theory and Methods in the Social Sciences, Columbia University Press, New York, 2002

LIESBET HOOGHE AND GARY MARKS A Postfunctionalist Theory of European Integration:From Permissive Consensus to Constraining Dissensus, B.J.Pol.S. 39, 1–23,

LITTLE, RICHARD, M. SMITH. Introduction. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

MARKS G. and M.STEENBERGEN, eds, European Integration and Political, Conflict, Cambridge: Cambridge University Press, 2004

MEARSHEIMER, JOHN J.. The False Promise of International Institutions. In: Theories of War and Peace. Ed. by Michael E. Brown, Owen R. Cote, Jr., Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller. MIT Press, 1998.

MEYERS, REINHARD. Contemporary Developments in International Relations Theory (on line in Moodle)

MORGENTHAU, HANS J. Another Great Debate: The National Interest of the Unated States. In: Hoffmann St. Contemporary Theory in Internatonal Relations.- 1960.

MORGENTHAU, HANS J. A Realist Theory of International Politics: Six Principles of Political Realism. In: Hans J.Morgenthau, Politics Among Nations, McGraw Hill (p. 3-16)

MORGENTHAU, HANS J. Politics Among Nations. In: Hoffmann St. Contemporary Theory in Internatonal Relations.- 1960.

MORGENTHAU, HANS J. The Balance of Power as an Automatic Stabiliser. In: Luard E.Basic texts in International Relations.- Macmillan, 1992.

MOSCOVICI Serges, BUSCHINI Fabrice, Les methodes des sciences humaines, PUF, 2003

OLSON Mancur, Logique de l’action collective, Paris, Presses Universitaires de France, 1978

OLSON, M. The rise and Decline of nations: Economic growth, Stagflation and Social Rigidites. New Heawen. Yale UP., 1982

PEARSON, FREDERIC S. International relations: the global condition in the late twentieth century / Frederic Pearson, J. Martin Rochester

PEARSON, FREDERIC S., International political economy : conflict and cooperation in the global system / Frederic S. Pearson, Simon Payaslian

RICHARD C.SNYDER, H.W.BRUCK, AND BURTON SAPIN. Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics. In: Hoffmann St. Contemporary Theory in Internatonal Relations.- 1960.

RISSE T., ‘Neofunctionalism, European Identity and the Puzzles of European Integration’, Journal of European Public Policy, 13 (2006), 291–309

ROBERT O. KEOHANE AND LISA L. MARTIN. The Promise of Institutionalist Theory. In: Theories of War and Peace. Ed. by Michael E. Brown, Owen R. Cote, Jr., Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller. MIT Press, 1998.

ROSENAU, J.N. Thinking Theory Thoroughly. In: James N. Rosenau. The Scientific Study of Foreign Policy. Frances Pintner Ltd, Nichols Publishing Co. (p. 19-31)

ROSKIN, M. International Relations: The New World of International Relations. Ch.13 Nuclear politics. Is the Bomb Here to Stay? (p.216-231). НБУ-Библиотека, Ч 327 / R79

ROTHSTEIN, ROBERT L. On the Costs of Realism. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

ROURKE, JOHN T. International politics on the world stage / John Rourke, Mark Boyer

ROURKE, JOHN T., MARK BOYER, International Politics on the World Stage. 3rd edition. Ch.3 System Level Analysis. (p.57-83) НБУ-Библиотека, Ч 327 / R83.

SCHIAVONE, GIUSEPPE, International organizations : a Dictionary & Directory / Giuseppe Schiavone, Call Number: С 341.2 / S 32

SEILER D.-L., La methode comparative en science politique, Paris, Armand Colin, 2004

SMITH, STEVE. The Self-Images of a Discipline: A Genelogy of International Relations Theory. In: Ken Booth and Steve Smith eds., International Relations Theory Today, Polity Press, 1995 (p. 1-37)

WALLERSTEIN, IMMANUEL. The Politics of the World Economy.- 1984.

WALLERSTEIN, IMMANUEL. The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis. In: Perspectives on World Politics. A Reader edited by Richard Little and Michael Smith. Routledge 1991.

WENDT, ALEXANDER. Constructing International Politics. In: Theories of War and Peace. Ed. by Michael E. Brown, Owen R. Cote, Jr., Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller. MIT Press, 1998.

WIENER, ANTJE. Constructivist Approaches in International Relations Theory: Puzzles and Promises. Rivista Italiana di Scienza Politica / Review of Italian Political Science 2007, 1.

ZEHFUSS, MAJA. Constructivism in International Relations: The Politics of Reality. CAMBRIDGE STUDIES IN INTERNATIONAL RELATIONS: 83.

Средства за оценяване:

Курсът протича под формата на поредица от тюториали и дискусии с преподавателя.