COGD217 Репрезентация на понятията и процесите на категоризация

Анотация:

Курсът запознава с основните репрезентационистки схващания за понятията. Обсъждат се емпиричните свидетелства в подкрепа на различните схващания и проблемите, с които те не могат да се справят.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Лилия Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните твърдения, зад които застават репрезентационистките теории за понятията, които разглеждат концептуалните репрезентации като дефиниции (т. нар "класическа" теория), прототипни структури, съвкупност от екземпляри или теории;

2) могат:

да планират експериментално изследване за проверка на свидетелствата в подкрепа на различните схващания за понятията.


Предварителни изисквания:
Завършен курс COGM313 Понятия и категоризация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Cohen, H., Lefebvre, C. (Eds.) (2005). Handbook of Categorization in Cognitive Science. Amsterdam: Elsevier.

Fodor, J. (1998). Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford: Clarendon Press.

Fodor, J. (2004). Having Concepts: A Brief refutation of the 20th Century. Mind and Language, 19 (1), 29-112.

Gurova, L. (2010). Thirty Years Cognitive Studies of Categorization: What’s Behind the Reported Progress. (In print)

Margolis, E., Laurence, S. (Eds.) (1999). Concepts. Core Readings. Cambridge, MA: The MIT Press.

Murphy, G. (2002). The Big Book of Concepts. Cambridge, MA: The MIT Press.

Smith, E., Medin, D. (1981). Categories and Concepts. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Smith, D. J., Minda, J. P. (2000). Thirty categorization results in search of a model. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition, 26, 3-27.

Средства за оценяване:

- теоретичен обзор върху една от основните теории за понятията (50%);

- дизайн на експеримент за проверка на едно определено следствие на една от теориите (50%).