COGD210 Аналогия и емоции

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с теориите и експериментите, чрез които се изучава влиянието на емоциите върху когнитивните процеси и в частност, върху разсъжденията по аналогия.

• Курсът ще представи класическите и съвременни възгледи за същността на емоциите и начините, по които те променят когнитивните процеси възприятие, внимание, памет и мислене. Ще се разгледат съществуващите емпирични данни, които разграничават влиянието на емоциите с различен интензитет върху когнитивните механизми (т.е., позитивно/негативно настроение – като емоционални състояния с нисък интензитет и тревожност, страх, гняв и т.н като специфични емоционални състояния с висок интензитет). Акцентът ще е върху разсъжденията по аналогии като представител на когнитивния процес мислене и като процес, при който емпирично се изследва как емоции с нисък и висок интензитет влияят върху кодирането на целевата ситуация, извличането на база за аналогии, съпоставянето между целта и базата и трансфера на ново знание (т.е. подпроцесите на разсъжденията по аналогия).

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как емоциите влияят върху разсъжденията по аналогия и как аналогиите влияят върху емоциите;

• познават теориите и методологията, която се използва в тази област;

2) могат:

• да предвиждат и обясняват влиянието на емоциите върху когнитивните механизми, чрез които хората обработват информация в конкретна ситуация

• да обсъждат механизмите, чрез които емоциите променят когнитивните процеси и да прилагат тези знания при планиране на собствени изследвания.


Предварителни изисквания:
• да имат познания върху когнитивните механизми на разсъжденията по аналогия

• да могат свободно да четат, дискутират и пишат върху основните теми на курса на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Becker, M. (2009). Panic Search: Fear Produces Efficient Visual Search for Nonthreatening Objects. Psychological Science, 20(4), 435-437.

• Ben-Ze'ev, Aharon (2000) The subtlety of emotions, Cambridge: MIT Press

• Blanchette, I., & Richards, A. (2004). Reasoning about emotional and neutral materials: Is logic affected by emotion? Psychological Science, 15, 745-752.

• Blanchette, I.; Richards, A.; Melnyk, L.; Lavda, A. (2007). Reasoning about emotional contents following shocking terrorist attacks: A tale of three cities. JEP: Applied. Vol 13(1), 47-56

• Bliznashki, S., Kokinov, B. (2009). Analogical Transfer of Emotions. In: Kokinov, B., Holyoak, K., Gentner, D. (eds.). New Frontiers in Analogy Research. Sofia: NBU Press

• Damasio A, Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, 1994; revised Penguin edition, 2005

• Damasio A, The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, Harcourt, 1999

• Damasio A, Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Harcourt, 2003

• Damasio A, Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain, Pantheon, 2010

• Damasio AR. The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex. Transactions of the Royal Society (London), 351: 1413–1420, 1996.

• Damasio A, Meyer K. Behind the looking glass. Nature, vol. 454: 167-168, 2008.

• Eysenk, M. (1992) Anxiety: the cognitive prespective , Lawrence Erlbraum Asociates Ltd.

• Eysenck, M. W., Calvo, M. G. (1992) Anxiety and performance: The Processing Efficiency Theory, Cognition and Emotion, 6, 409-434

• Feldman, V., Kokinov, B. (2009). Anxiety Restricts the Analogical Search in an Analogy Generation Task. In: Kokinov, B., Holyoak, K., Gentner, D. (eds.). New Frontiers in Analogy Research. Sofia: NBU Press

• Feldman, Hristova and Kokinov (2010) How Does Anxiety Influence Analogical Mapping? In: Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum

• Hristova, P.(2009) People in Negative Mood May See Relations Where People in Positive Mood May Not In B. Kokinov, K. Holyoak & D. Getner (Eds.), New Frontiers in Analogy Research (pp. 204-210). Sofia, Bulgaria: NBU Series in Cognitive Science

• Pacheco-Unguetti, A., Acosta, A., Callejas, A., Lupianez, J. (2010). Attention and Anxiety: Different Attentional Functioning Under State and Trait Anxiety. Psychological Science OnlineFirst published on January 22, 2010: http://pss.sagepub.com/content/early/2010/01/21/0956797609359624

• Phelps, E.A., Ling, S., & Carrasco, M. (2006). Emotion facilitates perception and potentates the perceptual benefits of attention. Psychological Science, 17, 292–299.

• Schwarz, N. (2002). Situated cognition and the wisdom of feelings: Cognitive tuning. In L. Feldman Barrett & P. Salovey (Eds.), The wisdom in feelings (pp.144-166). New York: Guilford.

• Tohill and Holyoak (2000) The impact of anxiety on analogical reasoning, Thinking and reasoning, 6, 27-40

• Thagard, P., & Shelley, C. P. (2001). Emotional analogies and analogical inference. In D. Gentner, K. H. Holyoak, & B. N. Kokinov (Eds.), The analogical mind: Perspectives from cognitive science . Cambridge, MA: MIT Press. 335-362.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 40%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 60 %