NISM111 Основи на сигурността

Анотация:

Курсът цели запознаване с основни понятия в сигурността:

" - с проблемите на националната и международната сигурност

" - провокиране на самостоятелно мислене по проблемите на националната сигурност в Р България в обкръжаващата среда на регионалната и глобална сигурност

" - подготвяне теоретично и чрез практически занимания за работа в системи и институции на националната сигурност

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да прилагат придобитите знания и умения при работа в тези институции

2) могат:

" да се ориентират в теоретичните и практични аспекти на националната политика на сигурност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" базисни познания по: политология

" правни проблеми на функциониране на държавните институции

" международни конвенции и договори в сферата на сигурносттаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Сигурност и несигурност
 2. Кризата като социално явление
 3. Понятие за национална сигурност
 4. Понятие и концептуализация на войната и военното дело
 5. Социологическа концептуализация на вътрешния ред и сигурност
 6. Социокултурната сигурност като елемент на вътрешната сигурност на обществото. Релационна, интелигентна и мека сила – същност, проявления, последици
 7. Сигурността като политически проблем – I част: политическа глобализация
 8. Сигурността като политически проблем – II част: модели на политическо управление в глобалната епоха
 9. Формиране на военните аспекти на националната сигурност. Среда, влияния и елементи.
 10. Военно строителство. Изграждане и подготовка на военния фактор
 11. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност
 12. Концепции за граждански контрол в гражданското общество
 13. Аспекти в стратегическото ръководство в системата на националната сигурност

Литература по темите:

Йончев Д. В търсене на сигурността /Сигурността в концепцията на присъствието/, изд. “Изток-Запад”, София, 2014.

Йончев Д. Равнища на сигурност, изд. на НБУ, София, 2008.

Фотев Г. Човешката несигурност, изд. “Изток-Запад”, София, 2016.

Маслоу Е. Мотивация и личност, ИК “Кибеа”, София, 2001.

Слатински Н. Измерения на сигурността, изд. „Парадигма“, София, 2000.

Слатински Н. Петте нива на сигурността, Военно издателсдтво, София, 2010.

Фотев Г. Дисциплинарните полета на социологията, изд. “Изток-Запад”, София, 2006.

Дойков Й. Понятията за война, военно дело и армия, сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, Пловдив, ISSN 1314-3603, 2013, год. III, бр. 4, с. 94-105.

Семов М. Теория на политиката, СОФИ – Р, София, 2000.

Най, младши Д. Бъдещето на силата, Военно издателство, София, 2013.

Рачев В., В. Милина, Г. Бахчеванов, Г. Карамфилов, Й. Баев, Л. Велкова, М. Манев, Н. Бекярова, С. Воденичарски, С. Мичев, Ц. Семерджиев. Национална и международна сигурност, Военно издателство, София, 2005.

Манев Е. Глобална, регионална и национална сигурност, Софттрейд, София, 2012.

Бжежински З. Извън контрол, Обсидиан, София, 1994.

Кисинджър Х. Дипломацията, Труд, София, 1997.

Кисинджър Х. Политиката, Прозорец, Труд, София, 2002.

Най Д. Международните конфликти. Теория и история, Прагма, София, 1998.

Тофлър А. Трусове във властта, Норадна куртура, София, 1996

Фукуяма Ф. Нашето постчовешко бъдеще, Обсидиан, София, 2002.

Хънтингтън С. Сблъсъкът на цивилизациите, Обсидиан, София, 1999

Дойков Й. Политическото решение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност. ИК „КОТА”, София, 2007.

Семов М. Обречени победи /България в Първата световна война/, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1998.

Хънтингтън С. Войникът и държавата, /Теория и политика на гражданско-военните отношения/, ИМО „Св. Георги Победоносец”, София, 1998.

Явашчев С. Българската военноетическа мисъл, изд. „За буквите – О писменехъ”, София, 2011.

Дойков Й. 2015. Социология на сигурността, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-176-8, 275 е-с., /CD формат, методическо пособие/.

Дойков Й. 2015. Граждански контрол върху системата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-177-5, 246 е-с., /CD формат, методическо пособие/.

Дойков Й. 2015. Военни аспекти на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-178-2, 328 е-с., /CD формат, методическо пособие/.

Дойков Й. 2018. Политически аспекти на сигурността, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-361-5, 402 е-с., /CD формат, методическо пособие/.

Дойков Й. 2016. Водене на преговори в сферата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-228-4, 328 е-с., /CD формат, методическо пособие/.

Дойков Й. 2016. Стратегическо ръководство и лидерство в системата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-227-7, 305 е-с., /CD формат, методическо пособие/.

Дойков Й. 2015. Механизми при вземане на политически решения, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-172-0, 166 е-с., /CD формат, методическо пособие/.

Г.Стефанов. Международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".

Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. "Сиела"

В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. "Албатрос"

Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997

Политика на сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация. Под редакцията на Г.Генов. С. 1997

С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996

Националната сигурност и предизвикателствата на 21 век

Пл. Пантев, Т. Тагарев. Проблеми на гражданско-военните отношения в България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол над въоръжените сили. С. 1996

Симеон Паси, Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997

Граждански контрол над полицията. Авторски колектив, С. 1996

Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

А. Гълъбов, Етническият проблем в България. Фондация "Свободна инициатива". С. 1995

Е. Александров, Искра Баева и др. Външната политика на България след 10.11.1989 г.

Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997

Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997

В. Проданов, Военни и невоенни фактори в международните отношения. "Международни отношения", 1995, кн. 4

Националната несигурност - предизвикателства към България.- Сп. Международни отношения, кн. 3, 1994

Течение на списания "Военен журнал"и "Международни отношения" за периода 1990 - 2004 г.

Р. Иванова и др. Основи на европейската интеграция. Център за европейски изследвания. С. 1996

О. Борисов, Право на Европейския съюз. Бургаски свободен университет. С. 1998;

Е. Александров, Ал. Рангелов и др. Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите.Национален институт за международни изследвания, С. 1996

Е. Александров и др. Балканите в политиката на големите държави. САЩ, ФРГ, Англия, Франция. Национален институт за международни изследвания. С. 1995

Е. Александров и др. Външната политика на България след 10.10.1989, С. 1997

Пл. Пантев, В. Рачев, В. Цачевски. България и балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз, С. 1995

Пл. Пантев, В. Рачев, Т. Иванов. България и Европейския съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана. С. 1996

Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход / Иван Цветков и др ; Под ред. на Георги Генов. - [София] : Албатрос, 1998. - 175 с. : с табл. ; Други авт. : Т. Хубенова, А. Първанов, С. Хинкова, Н. Милков, Т. Трифонов, Ю. Търкаланов, Г. Чанков, Б. Иванова, С. Манова, Г. Генов, Н. Слатински, Т. Тагарев, П. Христов, Д. Динков. - Изд. на УНСС, Инст. за нац. сигурност и междунар. отношения. - . - 300.

Армията и средствата за масова информация : Материали от конф. на тема Воен. планиране и средствата за масова информ. по пътя към проф. сътрудничество, 11-13 септ. 1995 г., Европ. център за изследвания в областта на политиката за сигурност "Джордж Маршал", гр. Гармиш Партенкирхен, ФР Германия / Ред. Любомир Маринов - отг. ред., Диана Костова ; [Прев. от рус., нем., англ.]. - [София] : Св. Георги Победоносец, [, 1996, ]. - 135 с. ; Изд. на МО. Управл. Информ. и връзки с обществеността. - . - 1 500.

Балканската сигурност : Полит. и воен. проблеми / Евгени Александров и др. ; Обща ред. Александър Лилов и др. - София : Христо Ботев, 1995. - 127 с. : с табл. ; Други авт.: Ст. Бараков, Ив. Ганев, Д. Димитров, Т. Ив. Живков, Ю. Захариева, Ил. Конев, Ал. Лилов, Р. Минчев, Д. Недев, Пл. Пантев, Л. Петров, Ю. Радева, Г. Стефанов, А. Тодоров, П. Филева, С. Хинкова, Ап. Христакудис, Т. Хубенова, М. Чавдарова, отбелязани на с. 2 ; Други ред.: Ив. Ганев, Д. Димитров, Р. Минчев, Л. Петров. - Изд. на Център за стратег. изследвания, Асоц. за нац., регион. и европ. политол. изследвания (АНРЕПИ). - . - 1 500.

Българо-руските отношения и проблемите на европейската сигурност : [Материали от] конф., София, 23 май 1997 г. - [София] : Асоц. България-Русия, 1997. - 107 с. ; . - 500.

Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с. : с сх. Други авт.: Ст. П. Карастоянов, М. Р. Русев, С. Т. Стоев, С. П. Докова, Т. К. Иванов, M. П. Манев, Б. Б. Бучински, Ив. Русинов, П. Т. Пенчев, В. В. Иванов. - Изд. на МО. ВА Г. С. Раковски. Генералщабен фак. Кат. Стратегия и оперативно изкуство. - . - 200. - Библиогр. с. 320-322.

Гъргаров, Здравко.Национална ли е националната сигурност ? : [Очерк] / Здравко Гъргаров. - София : Воен. изд., 1992. - 35 с. ; Изд. на М-во на отбраната. - 1 214.

Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Сравн. анализ и култ. особености / Състав. Николай Слатински ; Науч. ред. Димитър Йончев. - София : Фонд. Фридрих Еберт ; Фонд. Демокрация и сигурност, 1997. - 231 с. ; . - 500. - Библиогр. под линия ; Азб. показалец.

Икономическо реформиране, асоцииране и национална и регионална сигурност : [Материали от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов и др. - София : Унив. изд. Стопанство, 1994. - 171 с. : с табл., сх., диагр. ; Други ред.: Ц. Цветков, Д. Димитров. - Изд. на УНСС - София. - . - 551. - Библиогр. след отд. докл. и под линия.

Инициативата "Партньорство за мир" и икономиката на сигурността и отбраната : [Докл. от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната, 18-19 окт., София / Ред. кол. Тилчо Иванов - предс. и др. - София : Унив. изд. Стопанство, 1995. - 202 с. : с табл. ; Други ред.: Цв. Цветков, Д. Димитров, А. Хлебаров. - Изд. на УНСС - София. - . - 250. - Библиогр. след някои от докл.

Найденов, Атанас Христов и др.Икономика и сигурност : Курс лекции [за слушателите от ВА Г. С. Раковски] / Атанас Найденов, Гергин Гергинов. - София : Св. Георги Победоносец, 1995. - 200 с. : със сх., табл., диагр. ; Изд. на М-во на отбраната. - . - 300.

Управление на отбранителните ресурси и асоцииране към Европейската система за сигурност : [Сб. материали от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната, [26-27.X.1995 г., София] / Ред. кол. Тилчо Иванов - предс. и др. - София : Унив.изд. Стопанство, 1996, [деп. 1997]. - 209 с. : с табл., сх., диагр. ; Други ред.: Цв. Цветков, Д. Димитров. - Изд. на УНСС - София. - . - 300. - Библиогр. след отд. докл.ISBN 954-494-217-3

Човешката сигурност в България 1997. ; Хора в преход / Димитър Димитров и др. - София : Прогр. за развитие на ООН, 1998. - 88 с. : с табл., диагр. ; Други авт.: Г. Карасимеонов, Ж. Георгиев, Ал. Стоянов, отбелязани на с. 3. - Изд. на Фонд. Фр. Еберт, Център за изследване на демокрацията. - . - 2 000. - Съдържа и Човешкото понятие за сигурност / А. Виджиланте. ISBN 954-90175-9-1

Шаламанов, Велизар Матеев и др.Информационни аспекти на сигурността / Велизар Шаламанов, Тодор Тагарев ; Предг. М. Михов. - София : Прокон, 1996, [деп. 1997]. - 201 с. : със сх., табл. ; . - (По пътя към информационното общество). - 1 500. ISBN 954-90121-4-Х

"Балканска сигурност и реформа на въоръжените сили - икономически аспекти" - София; Университетско издателство "Стопанство" 1999г.

Найденов Митко "Стопанско разузнаване и фирмена сигурност" Варна 1999г.

Гайдеров Йордан "Фирма и сигурност" 1998г. В.Търново издат. "Абагар".

"Алтернативи на икономиката и сигурността на Република България в условията на демократичен преход" - Иван Цветков 1998 София изд."Албатрос".

Съвременни военни доктрити и стратегии за национална сигурност. 1999 год. УИ "Св. Климент Охридски".

Найденов, Борислав Иванов "Национална сигурност и военна доктрина на Република България" - София 1999 год.

"Българо - руските отношения и проблемите на европейската сигурност" - София; Асоциация България - Русия; 1997 год.

"Кой кой е в бизнеса за сигурност 98" - София 1998год. Изд. "Алфа исполин".

Ролята на Г-7 в регионалната интеграция и глобалната сигурност, сп. МО, 2/2000

Нови реалности в Централна и Източна Европа и бъдещето на европейската идея, сп. МО 2/2000

САЩ и НАТО в обединена Европа, сп. МО 3/1991

България и евроатлантическите структури за сигурност 5/1993, сп. МО 2/1995

Един план за Европа, сп. МО 2/1995

Сигурност и международни отношения, сп. МО 2/1999

Какво бъдеше чака общата политика в областта на външните отношения и сигурността, сп. МО 2/1999

Новият международен ред, сп. МО 1/1993

Международните отношения в началото на XXI век, как изглеждат, видяни от Москва, сп. МО 4/1999

Проблемът за европейската сигурност и българските национални интереси, сп. МО 6/1999

Новият международен ред: разочарования и страхове, сп. МО 1/2000

Международните отношения през XXI век, сп. МО 1/2000

Джонсън Пол: Съвремеността, светът от 20-те до 90-те гг 1993

Кънчев, Р. Ред. НАТО, предизвикателството на промяната, 1996

Младенов Б., Генов Г., Политическа история на Европа, 1997

Анатомия на световното геополитическо противостоене, Военен журнал 2/1994

СССЕ - Будапещенски документ 1994, Министерство на отбраната, управление "Международно сътрудничество", Изд. "Георги Победоносец" 1995

ОССЕ - Харта за европейско сътрудничество, сп. "Демократически преглед" 1-2/2000

Тенева Г., Политиката на неутралитет - алтернатива за гарантиране националната сигурност на България, С. 1998

Неутралитет - алтернативата за България, сп. МО 2/1996

Размисли върху макропрогнозата на международните отношения, сп. МО 6/1994

Д.Йотов. Евроинтеграция в областта на вътрешните работи. Изд. Фенея,С., 2004 г.

Невижданата Европа.Документи от архива на Ж.Моне. ИК Семарш, 2003.

Г.Стоянов.Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на РБ. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2000.

Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2003.

Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2001.

П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.

Б.Найденов,Дж.Хайденрих. Национална сигурност и военна доктрина. Изд. Фенея,1999.

Н.Бояджиева. САЩ и конфликтът в Босна и Херцеговина. С., 2000.

Оксфордска история на 20 век. Изд. къща"Труд" ,С.,2000.

Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща "Лик".С.,2004 .

М.Чавдарова.Балкански страни.Политика , икономика и международни връзки. С.,Парадигма, 1999.

Ст. Симеонов.Полицията в България /1879-1944/.Албатрос, С.,2003 г.

Балканската сигурност.Политически и правни проблеми.Изд. къща "Хр.Ботев",С.,1995 г.

В.Проданов. Насилието в модерната епоха. Изд. "Захарий Стоянов". С.,2003

Хр. Мирчева.Съвременна история.Светът в историята ана 20 век.Изд. Софи-Р.С.,1999.

Н.Николов.МВР в системата на националната сигурност. Изд. Албатрос,С.,2000.

Н.Бояджиева.История на межд.отношения 17-20 в. Изд. Албатрос. С., 2002 г.

Р.Маринов. Кризисен мениджмънт. Идз НБУ, 1999.

П.Петев. Европейската политика на САЩ след "студената война". Изд. Парадигма. С.,2001 г.

А.Христакудис. Многостранното сътрудничество в ЮИЕ и европейската интеграция. История и съвременност. Изд. Хирон-прес,2002.

Предотвратяване на военни конфликти в ЮИЕ. Научен център по национална сигурност - МО , С., 1995.

МВР в навечерието на 21 век - предизвикателствата на реформата. Изд. Герикс прес. С.,2000

Ж.К.Зарка. НАТО. Превод от френски езид. С., 2002 .

Томас Бургентал , Ст.Алекщсандров. Международно право по правата на човека. Център за изследване на демокрацията. С.,1997.

К.Хюфнер, Е.Константинов и др. Закрила на правата на човека.Международни механизми. ДЗружество за ООН в България. С.,2001.

.Сигурност. доц. д-р. инж. Величков, Ив. и колектив; Еко Принт 2002 .

. Станков, Б. "Организираната престъпност", Албатрос 2002.

Иванов, Хр. "Гражданското общество и концепции за граждански контрол" Албатрос 2002.

Станков, Б. "Криминология. Видове престъпност", ВСУ "Черноризец Храбър" 2003.

Кунчев, Й. "Полицейско разследване. Тактика и методика" С. 2003.

Николов Н. "МВР в системата на националната сигурност", Албатрос 2000

Николов Н. "МВР в гражданското общество", Албатрос 2000.

"Основи на бизнес сигурността" Илиев, Ил. и колектив; ВСУ "Черноризец Храбър".

Динков, Д. "България в европейската интеграция", С. 2002,

10."Европейска икономическа интеграция" колектив, Университетско издателство "Стопанство" 2002.

103 Попова Ж. "Основи на правото на ЕС", Планета 3 2001.

Хикс, С. "Политическа система на ЕС", Парадигма 2001.;

Форсайт, Д. П. "Правата на човека в международноправните отношения" Слънце 2002.

Борисов, О. "Права на човека" (сборник международноправни актове) Нова звезда 2003.

105. . Борисов, О. "Право на ЕС" Юрис прес 2002.

Арабаджийски Н. "Полицейска администрация" Албатрос 2001.

106. Кунчев, Й. "Криминалистическа тактика" С. 2003,

Йончев, Д. "Теория на скритото присъствие" Фондация "Демокрация и сигурност".

Григоров, В. "Основи на фирмената сигурност" С. 2002.

Вучков, В. "Досъдебното полицейско производство" Фенея 1999.

. Вучков, В. "Съдебни екпертизи" С. 2003.

Търкаланов, Ю. "Разузнавателни анализи" Албатрос 2003,

Начев, Й. "Проектът на ЕС за независима Европейска отбранителна политика" В:"Международни отношения" бр. 3/2002;

Щерк, Ю. "Пълноправно членство на България в Съвета на Европа" В: "Международни отншения" бр. 4/2002;

Първанов, Г. "Бъдещето на европейската сигурност и България" В: "Международни отношения" бр. 2/2003;

Петров, А., Андреев, С."Компютърната сигурност - част от националната сигурност" В: "Международни отношения" бр. 2/2003;

Танчев, Евг. "Конституция на РБългария, суверенитет, и Конституция на ЕС" В: "Международни отношения" бр. 3/2003;

"България - САЩ 100 г. дипломатически отношения" В: "Международни отношения" бр. 4/2003;

Ганчев, П. "Глобалната несигурност и глобалният тероризъм" В: "Международни отношения" бр. 6/2003;

Джеймс Е.Доуърти, Р.Пфалцграф. Теории за международните отношения.Общ преглед.Изд. Атика . С., 2004.

Роберт Купър. Разпадането на нациите.Ред и хаос през 21 век.Изд. Обсидиан. С.,2004.

С.Хънтингтън. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. Изд. Обсидиан.С.,2004 г.

Х.Кисинджър. Политиката. С.,2003.

Владимир Чуков.Ислямският фундаментализъм. Изв. Изток-Запад.С.,2004.

Морис Ваис.Международните отношения след 1945 г. Изд. Кама,2004 г.