NISM112 Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност

Анотация:

Цел на курса: да подготви студентите по проблемите на гражданския контрол над органите и организациите от системата за национална сигурност и техните действия в контекста на демократичното политическо управление, публичната администрация от европейски тип и условията на гражданското общество в България.

Задачи на курса: да разкрие съвременните измерения на системата за национална сигурност в контекста на демократичната политическа система и нейните ценности; да запознае обучаемите с основни положения на теорията и практиката на демократичния контрол в неговите политически, административни и граждански измерения; да предложи система от методически подходи за анализ на гражданско-военните отношения и ефективността на демократичния контрол на сектора за сигурност за целите на политическото и административното управление.

Методика: курсът започва с преглед на концепцията за сигурността като социален феномен и на актьорите (оперативните елементи), които участват във вземането и осъществяването на решения; в контекста на политиката за сигурност се разглежда парадигмата на контрола като инструмент за гарантиране и развитие на демокрацията; анализират се интересите на военните (в смисъл на представители на институциите за сигурност) и гражданското общество, дискутират се факторите и императивите на гражданско-военните отношения и свързаните с тях източници на напрежение; на основата на положения по демократичния контрол над сектора за сигурност на ОССЕ, НАТО и ЕС се обсъждат принципите и практиките на демократичен контрол в България; обсъждат се конкретни казуси.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.
доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

- същността, съдържанието и особеностите на извършващите се в света глобални промени, новите политически реалности и мястото на Република България в тях; източниците на конфликти в съвременния свят, глобални предизвикателства към сигурността, субектите на конфликти и тенденциите на тяхната еволюция; концепциите и моделите на международната политика, системите за сигурност и стратегиите за национална сигурност; съдържанието и еволюцията на възгледите за националните и международни политически системи и мястото на отбраната и въоръжените сили в тях,

- принципите, нормативната основа и подходите за работа в политическата среда, основните принципи за изграждане на система за стратегическо ръководство, командване и управление на сигурността и отбраната, същност и съдържание на ситуационното управление; системата за национална сигурност, процесите на планиране и вземане на решения в нея, формулиране на стратегия за национална сигурност, взаимодействие между институциите при осигуряване и изпълнение на решения в сферата на националната сигурност на Република България, идеологията на националните документи регламентиращи сигурността и отбраната;

- основните теории и модели в сферата на гражданско-военните отношения и демократичния контрол над сектора за сигурност: пред-класически теории; хипотезата на държавата-гарнизон; моделът на С. Хънтингтън; интерпретациите на М. Яновиц; алтернативната парадигма на Файнър; пост-модернизма в сферата на гражданско-военните отношения; съвременни виждания за гражданско-военните отношения в Европа и САЩ; "второ поколение гражданско-военна проблематика;

- обществено политическите основания, методологическите основи и обществената среда на демократичния контрол;

- състоянието на институционализирания демократичен контрол;

- тенденциите по отношение на демократичния контрол върху сферата на политиката за национална сигурност и отбрана в развитите демократични страни и страните в преход - изследване на казуси;

- проблемите на демократичния контрол върху системата на национална сигурност в Р. България през време на преход и при присъединяването към НАТО.

2) могат да:

- мислят творчески, критично и стратегически;

- обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите в средата на гражданско-военните отношения;

- изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на демократичния контрол;

- работят ефикасно в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност);

- управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и целенасоченост);

- ефективно да комуникират идеи, възгледи и концепции (писмено и вербално) и мотивират колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;

- постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол;

- конструират и реконструират възглед за бъдещето на гражданско-военните отношения.


Предварителни изисквания:
Студентите да са изучили природата на политическото управление при демокрацията, да познават политическата система на България, да са изучили принципите на гражданското общество.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 1. Еволюция на концепцията за сигурността като социален феномен 2. Теоретическа история на гражданско военните отношения 3. Демократичен контрол над системата за национална сигурност 4. Компетентност и граждански контрол – съвременни проблеми на професионализма 5. Теоретични основи на гражданско военните отношения 6. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за сигурност 7. Стратегическо ръководство и граждански контрол при планиране и осъществяване на политиката за национална сигурност и отбрана 8. Администрация и управление: институционални проблеми на политическия и гражданския контрол
  2. 9. Националната сигурност под парламентарен контрол: условия и механизми за ефективност 10. Институционален граждански контрол 11. Неправителствените организации в системата за национална сигурност 12. Парадигма на прозрачността в сферата на сигурността и отбраната: граници на задължителното и възможното 13. Масмедиите като фактор и среда на гражданския контрол 14. Информационната сигурност като проблем на демократичния граждански контрол. Управление и контрол на службите за сигурност. 15. Гражданско общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност

Литература по темите:

1. Атанас Гочев, Динко Динков, “Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България”, С. 1997

2. Бърнстейн, А. Гражданският контрол над военните в демократичните общества. - Военен журнал, № 2, 1996

3. Гълбрайт,Дж. Анатомия на властта. С., 1992

4. Дарендорф, Р. Размисли върху революцията в Европа. С., 1992

5. Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993

6. Джоузеф С. Най, “Международните конфликти", С., 1998 г.

7. Драганов, Д. Политическите системи на ХХ век. С., 1998

8. Дюфур, Жан-Луи, М.Ваис. Войната през ХХ век. С., 1999.

9. Иванов, Хр. Гражданско общество и концепции за гражданския контрол. С., 2002

10. Иванов, Хр. От институционален към граждански контрол. С., 2002

11. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998

12. Милина, В. Гражданско-военните отношения пред необходимостта от реформи второ поколение. - Военен журнал, № 4, 2003

13. Рачев, В., В. Милина, Гражданско-военните отношения и изграждането на консолидирана демокрация. Годишник на ВА “Г.С. Раковски”, С., 2001

14. Рачев, В., О.Аврамов, И. Кръстев Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България. Кн.1, С., 1996

15. Пантев, П. В. Рачев, Т. Тагарев, Проблеми на гражданско-военните отношения в България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол над въоръжените сили. Изследователски студии - 2. С., 1996

16. Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997.

17. Desch, Michael Civilian Control of the Military. The Changing Security Environment, Washingtonq 2001

18. Рeter Fever & Richard Kohn /eds./, Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security, Harvard University, 2001

19. Charles Moscos, John Allen Williams & David Segal /eds./,The Георги Генов,

20. Army and state in postcommunist Europe, edited by David Betz and John Lowenhardt. London; Portland, OR: F. Cass, 2001. 162 p. JN96.A38 C582 2001

21. Civil-military relations: building democracy and regional security in Latin America, Southern Asia, and Central Europe, edited by David R. Mares. Boulder, CO: Westview Press, 1998. 274 p. JL956.C58 C58 1998

22. Desch, Michael C. Civilian control of the military: the changing security environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.184 p. Reserved Book Room JF195 .D47 1999