NISM270 Проект: Гражданско-военно отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност

Анотация:

• Програмата за обучение е изградена около “широкото” разбиране на сигурността и концепцията за “гражданско-военните отношения в сектора за сигурност”.

• Подреждането на знанията започва с анализ на стратегическата среда и действащите в нея външни и вътрешни фактори и условия, при които се реализира политиката за национална сигурност и отбрана. Разкриват се еволюцията на проблематиката и основните модели на отношения между общества от различен тип и институционализираните инструменти за ред, сигурност и насилие.

• Дискутират се спецификата и особеностите на структурата, елементите и функционирането на системата на гражданско-военните отношения в рамките на българската политическа система и системата на националната сигурност и отбрана.

• Систематизацията на тези знания дава възможност да се премине към запознаване с инструментариума за тяхната обработка, анализ оценка и моделиране.

• В обучението се изследват различни реални казуси, с което се затвърдяват получените знания и се развиват концептуалните способности на обучаемите.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.
доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните теории и модели в сферата на гражданско-военните отношения и демократичния контрол над сектора за сигурност: пред-класически теории; хипотезата на държавата-гарнизон; моделът на С. Хънтингтън; интерпретациите на М. Яновиц; алтернативната парадигма на Файнър; пост-модернизма в сферата на гражданско-военните отношения; съвременни виждания за гражданско-военните отношения в Европа и САЩ; “второ поколение гражданско-военна проблематика;

• обществено политическите основания, методологическите основи и обществената среда на демократичния контрол;

• състоянието на институционализирания демократичен контрол;

• тенденциите по отношение на демократичния контрол върху сферата на политиката за национална сигурност и отбрана в развитите демократични страни и страните в преход – изследване на казуси.

2) могат:

• мислят творчески, критично и стратегически;

• обективно, точно и достоверно да оценяват ситуациите в средата на гражданско-военните отношения;

• изработват своевременно нови оригинални (творчески) варианти на решения в сферата на демократичния контрол;

• работят ефикасно в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации (многофункционалност);

• управляват промените, ефикасно трансформирайки идеите, концепциите и доктрините в дела (градивност и целенасоченост);

• ефективно да комуникират идеи, възгледи и концепции (писмено и вербално) и мотивират колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение;

• постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол.

• управляват социални процеси, като се ориентират, изработват решения и действат ефикасно в качествено различни ситуации и динамично променяща се социална среда;

• ефикасно да ръководят трансформацията на идеите, концепциите и стратегиите в конкретна социална практика;

• формират нови ценностни системи и акумулират организационна култура в процеса на ръководство;

• конструират и реконструират възглед за бъдещето на гражданско-военните отношения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да са изучили природата на политическото управление при демокрацията;

• да имат знания за основни термини, методология и инструментариум на международната система за сигурност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 1. Еволюция на концепцията за сигурността като социален феномен 2. Теоретическа история на гражданско военните отношения 3. Демократичен контрол над системата за национална сигурност 4. Компетентност и граждански контрол – съвременни проблеми на професионализма 5. Теоретични основи на гражданско военните отношения 6. Принципът за разделението на властите в демократичната държава и отражението му върху ефективността на управлението и контрола над системата за сигурност 7. Стратегическо ръководство и граждански контрол при планиране и осъществяване на политиката за национална сигурност и отбрана 8. Администрация и управление: институционални проблеми на политическия и гражданския контрол

Литература по темите:

1. Атанас Гочев, Динко Динков, “Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България”, С. 1997

2. Бърнстейн, А. Гражданският контрол над военните в демократичните общества. - Военен журнал, № 2, 1996

3. Гълбрайт,Дж. Анатомия на властта. С., 1992

4. Дарендорф, Р. Размисли върху революцията в Европа. С., 1992

5. Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993

6. Джоузеф С. Най, “Международните конфликти", С., 1998 г.

7. Драганов, Д. Политическите системи на ХХ век. С., 1998

8. Дюфур, Жан-Луи, М.Ваис. Войната през ХХ век. С., 1999.

9. Иванов, Хр. Гражданско общество и концепции за гражданския контрол. С., 2002

10. Иванов, Хр. От институционален към граждански контрол. С., 2002

11. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998

12. Милина, В. Гражданско-военните отношения пред необходимостта от реформи второ поколение. - Военен журнал, № 4, 2003

13. Рачев, В., В. Милина, Гражданско-военните отношения и изграждането на консолидирана демокрация. Годишник на ВА “Г.С. Раковски”, С., 2001

14. Рачев, В., О.Аврамов, И. Кръстев Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България. Кн.1, С., 1996

15. Пантев, П. В. Рачев, Т. Тагарев, Проблеми на гражданско-военните отношения в България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол над въоръжените сили. Изследователски студии - 2. С., 1996

16. Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997.

17. Desch, Michael Civilian Control of the Military. The Changing Security Environment, Washingtonq 2001

18. Рeter Fever & Richard Kohn /eds./, Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security, Harvard University, 2001

19. Charles Moscos, John Allen Williams & David Segal /eds./,The Георги Генов,

20. Army and state in postcommunist Europe, edited by David Betz and John Lowenhardt. London; Portland, OR: F. Cass, 2001. 162 p. JN96.A38 C582 2001

21. Civil-military relations: building democracy and regional security in Latin America, Southern Asia, and Central Europe, edited by David R. Mares. Boulder, CO: Westview Press, 1998. 274 p. JL956.C58 C58 1998

22. Desch, Michael C. Civilian control of the military: the changing security environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.184 p. Reserved Book Room JF195 .D47 1999