NISM269 Проект: Основи на сигурността

Анотация:

В рамките на тренинговия курс студентите разработват проект под формата на сравнитeлен анализ на съвременни международни събития/ситуации.

Тренинговият курс има за цел да:

• спомогне за надграждане и разширяване на знанията на обучаемите по проблемите на международните отношения и международната сигурност;

• провери степента на усвояване на основните понятия, използваните подходи от посочената научно-изследователска дисциплина, и прилагането на теоретичните подходи в практически ситуации.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите проекта студенти:

1) знаят:

" да прилагат придобитите знания и умения при работа в тези институции

2) могат:

" да се ориентират в теоретичните и практични аспекти на националната политика на сигурност

3) да разработват практически подходи на решения


Предварителни изисквания:
тудентите да имат знания и/или умения:

" базисни познания по: история и политология

" правни проблеми на функциониране на държавните институции

" международни конвенции и договори в сферата на сигурносттаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Сигурност и несигурност
 2. Кризата като социално явление
 3. Понятие за национална сигурност
 4. Понятие и концептуализация на войната и военното дело
 5. Социологическа концептуализация на вътрешния ред и сигурност
 6. Социокултурната сигурност като елемент на вътрешната сигурност на обществото. Релационна, интелигентна и мека сила – същност, проявления, последици
 7. Сигурността като политически проблем – I част: политическа глобализация
 8. Сигурността като политически проблем – II част: модели на политическо управление в глобалната епоха
 9. Формиране на военните аспекти на националната сигурност. Среда, влияние и елементи
 10. Военно строителство. Изграждане и подготовка на военния фактор
 11. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност
 12. Концепции за граждански контрол в гражданското общество
 13. Аспекти в стратегическото ръководство в системата на националната сигурност

Литература по темите:

Йончев Д. В търсене на сигурността /Сигурността в концепцията на присъствието/, изд. “Изток-Запад”, София, 2014.

Йончев Д. Равнища на сигурност, изд. на НБУ, София, 2008.

Фотев Г. Човешката несигурност, изд. “Изток-Запад”, София, 2016.

Маслоу Е. Мотивация и личност, ИК “Кибеа”, София, 2001.

Милушев Л. Кризата /Управленски аспекти и възможности/, ЕВРОПРЕС 2008, Пловдив, 2008.

Слатински Н. Измерения на сигурността, изд. „Парадигма“, София, 2000.

Слатински Н. Петте нива на сигурността, Военно издателсдтво, София, 2010.

Дойков Й. Понятията за война, военно дело и армия, сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, Пловдив, ISSN 1314-3603, 2013, год. III, бр. 4, с. 94-105. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13959

Дойков Й. Политическото решение /Механизъм за вземане на решение по националната сигурност/, ИК КОТА, София, 2007.

Семов М. Теория на политиката, СОФИ – Р, София, 2000.

Семов М. Обречени победи /България в Първата световна война/, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1998.

Най Дж., мл. Бъдещето на силата, Военно издателсдтво, София, 2013.

Най Д. Международните конфликти. Теория и история, Прагма, София, 1998.

Политически аспекти на сигурността

http://drugi.dokumentite.com/art/politicheski-aspekti-na-sigurnostta/85 - 19.08.2018

Бауман З. Войните в ерата на глобализацията. – Социологически проблеми, № 1 – 2, 2001.

Рачев В., В. Милина, Г. Бахчеванов, Г. Карамфилов, Й. Баев, Л. Велкова, М. Манев, Н. Бекярова, С. Воденичарски, С. Мичев, Ц. Семерджиев. Национална и международна сигурност, Военно издателство, София, 2005.

Манев Е. Глобална, регионална и национална сигурност, Софттрейд, София, 2012.

Бжежински З. Извън контрол, Обсидиан, София, 1994.

Кисинджър Х. Дипломацията, Труд, София, 1997.

Кисинджър Х. Политиката, Прозорец, Труд, София, 2002.

Тофлър А. Трусове във властта, Норадна куртура, София, 1996.

Фукуяма Ф. Нашето постчовешко бъдеще, Обсидиан, София, 2002.

Хънтингтън С. Сблъсъкът на цивилизациите, Обсидиан, София, 1999

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили.

Велев Г., (отг. ред.). Българска национална доктрина, част 1 и 2, изд. „Знание”, София, 1997, 1998.

Военна доктрина на Република България.

Генов Г., доц. д-р, (под ред.). Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход, изд. „Албатрос”, София, 1998.

Дойков Й. Политическото решение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност, ИК „КОТА”, София, 2007.

Дойков Й. България във Варшавския договор и в НАТО /институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началота на XXI-ви век/, изд. „Парадигма“, София, 2010.

Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили.

Закони за дейността на неправителствения сектор.

ЗДОИ.

ЗЗКИ.

Иванов Т., (ред.). Обща европейска отбрана: икономически аспекти, УИ „Стопанство”, София, 1998.

Иванов Х. Контрол над специализираните служби за сигурност, ВИ, София, 2007.

Йончев Д., (съст.). Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили 1990-1997, фондация „Демокрация и сигурност”, София, 1998.

Колектив. Национална и международна сигурност, Военно издателство, София, 2005.

Колектив. Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България, книга първа, изд. „Албатрос”, София, 1996.

Колектив. Проблеми на гражданско-военните отношенияв България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол над въоръжените сили, изследователски студии – 2, ИИСМО, София, 1996.

Колектив. Сигурност чрез партньорство и интеграция /България, НАТО и европейската архитектура на сигурността, БЕКСА, София, 1996.

Конституция на Република България.

Кръстев Д. Политика на ЕС в областта на сигурността, ВИ, София, 2010.

НАТО. Справочник, изд. „Репортер”, София, 1996.

Соколовски В.Д., (под ред.). Военна стратегия, ДВИ, София, 1971.

сп. „Военен журнал”, бр. 3, 2002, ВИ.

Устройствени закони в сектора на сигурността - Интернет.

Слатински Н., (съст.). Демократичното общество и гражданския контрол върху системата за национална сигурност, /сравнителен анализ и културни особености/, фондация „Фридрих Еберт”/фондация „Демокрация и сигурност”, София, 1997.

Устройствени закони в сектора на сигурността.

Фотев Г. Гражданското общество, изд. на БАН, София, 1992.

Фотев Г. Дисциплинална структура на социологията, изд. „Изток-Запад”, София, 2006.

Хънтингтън С. Войникът и държавата, /Теория и политика на гражданско-военните отношения/, ИМО „Св. Георги Победоносец”, София, 1998.

Явашчев С. Българската военноетическа мисъл, изд. „За буквите – О писменехъ”, София, 2011.