NISM129 Международни отношения и сигурност

Анотация:

Студентите да се запознаят с еволюцията на идеите за сигурност в международните отношения. Да се развият знанията на обучаемите по проблемите на аспекта сигурност в международните отношения. Да бъде насочено вниманието им към международната сигурност, както и към други основни понятия и използвани подходи от посочената научно-изследователска дисциплина.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Дойков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческите аспекти на сигурността в международните отношения и дипломацията;

• основни проблеми на областта на сигурността в международните отношения.

2) могат:

• самостоятелно да се ориентират в сложните отношения между държавите и техните коалиции и съюзи;

• да правят анализи и разработки, като използват инструментариума на науката за международните отношения.


Предварителни изисквания:
Познания по история и социални науки

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятие за национална сигурност
 2. Външна политика: определения и същност
 3. Подходи и дефиниране на международните отношения
 4. Система на международните отношения
 5. Състояние на системата: сигурност и несигурност
 6. Традиционната теория – Балансът на силите
 7. Теории за възпирането: контрол над въоръженията и стратегическа стабилност
 8. Взаимозависимост и сила
 9. Алтернативни проекти за бъдещето. Нов световен ред
 10. Национални интереси, алтернативи и етика в международната политика
 11. Психология на международните отношения
 12. Дипломация
 13. Подготовка на преговори – обща постановка

Литература по темите:

Александров Е. Психология на международните отношения, ПАРТИЗДАТ, София, 1989.

Бжежински З. Голямата шахматна дъска /американското превъзходство и неговите геостратегически императиви/, изд. “ОБСИДИАН”, София, 1997.

Брошура. Как да подобрим уменията си за водене на преговори, септември 2010, European Transport Workers’ Federation (ETF) - http://actrav-courses.itcilo.org/en/a4-54166/a4-54166-resources/bulgarian/negotiation-skills-bu/at_download/file.

Големанов Й. Основни начала на дипломацията, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 1989.

Дойков Й. Политическото решение. Механизъм на вземане на решения по националната сигурност, изд. „КОТА“, София, 2007.

Дойков Й. 2016. Водене на преговори в сферата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-228-4, 328 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.17534.38726

Доуърти Д.Е., Р.Л. Пфалцграф младши. Теории за международните отношения, Общ преглед, Първа част, АТИКА, София, 2004.

Доуърти Д.Е., Р.Л. Пфалцграф младши. Теории за международните отношения, Общ преглед, Втора част, АТИКА, София, 2004.

Йончев Д. Равнища на сигурност, изд. на НБУ, София, 2008.

Най Д. С. Международните конфликти - теория и история, изд. “ПРАГМА”, София, 1998.

Слатински Н. Измерения на сигурността, изд. „Парадигма“, София, 2000.

Слатински Н. Петте нива на сигурността, Военно издателство, София, 2010.

Стефанов Г. Външна политика. Дипломация. /Въпроси на теорията и практиката, изд. „Албатрос“, София, 1994.

Стефанов Г. Теория на международните отношения, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 1993.

Г. Стефанов, Теория на международните отношения, Сиела, (2007)

Г. Стефанов, Теория на международната сигурност, Сиела, (2008)

Св. Спасов. Европейска архитектура за сигурност. Издателски комплекс УНСС. С.,2012.

Николай Слатински, “Сигурността - същност, смисъл и съдържание”, С., „Военно издателство”, 2011 г.

Х. Кисинджър, Дипломацията, С.: ИК „Труд“ (1997)

Ф. Фернандес-Арместо, Хилядолетието, С.: Прозорец (1999)

Ахмет Давутоглу, Стратегическа дълбочина, С.: Изток-Запад (2015)

Edward A. Kolodziej, Security and International Relations, Cambridge University Press, 2005

Alan Collins, Contemporary Security Studies, Oxford University Press, 2016

Christopher Hill, Michael Smith, Sophie Vanhoonacker, International Relations and the European Union, Oxford University Press, 2017