CRIM104 Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес

Анотация:

• Курсът запознава студентите с основни въпроси на материалното и процесуалното наказателно право на Република България, които в съвкупност дават облика на българското наказателно правосъдие. Този подход в изучаването на наказателното правораздаване в цялост дава основание за обособяването на темите в три основни групи.

-Първата група обхваща въпросите на основните принципи, понятия, категории и институти, уредени в Наказателния кодекс на РБ.

-Втората група въпроси изследват видовете престъпления по действащото законодателство.

-Третата група е посветена на процесуалните въпроси на образуването, развитието и значението на наказателния процес с оглед разкриване и наказване на лицата, участвали в престъпления.

• Курсът цели да изгради базисни знания у студентите относно противодействието на престъпността чрез материалното и процесуалното наказателно право.

• Курсът цели да изгради умения у студентите да анализират актуални въпроси, свързани с криминализацията, пенализацията, процеса на разкриване и доказване на престъпленията, както и налагането на наказания на тях.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

проф. Веселин Вучков  д-р
 Ана Филибева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи, понятия, категории и институти на наказателно право;

• видовете престъпления и техните особености според действащия Наказателен кодекс на Република България.

• същност и особености на наказателното производство според Наказателнопроцесуалния кодекс на Република България.

2) могат:

• да демонстрират основни знания в областта на наказателното правосъдие и да формират самостоятелно мнение по актуални въпроси;

• да отграничават престъпленията от други правонарушения;

• да дават правна квалификация на престъпните деяния;

• да отграничават процесуалните правила за реализиране на наказателната отговорност;

• да решават практически казуси.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.Наказателно право – понятие, същност, функции, източници 2. Престъпление и състав на престъпление по българското наказателно право 3.Усложнения при осъществяването на едно престъпление. Множество престъпления. 4.Основни въпроси на наказанието по българското наказателно право 5.Освобождаване от наказателна отговорност, изпълнение на наказанието и съдимост. 6. Актуални въпроси на престъпленията против правата на човека 7. Наказателна отговорност за икономически престъпления 8. Наказателна отговорност за престъпления против държавата и държавнате органи. 9. Транспортни престъпления – наказателноправни и процесуалноправни въпроси на тяхното противодействие.
  2. 10.Основни начала, страни и субекти на наказателния процес 11. Предмет и тежест на доказване. Доказателствата и доказателствените средства. Специални разузнавателни средства. 12. Досъдебно производство. 13.Съдебно производство 14.Прекратяване, спиране и възобновяване на наказателното производство

Литература по темите:

• Владимиров, Р. Костадинова, Р. Наказателно право в схеми и определения, четвърто преработено и допълнено издание, С., Сиела, 2017.

• Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Обща част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание, София, Софи-Р, 2009.

• Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Особена част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание, София, Софи-Р, 2005.

• Стойнов, Александър. Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека/Второ издание. С., Сиела, 2013.

• Стойнов, Александър. Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността/Второ издание. С., Сиела, 2013.

• Костадинова, Р. Транспортни престъпления, С., Сиела, 2012.

• Костадинова, Р. Някои аспекти на наказателната отговорност при стопанските престъпления. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, УНСС, 2015.

• Манев, Никола.Наказателно- процесуално право.Ръководство за студенти, С., 2016 г.

• Чинова, Маргарита, Досъдебното производство по НПК /Теория и практика/, С., Сиела, 2013.

Средства за оценяване:

Форми на текущо оценяване:

-Тест

-Участие в дискусия

Форми на финално оценяване:

-Тест

- Устен изпит по тема от конспекта