CTRM145 Оцеляване в терористична среда

Анотация:

Оцеляване в терористична среда СИГНАТУРА:CTRM145

ЛЕКТОР:

Доц. д-р Марин Станчев

ПРОГРАМА: Противодействие на престъпността и тероризма ДЕПАРТАМЕНТ:Национална и международна сигурност

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курса на обучение по “Оцеляване в терористична среда” предоставя на обучаемите необходимите знания в областта на противодействието на тероризма, готовността за отреагиране на терористично нападение и оцеляването в терористична среда.

В предлагания курс студентите ще бъдат запознати с теоретическата основа и формите на различните дейности и практическите стъпки по оцеляването в терористична среда.

В курса се разглеждат съществени въпроси свързани със създаване на определени умения и практически навици за работа в екип при вземане на управленски и изпълнителски решения за оцеляването в терористична среда.

В съчетание с останалите курсове преподавани в Центъра за изучаване на рисковете и сигурността по магистърската програма “ Противодействие на престъпността и тероризма ” той дава знания, навици и умения относно съдържанието на основните дейности касаещи противодействието на тероризма и оцеляването в терористична среда.

Обект на курса “Оцеляване в терористична среда ” са организационните и тактически основи на дейността на български военнослужещи, полицейски служители и граждански лица от състава на различни мисии в зони с активна терористична дейност.

Предмет на курса е системата за управление на силите и средствата при действия в терористична среда.

При обучението се прилага методология в която се спазват следните принципи: целесъобразност на обучението; съзнателност и активност на обучаемите; нагледност на обучението; системност и последователност на обучението; достъпност на обучението; трайност на овладяването на знанията, уменията и навиците; екипност.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

доц. Марин Станчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да осъществяват практическо ръководство в условията на висока степен на риск;

• да бъдат в състояние да оценят степента на риск за гражданите и служителите от сектора за сигурност при различни терористични заплахи;

• да разпознават самоделни взривни устройства;

2) могат:

• да организират първоначалните действия при възникване на терористичен инцидент;

• да управляват силите и средствата;

• да оцеляват при терористични заплахи

Курсът е така организиран, че да обогати теоретичните знания на обучаемите, и да даде рамката за практическото й приложение в ежедневната дейност по противодействие на терористични актове и други престъпления, сходни с терористичната дейност.

По такъв начин тематиката разглеждана в курса спомага за укрепване ценностната система на студентите и вземането на адекватни управленски решения свързани с противодействието на тероризма и оцеляването в терористична среда.

Така обучението в НБУ допринася за изпълнение на социалната поръчка - все повече експерти от различни сфери да получават знания в областта на сигурността, за генериране на качествено нов продукт - сигурност.

Завършването на обучението по курса “Оцеляване в терористична среда” заедно с редица други курсове от това направление, позволява успешно да се работи в областта на националната сигурност и отбрана, както и участието в различни мисии по разрешаването на конфликти от различен характер и интензивност.

Получените знания и умения са добра база за започване на научно-изследователска работа, докторантура и експертна дейност в широк кръг сфери на системата за вътрешен ред и сигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за:

• Познания за основите на политиката за сигурност.

• Познания по проблематиката, предизвикателствата и заплахите от страна на съвременния тероризъм.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С. 2006 г.,

2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г.,

3. Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2006г

4. Н. Дойков, Технологичен тероризъм - 2007г.

5. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

6. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.

7. Н. Дойков, Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи ( Наръчник за оцеляване в терористична среда)- С. 2009г.

8. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 г.

9. Н. Дойков, Противодействие на тероризма - С.2011 г.

10. Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната дейност”.С,1996г.

11. Трифонов,Т., Кръстев,Г., Ралчев,Г, Търкаланов, Ю. “Основни функции,място, роля,цели и задачи на Национална служба Сигурност в съвременното общество”,С,1997г.

Електронни ресурси:

- http://www.terrorism.com/index.shtml

- http://www.terrorism.net/home.asp

- http://www.cfr.org/Public/media/attack.html

Дата: 19.05.2024 г. Подпис на преподавателите: /п/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%