NISM224 Геополитика и сигурност

Анотация:

Курсът е от 30 академични часа, разделени в четири части. Курсът е организиран около геополитическата перспектива при оценка на политиката в света и в региона. Този аспект на политико-стратегическите анализи все още не е усвоен достатъчно от действащите политици, което ограничава тяхната свобода при вземането на решения.

Основната цел на курса е обучаемите да развият знания и умения на експерти при извършване на геополитически преценки на ситуацията, както и на тенденциите в нея. В центъра на курса е геополитическата карта на Балканите, както и пряко произтичащите от нея особености на политиката в региона. Чрез този контекст се дава възможност обучаемите да получат знания и да усвоят умения за ориентиране в глобалните политико-стратегически процеси в Юго-Източна Европа и във външната политика на република България в средно и дългосрочен план.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

доц. Михаел Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В резултат на курса обучаемите придобиват знания за метода на геополитическия анализ, като за анализ осъществяван въз основа на пространствените отношения между държавите. Благодарение на тези знания обучаемите придобиват умения да анализират от геополитическа гледна точка глобалните процеси в света, стратегическите политически процеси в региона и да осмислят геополитически националната външна политика.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" История

" политология

" географияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел. Политика, С., 1994.

2. Бжежински Зб.. Голямата шахматна дъска. С. 1997

3. Бодрийар Ж. Дух терроризма// Геополитика террора. М., 2002.

4. Владимиров А.И. Стратегические этюды. М., 2002.

1. Гълъбов А., Етническият проблем в България. Фондация "Свободна инициатива". С. 1995

2. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996

5. Дугин А. Основы геополитики. М., 1997.

6. Йончев Д. (съставител) Балканите и НАТО - заедно срещу тероризма. Сб. С., 2004.

7. Кисинджър Х. Дипломацията, С. 1997.

8. Мизов, М.(съставител), Глробализация, евроинтеграция, национална държава., С., 2003.

9. Мэхен А. Влияние морской силы на историю: 1660-1783. М.-Л., 1941.

10. Пансарин, А., Искушение глобализмом., М., 2002.

11. Тихонравов Ю.В. Геополитика, М., 1998.

12. Фетийо, Ф., Реквием за една загинала империя. С., 2003.

13. Хаусхофер К. Континентальный блок // Хаусхофер о геополитике. М., 2001.

14. Цыганков, П.А., Теория международных отношений. М., 2002.

15. Хънтингтън С. Сблъсъкът на цивилизациите. С., 1995.

16. Brzezinski Zb. Living With a New Europe // The National Interest, Summer. 2000.

17. Haushofer K. Grundlagen, Wesen und Ziele der Geopolitik. B., 1928.

18. Hendrickson, W.(Editor), The Morality of Capitalismqw N.Y., 1992,

19. Kjellen R. Staten som Lifsform, Stockholm, 1916.

20. Kjellen R. Der Staat als Libens form, B., 1917.

21. Kissinger H., Does America Need a Foreign Policy?, N,Y, L.,Toronto, Sydney, Singapore, 2001.

22. Kristof L. The Origins and Evolution of Geopolitiks // The Journal of Conflict Resolution 1960, N 1.

23. Mackinder H. Democratic Ideas and Reality. N.Y., 1962,

24. Santoro C. Progetto di ricarca multibunjionale 1944-1955. Milano, 1994.

25. Spykman N. America's Strategiy in World Politics. Hamdem, 1942.

Средства за оценяване:

тест - 60 %

реферат - 40 %