COGM004 Cognitive modeling

Annotation:

Курсът представя идеите на моделирането на когнитивните процеси и основните подходи на когнитивното моделиране

В курса се излагат основите на символния и конекционисткия подходи за описание на когнитивните процеси. В дискусионна форма се разглеждат основите, силни и слаби страни на тези подходи

Едновременно с това студентите се въвеждат практически в моделирането с невронни мрежи

Целта на курса е да запознае студентите, теоретично и практично, с основните идеи и методи на моделирането на когнитивните процеси

прочети още
Cognitive Science (in English)

Lecturers:

Prof. Maurice Grinberg, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Какво е модел и по-специално какво е модел в когнитивната психология

- Основните понятия и идеи на символните подход

- Основните понятия и идеи на конекционизма

- Основните схеми за представяне на знания

- Основни когнитивни архитектури

- Положителните и отрицателни страни на различните подходи към моделирането

2) могат:

- Да представят знанията си от определена област чрез схемите за представяне на знания

- Да разбират символни и конекционистки когнитивни модели


Prerequisites:
няма

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

McLeod, P., Plunkett, K., and Rolls, E.T. (1998), "Introduction to Connectionist Modeling of Cognitive Processes", Oxford (в наличност в библиотеката на НБУ)

Plunkett, K., and Elman, J. L. (1998), "Exercises in Rethinking Innateness: A Handbook for Connectionist Simulations", MIT (в наличност в библиотеката на НБУ)

Port, R. F. and van Gelder, T. (1995), "It's About Time: An Overview of the Dynamical Approach to Cognition", ch. 1 in "Mind as Motion: Exploration in the Dynamics of Cognition", eds. Port, R. F. and van Gelder, T. (1995)

Assessment:

tests (тестове) - 35%

Participation in class discussions and/or assignment completion - 35%

Paper presentation - 30%