COGM002 Cognitive Psychology

Annotation:

В курса се представят основни знания и теории за човешкото възприятие, мислене и памет, както и класически и съвременни изследвания на тези процеси, разглеждани в светлината на когнитивната наука. Специално внимание се обръща на методологическите аспекти, свързани с проверката на хипотези.

Курсът цели да представи разнообразни подходи към изследване на човешкото мислене, памет и възприятие и да развие у студентите умения за критично анализиране на теории и експериментални постановки за тези процеси, както и умения за планиране на собствени експерименти.

прочети още
Cognitive Science (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Penka Hristova, PhD
Asst. Prof. Kiril Kostov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основни понятия и теории за мисленето, паметта и възприятието

2) могат:

- Да демонстрират свободно боравене с основните идеи и понятия, свързани с мисленето, паметта и възприятието, да оценяват критично различни теории за функционирането им

- Да генерират идеи за тези процеси и да ги формулират като експериментално проверяеми хипотези; да планират и провеждат експерименти, свързани с мислене, памет и възприятие

- Да разбират класически и съвременни научни публикации, в които се представят изследвания с различна сложност

- Да демонстрират свободно боравене с основните идеи и понятия, свързани с човешкото мислен, както и с различните подходи към неговото изследване; да дискутират теоретични проблеми, както и да оценяват психологическата адекватност на моделите; да планират и провеждат експерименти, свързани с мислене, разсъждения и решаване на проблеми; да представят аргументи и доказателства в устна и писмена форма; да оценяват критично теории и експерименти, свързани с човешкото мислене.


Prerequisites:
няма

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

[1]. Сиймън Д.Д., Кенрик Д.Т. (2002) Психология. Поредица “Artes Liberales”- Основни книги по общо образование. Нов Български Университет.

[2]. Психология на познанието. Христоматия. (1999) Съставител Л. Андреева, Издателство “Лик”, София.

[3]. Митрани Л. (1980) - За възприятието. Издателство на БАН, София

[4]. Грегори Р. (1970) - Глаз и мозг. “Прогрес”, Москва

[5]. Рок И. (1980) Введение в зрительное восприятие. (в два тома), “Педагогика”, Москва

[6]. Bruce V., Green P.R., Georgeson M.A. (1996) - Visual Perception. Physiology, Psychology and Ecology. Hove: Psychology Press.

[7]. Goldstein E.B. (1996) Sensation & Perception. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove.

[8]. Gordon I.E. (1997) Theories of visual perception /second edition/. Chichester: John Wiley & Sons

[9] The Oxford Handbook of Attention (2014). Edited by S.Kastner. Glasgow: Oxford University Press

[10]. Palmer S.E. (1999) Vision Science. The MIT Ptess, Cambridge

[11]. Schiffman H.R. (1996) Sensation and Perception. An Integrated Approach. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Assessment:

тестове - 100%