COGM001 Експериментални методи

Анотация:

В курса се разглеждат теорията и методологията на изследванията в поведенческите науки, в частност когнитивната наука. Изучават се етапите в изследването, планирането на експерименталния дизайн и контрола на променливите в експеримента. Изучават се различни типове зависими променливи, които се използуват в когнитивната психология и психофизиката. Изучават се и когнитивните модели, въз основа на които се определят индекси за изпълнение на когнитивни задачи. Преподаването се извършва с мултимедия и се състои от лекции, упражнения (разглеждане и решаване на казуси) и демонстрационни експерименти в час. На студентите се предоставят текстове към лекциите, както и самите лекции в .pdf-формат.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Стефан Матеев  д.н.
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите ще знаят

- принципите на планиране и провеждане на експерименти в областта на когнитивната наука и на поведенческите науки

- методите на извличане на данни от експериментални изследвания в областта на когнитивната наука

Студентите ще могат:

- самостоятелно да планират експериментални изследвания

- да измерват различни аспекти (например бързина, вярност и точност) на изпълнение на перцептивни и когнитивни задачи

- да разбират и да оценяват критично текстове, които съдържат експериментални изследвания


Предварителни изисквания:
От студентите се изисква добро познаване на материала по математика от гимназията и поне първоначални познания по описателна статистика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Experiment versus observation. Levels of manipulation of variables. Causality.
 2. Steps of scientific research. Formulation of scientific problems and hypotheses. Ethical issues in experiments with human participants.
 3. Variables in experiments. Scales of measurement. Independent, dependent and extraneous variables. Experimental errors. Validity and reliability.
 4. Control of extraneous variables. Randomization, balancing, counterbalancing. Sampling techniques.
 5. Experimental designs. Within-subjects, between-subjects and mixed designs. One-way and factorial designs. Simple effects, main effects, interactions and their interpretations.
 6. Evaluating human performance. The reaction/response time. Treatment of response time distributions. Simple and choice reaction times. Speed and accuracy of responses.
 7. The detection performance. The “yes-no” method.
 8. Signal detection theory. Indexes for performance and criterion
 9. The “yes-no” procedure. Index “correct responses” The receiver-operating characteristic.
 10. Detection versus discrimination. The forced-choice procedures. The “same-different” procedure.
 11. Accuracy of performance. The psychometric curve. Subjective equality and its measurement
 12. Precision of performance. Thresholds for detection and discrimination and their measurement. Weber fractions
 13. Indirect scaling. Relation between sensitivity and subjective values of stimuli. Paired comparisons. Multidimensional scaling
 14. Direct scaling. Direct magnitude estimation, methods of single stimuli and equal appearing intervals.
 15. Interpretation of differences between measurements. Effect size versus statistical significance

Литература по темите:

Курсът е изготвен въз основа на следните по-главни литературни източници

1. Gould, J.E. (2002) Concise handbook of experimental methods for the behavioral and biological sciences. Boca Raton: CRC Press

2. Krauth, J. (2000) Experimental design. A handbook and dictionary for medical and behavioral research. Amsterdam: Elsevier

3. MacMillan, N.A. and Creelman, C.D. (2005) Detection Theory: A user's guide. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.

4. Schiffman, H.R. (2003) Psychophysics. In: Davis, S.F. (Ed) Handbook of research methods in experimental psychology, Chapter 20. Oxford, Blackwell Publishing Ltd.

5. Torgerson, W.S. (1958) Theory and methods of scaling. New York: John Willey

Средства за оценяване:

Две самостоятелни разработки по 50%