HACM900 Практика: Изкуство на Античността

Анотация:

Извънаудиторен курс към курса НАСМ344 Мистериални култове в античността.

Представя основни мистериални култове в античността по изобразителни, археологически, литературни и епиграфски и сведения – елевзински, кабирически, бакхически, орфически и философските религии. Представя иконографията на мистериалните култове в контекста на античната религиозност в древна Елада, Тракия и Изтока. Поставя на обсъждане възможността за свързване с християнството от една страна и със съвременната традиционна култура – от друга.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни паметници и иконографията на мистериалните култове

• Основни характеристики на мистериалната религиозност

• Основни елементи от наследството на мистериалните култове в християнството и съвременната традиционна култура

2) могат:

• Да разпознават паметници на мистериалните култове

• Да описват и анализират изобразителни, археологически и писмени извори за мистериални култове

• Да работят с научна литература по темата


Предварителни изисквания:
• Едновременно записване на курса НАСМ344 Мистериални култове в античността

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Елементи и правила за изготвяне на каталог с изобразителни извори
  2. Изготвяне на каталог с изобразителни извори за мистериален култ

Литература по темите:

ОСНОВНА

Богданов, Б., 1989, История на старогръцката култура, София.

Богданов, Б., 1989, Орфей и древната митология на Балканите. София.

Венедиков, Ив., 1983, Медното гумно на прабългарите, София.

Венедиков, Ив., 1996, Тракийското съкровище от Летница, София.

Венедиков, Ив., 1992, Раждането на боговете. София.

Вернан, Ж.-П., 1998, Мит и мислене при древните гърци. София.

Вернан, Ж.-П., 2001, Древногръцки митове, София.

Гичева, Р., 1997, “Змеевата сватба” в апликациите от Летница, в: Проблеми на изкуството, 1997/3-4/59-65.

Гичева, Р., 1999, Кръстосаните колани в изкуството на Magna Graecia и тракийската миторитуална традиция, в: Проблеми на изкуството, 1999/4/ с. 44-52.

Гичева-Меймари, Р. Куковден - Дионисов или Кабирически обред. част І. Обредът. В: МИФ 12 Обредът, НБУ, София, 2007, с.153-186.

Гичева-Меймари, Р. Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част ІІ. Името. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2007, кн. 1, с. 36-51.

Гичева-Меймари, Р. Баклата в древните мистерии и Балканската традиционна култура. В: Докторантски четения на Департамент „История на културата”, НБУ, София, 2008, с. 85-103.

Гичева-Меймари, Р. Кръстосани на гърдите ленти в религиозните практики и вярвания на Античността и Византия. В: Изкуствоведски четения, Институт за изкуствознание, БАН, София, 2008.

Гичева-Меймари, Р. Богини и свещени растения в гробницата от Свещари. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2008, кн. 2.

Гичева-Меймари, Р. 2010 – Керноси-венци в мистериите на самотракийските богове и кабирите. В: Рабаджиев, К., Х. Попов, In Memoriam Dimitri P. Dimirov (forthcoming).

Гичева-Меймари, Р. 2010. Обредите на Бромиос според епиграфски сведения. В: Попов, Д. (ред.) In Memoriam Ivani Venedikov (forthcoming).

Гичева-Меймари, Р. 2010 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І.2. Обредни действия, храна, забрани, роли. В: Българска етнология, 2009; №3, с. (под печат).

Елиаде, М., 1997, История на религиозните вярвания и идеи. От каменния век до елевсинските мистерии. София.

Иванов, Вяч.,1917, Эллинская религия страдающего бога. Фрагменты верстки книги 1917., в: Эсхил. Трагедии. Пер. Вяч. Иванов, Москва, 1989, стр. 307-350.

Иванов, Вяч.,1922, Дионис и прадионисийство . Фрагменты книги. (докторска дисертация, защитена през 1922 г.), в: Эсхил. Трагедии. пер. Вяч. Иванов, Москва, 1989, стр. 351-450.

История на религиите, енц., 1999, т. ІІ. превод от френски, изд. Прозорец, София.

Йорданова- Алексиева, М. 2004. Елински орфически свидетелства. София, ЛИК, 2004.

Маразов, Ив., 1992, Мит, ритуал и изкуство в древна Тракия. Изд. на СУ “Климент Охридски”, София.

Маразов, Ив., 2001, Траките и виното. София.

Маразов, Ив., 2011. Мистериите на Кабирите в Тракия. София

Михайлов, Г., 2015, Траките. София.

Попов, Д., 1981, Тракийската богиня Бендида. София.

Попов, Д., 1989а, Залмоксис. Религия и общество на траките., София.

Попов, Д., 1995, Богът с много имена. София.

Рабаджиев, К., 2002, Елински мистерии в Тракия. София.

Фол, Ал., 1991, Тракийският Дионис. Книга първа. Загрей. София.

Фол, Ал., 1994, Тракийският Дионис. Книга втора. Сабазий. София.

Фол, Ал., 1995, Химните на Орфей. София.

Фол, Ал., 1998, Древната култура на югоизточна Европа, София.

Фол, Ал., 2002, Тракийският Дионис. Книга трета. Назоваване и вяра, София.

Bianchi, U., Th. P. van Baaren, 1976, The Greek Mysteries. In: Iconography of Religions ХVІІ, 3.Institute of Religious Iconography State University Groningen. Leiden-Brill, 1976

Burkert, W., 19852, Greek Religion, Harvard-Cambridge-Massachusetts.

Burkert, W., 1987, Ancient Mystery Cults. Harvard University Press.

Carpenter, T., C. Faraone (eds), 1993, Masks of Dionysus.

Clinton, K., 1992, Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries.

Cole, S. G., 1984, Theoi Megaloi: The Cult of the Great Gods at Samothrace.

Cook, A. B., 1914-1940, Zeus. A Study of Ancient Religion. Vol. 1-3, Cambridge.

Cosmopoulos, M. B. (ed.) 2003, Greek Mysteries. The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults. Routledge.

Daumas, M., 1998, Cabiriaca. Recherches sur l’iconographie du culte des Cabires. Paris.

Dodds, E. R., 1973, The Greeks and the Irrational. Berkley and Los Angeles.

Farnell, L., 1921, Greek Hero Cults and Ideals of Immortality. Oxford.

Farnell, L., 1890-1909, The Cults of the Greek States, vol I-V, Chicago.

Gicheva, R. 2002. Dionysos Bromios. The Rite. In: Proceedings of the 8th International Congress of Thracology. Sofia–Yambol 25-29 September 2000. International Foundation Europa Antiqua & Institute of Thracology. Sofia, 2002, vol. II, 927-940.

Guthrie, W. K. C., 1935, Orpheus and Greek Religion. A Study of the Orphic Movement. London.

Harrison, J.E., 1903, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge.

Kereny, K., 1977, Eleusis. Archetypical Image of Mother and Daughter.

Kereny, K., 1976, Dionysus. Archetypical Image of Indistructable Life.

Kern. O., 1926-38, Die Religion der Griechen, Vol. 1-3, Berlin.

Mylonas, G. E., 1962, Eleusis and the Eleusinian Mysteries. Princeton.

Nilsson, M., 1925, A History of Greek Religion. Oxford.

Nilsson, M., 1927, 19502,The Minoian-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, London; Lund.

Nilsson, M., 1952, Early Orphism and kindered Religious Movements. In: Opuscula Selecta, vol. II, p. 628-683, Lund.

Nilsson, M., 1960a, The Immortality of the Soul in Greek Religion. In: Opuscula Selecta, vol. III, p. 40-55, Lund.

Nilsson, M., 1969, Geshichte der griechichen Religion. Munchen.

Nilsson, M., 1975, The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age. New York.

Rohde, E., 19259, Psyche, transl. By W. B. Hillis, London.

Vermeule, E., T., 1979, Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. Berkeley.

Електронни книги в MOODLE

Б. Богданов, История на старогръцката култура.

Б. Богданов, Орфей и древната митология на Балканите.

Фол, Ал. Orphica Magica

Обреди и богове - глава от "Гръцката цивилизация", Ф. Шаму

Dodds, The Greeks and the Irrational.

Faber, A Dissertation on the Mysteries of the Cabiri

Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion

Teylor-Pery, The God Who Comes

Religion and Art in Ancient Greece, E. A. Gardner, PDF документ

A Handbook of Ancient Religions, J. R. Hinnells

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Маразов, Ив., 1994, Митология на златото. ИК “Христо Ботев”. София,.

Маразов, Ив., 1994, Митология на траките. “Секор”, София.

Маразов, Ив., 1996, Съкровището от Рогозен. “Секор”, София.

Маразов, Ив., 2003, Художествени модели на древността. София.

Маразов, Ив., Пространството на Филоктет, в: МИФ-5, 1999:165-232.

Маразов, Ив., Хубавата Елена между “името” и “нещото”. В: Краев, Г., И. Бокова (ред.), Маска и ритуал. София 1999: 14-71.

Маразов, Ив., “Бащи” и “деца” в култа на Кабирите и в митологията на Средиземноморието. В: Проблеми на изкуството.1999/4, с. 26-43.

Маразов, Ив., Черните Кабири. В: Проблеми на изкуството 2003/3.

Михайлов, Г., 1975, Проблеми на тракийската митология. В: Векове, 1975,5.

Михайлов, Г., 1989, Изображение на тракийския Ликург върху кратера от Дервени, в: Изкуство, 1989/1/40, София.

Попов, Д., 1981, Тракийската богиня Бендида. София.

Попов, Д., 1982, Проучвания върху тракийската религия. Обезсмъртяването. В: ГСУ, ИФ, т.77, София.

Попов, Д., 1989в, Проучвания върху тракийската религия. Тайните общества. В: ГСУ, ИФ, т.77, София.

Тачева-Хитова, М., 1982, История на източните култове в Долна Мизия и Тракия, Vв. пр. Н. е.- ІV в. от н.е. София.

Фол, Ал., 1990, Политика и култура в Древна Тракия, София.

Фол, Ал., 1993, Слово и дела в Древна Тракия. София.

Фол, Ал., 1994а, Обред и драма, в: Проблем на изкуството, 1994/3/10.

Фол, Ал., 19972, История на българските земи в древността до края на ІІІ в. пр. Хр. София.

Фол, Ал., 19982, Тракийската култура: казано и премълчано. София.

Фол, В., 1993, Скалата, конят, огънят. Ранна тракийска обредност. София.

Фрейденберг, О. М., 1998, Миф и литература древности, Москва.

Фрейденберг, О. М., 2001, Поетика на сюжета и жанра. София.

Шаму, Ф., 19179, Гръцката цивилизация, София.

Astour, M., 1967, Hellenosemitica: An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece. Leiden. L. Brill.

Burkert, W., Structure and History in Greek Mythology and Ritual. 1979.

Buxton, R., 1995, Imaginary Greece. The contexts of Mythology. Cambridge University Press.

Carpenter, T. 1994, Art and Myth in Ancient Greece. Thames and Hudson.

Chuvin, P., 1992, La religione in Grecia. Laterza.

Daremberg-Saglio, 1873-1919, Dictionaire des antiquites greques et romaines, Paris.

Dietrich, B. C., 1974, The Origins of Greek Religion, Berlin - New York.

Des Places, E., 1977, La religion grecque. Paris.

Deubner, L., 1956, Attische Feste, Berlin.

Gicheva-Meimari, R. 2009. Perperek, Hyperpyrakion, Perperakion. In: Thracia XVIII In memoriam Alexandri Fol, Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science

Kereny, K., 1976, The Gods of the Greeks. London.

Parke, H.W.,1997, Festivals of the Athenians, London.

Parker, R., 1990, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion. Oxford.

Price, S., 1999, Religions of Ancient Greeks. Cambridge.

Segal, Ch., 1982, Dionysiac Poetics in Euripide’s Bacchae. Princeton UP.

Silver, M., 1992, Taking Ancient Mythology Economically. Brill, Leiden.

Simon, E., 1983, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary. London.

Електронни книги в MOODLE

Иван Венедиков, Медното гумно на прабългарите - ІІч. за траките, елините и съвременната традиционна култура.

Harrison, Epilegomena to the Study of Greek Religion

Ogden, Companion to Greek Religion

E. M. Berens, Myths and Legends of Ancient Greece and Rome. 2007.

Woodard, The Cambridge Companion to Greek Mythology, 2007

Заглавия в библиотеката на НБУ, закупени специално за този курс:

Walter Burkert. Greek religion. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

Burkert, Walter. Savage energies : lessons of myth and ritual in ancient Greece / Walter Burkert. Chicago: The University of Chicago Press, 2001

Burkert, Walter. Homo Necans : the anthropology of ancient Greek, sacrificial ritual and myth / Walter Burkert; Berkley: University of California Press, Los Angeles: London: 1983

Walter Burkert. Ancient mystery cults. Cambridge: Harvard University Press, 1987

Walter Burkert. Structure and history in Greek mythology and ritual. Berkeley: University of California Press, 1997.

Walter Burkert. Creation of the sacred : tracks of biology in early religions. Cambridge: Harvard University Press, London: 1996.

Blundell, Sue, Margaret Williamson. (Ed.) The sacred and the feminine in ancient Greece . London : Routledge , New York : 1998.

Harrison, Thomas. Divinity and history : the religion of Herodotus. Oxford : Oxford University Press , 2005.

Marinatos, Nanno, Robin Hagg. (Ed.) Greek sanctuaries : new approaches London : Routledge , 2004.

Pedley, John Griffiths. Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world. Cambridge : Cambridge University Press , 2005.

Graf, Fritz. Magic in the ancient world. Cambridge : Harvard University Press , 2000.

Rives, James. Religion in the Roman Empire. Malden : Blackwell Publishing , 2007.

Spess, David L. Soma : the divine hallucinogen. Rochester : Park Street Press , 2000.

Kyriakidis, Evangelos. (Ed.) The archaeology of ritual Los Angeles : Cotsen Institute of Archaeology , 2007.

Kyriakidis, Evangelos. Ritual in the Bronze age aegean : the minoan peak sanctuaries. London: Duckworth , 2005.

Graf, Fritz, Ritual texts form the afterlife : Orphers and the Bacchic Gold Tablets. London : Routledge , 2007.

Parca, Maryline, Angeliki Tzanetou (Ed.) Finding Persephone : women's rituals in the ancient Mediterranean Bloomington : Indiana University Press , 2007.

Elsner, Jas, Ian Rutherfor (Ed.) Pilgrimage in Graeco-Roman and early Christian antiquity : seeing the gods

Други заглавия В БИБЛИОТЕКАТА НА НБУ

Jennifer Reif, 1999, Mysteries of Demeter : rebirth of the pagan way. York Beach.

Майкъл Джордан, 1998, Енциклопедия на боговете. Прев. от англ. ез. Р. Сукачева и др. Сигнатура: С 29 / Д 524

Michael Cosmopoulos, 2003, Greek mysteries : the archaeology and ritual of ancient Greek secret cults. London.

Antonaccio, Carla M. An archaeology of ancestors : tomb cult and hero cult in early Greece. Lanham : Rowman & Littlefield Publ. , 1995

Flower, Michael Attyah, The seer in ancient Greece, Berkeley : University of California Press, 2008.

Герцман, Е. В. Музыка древней Греции и Рима. Санкт-Петербург : Алетейа , 1995.

Bottвero, Jean. Ancestor of the West : writing, reasoning, and religion in Mesopotamia, Elam, and Greece. Chicago : University of Chicago Press , 2000.

Vernant, Jean Pierre. Mortals and immortals : collected essays. Princeton : Princeton University Press , 1991.

Нильссон, Мартин П. Греческая народная религия. Санкт-Петербург : Алетейя , 1998.

Иванов, Вячеслав Иванович. Эллинская религия страдающего Бога. Москва : Наука , б.г.

Елиаде, Мирча История на религиозните вярвания и идеи : В 3 т. : Т. 1. : От каменния век до Елвсинските мистерии София : Издателска къща "Христо Ботев" , 1997.

Друъри, Невил Срещи със сакралното : Шаманизмът и магическите пътешествия на духа. София : Изток-Запад , 2003.

Picard, Charles. Les religions prehelleniques : crete et Mycenes. Paris : Presses Universitaires de France , 1948.

Тодоровъ, Янко. Паганизмътъ въ Долна Мизия презъ първитъ три въка следъ Христа. София : Държавна печатница , 1928.

Маккена, Терънс. Истински халюцинации. София : Лик , 2003.

Dobkin de Rios, Marlene. Visionary vine : hallucinogenic healing in the Peruvian Amazon / Marlene Dobkin de Rios. Prospect Heights : Waveland Press , 1984.

The bull in the Mediterranean world : Myth and cults : Barcelona 14 November 2002 - 6 March 2003 : Athens : Benaki Museum 19 March - 7 June 2003

Betegh, Gabor The Derveni papyrus : cosmology, theology and interpretation, Cambridge : Cambridge University Press , 2004.

Средства за оценяване:

1 задължителна задача (проект за каталог)