HACM269 Семинар: Педагогика на образите

Анотация:

Семинарът ще се реализира в редица приложни задачи в реална музейна/галерийна среда, като ще бъдат демострирани комуникативни и педагогически умения и практики, свързани със самостоятелната подготовка на студента.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще се надградят и усъврършенстват педагогическите умения за интерпретация и комуникация на худеожествените образи.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Семинарът е вариативен всяка година и може да бъде адаптиран спрямо интересите на студентите.

Литература по темите:

Гомбрих, Ернст. "Изкуство и илюзия. Изследвания върху психологията на изображението в изкуството." София: Български художник, 1988.

Дворянова, Лиляна О. "Форминарне на визуална грамотност на студенти в процеса на объчение по изобразително изкуство. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“." Софийски университет, ФНПП, 2017.

Липчева, Лиляна. ГЛИНЕНИЯТ СЪД – МНОГОБРОЕН И ПРЕНЕБРЕГВАН, ЛЕСЕН И ТРУДЕН ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЕКТ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ. В: Петев, Наръчник на музейния специалист за работа с публиките. София, 2019. стр. 197 и сл. (виж на Moodle)

Милкова, Лиляна. Meтодът “Стратегии за визуално мислене” и неговото практическо приложение (ръкопис)

Петев, Тодор (съст.). "Наръчник на музейния специалист за работа с публиките." София: Комисия за образователен обмен "Фулбрайт", 2019.

Петев, Тодор (съст. съвместно със Стамен Кънев и Елена Водинчар). "Музей и образование. (Дебати в музеологията)". София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов.“ 2022.

Карагьозова, Мая (съст.). "Музеите и училищната история. Международна научна конференция Габрово, 2018." Сборник с доклади. Велико Търново: „Фабер“.

Петев, Тодор (съст. съвместно с Анджела Родел). "Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред: Доклади от конференцията, организирана от двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България, София - 28 и 29 ноември 2016 г." София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация Моят музей, 2017.

*

Anderson, David et al. Children’s Museum Experiences: Identifying Powerful

Mediators of Learning. "Curator. The Museum Journal", July 2002.

Hubard, Olga. "Art Museum Education: Facilitating Gallery Experiences." London & New York: Palgrave McMillan, 2015.

Hubard, Olga. Rethinking critical thinking and its role in art museum education. "Journal of Aesthetic Education," 45(3), 2011.

Hubard, Olga. Illustrating Interpretive Inquiry: A Reflection for Art Museum Education. "Curator: The Museum Journal", 2011, 54(2), 165-179.

Mitchell, W. J. T. "What do pictures want? – Interview" (http://www.visual- studies.com/interviews/mitchell.html, Последно посетено на 18.02.2022)

Stokes, Suzanne. Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature "Perspective - Electronic Journal for the Integration of Technology in Education", vol. 1, no. 1. (https://wcpss.pbworks.com/f/Visual+Literacy.pdf)