HACM198 Семинар: Изкуство и невропсихология

Анотация:

Семинар към курса НАСМ197 „Изкуство и невропсихология”. Самостоятелна работа по подготвяне на реферат или резюме на научна публикация по някоя от темите в аудиторния от курс:

- невробиологичните основи на висшите психични функции, свързани с визуалното възприятие, естетическото преживяване и създаването на изобразително изкуство;

- теории на невропсихологията за креативността и специално за проявите й чрез изобразителните изкуства;

- междудисциплинно изследване на творчеството на художници чрез методите и постиженията на невропсихологията и изкуствознанието.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни невропсихологически теории и модели за интерпретация на визуалното изкуство.

2) могат:

• да прилагат основни невропсихологически интерпретативни теории и методи при анализ на визуални произведения на изкуството.


Предварителни изисквания:
• Едновременно записване на курса НАСМ197 „Изкуство и невропсихология”

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Писане на резюме
  2. Писане на реферат
  3. Дискусия

Литература по темите:

ОСНОВНА:

Асенова, Ив. Невропсихология. Благоевград, 2009.

Гичева-Меймари, Р. Ролята на дясната хемисфера при възстановяване на комуникативните умения при афазия: случаят Златю Бояджиев. В: Боянова, В. (и др. ред.) Доклади на научна конференция „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения” НБУ, 2014, ISBN 978-954-535-863-0 (под печат).

Гомбрих, Ернст, Изкуство и илюзия. Изследване върху психологията на изобразяването в изкуството. Български художник, 1988.

Заимов и съавт. 1981. Заимов, К., Д. Китов, К. Колев и др. Афазията на един художник. Превод Н. Стефанова. В: Стефанова, Н. (ред.), Книга за Златю Бояджиев. Изд. „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1981, с. 140-153.

Стефанова 1981. Стефанова, Н. (ред.), Книга за Златю Бояджиев. Изд. „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1981.

Цанев, Петер, Психология на изкуството. НХА, 2008.

Bogousslavsky et al. 2007: Bogousslavsky J., M. G. Hennerici. Neurological Disorders in Famous Artists, Vol. I-II, Frontiers of Neurology and Neuroscience, Vol. 22. Karger Medical and Scientific Publishers, 2007.

Bradley et al. 2006: Bradley, R. J., R. A. Harris, P. Jenner, 2006. The Neurobiology of Painting: International Review of Neurobiology. Academic Press, 2006.

Chatterjee 2004: Chatterjee, A. The Neuropsychology of Visual Artistic Production. - Neuropsychologia, Volume 42, Issue 11, 2004, Pages 1568-1583.

Chatterjee 2006: Chatterjee, A. The Neuropsychology of Visual Art: Conferring Capacity. - International Review of Neurobiology, Volume 74, 2006, Pages 39-49.

Chatterjee 2011: Chatterjee, A. et al. Artistic Production Following Brain Damage: A Study of Three Artists. - Leonardo, 44 (2011), pp. 405–410.

Chatterjee 2013: Chatterjee, A. The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art. Oxford University Press, 2013.

MacGregor (1992) MacGregor, J. M. The Discovery of the Art of the Insane, Princeton University Press, 1992.

Zaidel 2005: Zaidel D. W. (Ed) Neuropsychology of Art: Neurological, Cognitive and Evolutionary Perspectives. Hove, UK: Psychology Press, 2005.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Mazzucchi et al. 2013: Mazzucchi, A., E. Sinforiani, F. Boller. Focal cerebral lesions and painting abilities. In: Progress in Brain Research, The Fine Arts, Neurology, and Neuroscience — New Discoveries and Changing Landscapes. Volume 204, 2013, Pages 71-98.

Schellekens, Goldie, 2011. Schellekens E., Goldie P. The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology. Oxford University Press, 2011.

Zaimov et al. 1969: Zaimov K, Kitov D, Kolev N., (En collaboration avec Marie-Christine, Regnault et Francois Perot) Aphasie ches un Peintre. Essai danalyse de certains elements de Loeuvre du peintre bulgare Z. B., avant et apres une hemiplegie aphasiqe. Quelques confrontations avec le cas Vierge. Encephale 1969, 58(15): 377-417.

Средства за оценяване:

1 задача по избор – реферат или резюме