HACM197 Изкуство и невропсихология

Анотация:

Запознава с невробиологичните основи на висшите психични функции, свързани с визуалното възприятие, естетическото преживяване и създаването на изобразително изкуство. Въвежда в модерните теории на невропсихологията за креативността и специално за проявите й чрез изобразителните изкуства. Представя възможностите за междудисциплинно изследване на творчеството на художници чрез методите и постиженията на невропсихологията и изкуствознанието.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни невропсихологически теории и модели за интерпретация на визуалното изкуство.

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• да прилагат основни невропсихологически интерпретативни теории и методи при анализ на визуални произведения на изкуството.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в работата по курса: тематика, форми на провеждане на занятията, форми на оценяване, електронният курс в MOODLE, електронни задания за оценяване
 2. Невропсихологията – наука за висшите психични функции. Теории на невропсихологията за изобразителните изкуства.
 3. Човешкият мозък – анатомия, физиология
 4. Човешкият мозък – дялове и функции
 5. Гнозис и визуален гнозис
 6. Праксис и изобразителен праксис
 7. Езикови функции І ч.
 8. Езикови функции ІІ ч. – езикови и визуални функции
 9. Хемисферна латерализация
 10. Хемисферна латерализация: случаят Златю Бояджиев – биографични и медицински данни
 11. Хемисферна латерализация: случаят Златю Бояджиев – възстановяване на комуникативни функции
 12. Хемисферна латерализация: случаят Златю Бояджиев – невропсихологически и изкуствоведски анализ на творчеството І ч.
 13. Хемисферна латерализация: случаят Златю Бояджиев – невропсихологически и изкуствоведски анализ на творчеството ІІ ч.
 14. Хемисферна латерализация - практическо занятие
 15. Студентски презентации

Литература по темите:

ОСНОВНА:

Асенова, Ив. Невропсихология. Благоевград, 2009.

Виготски, Лев. Психология на изкуството, изд. Наука и изкуство, София, 1978.

Гичева-Меймари, Р. Ролята на дясната хемисфера при възстановяване на комуникативните умения при афазия: случаят Златю Бояджиев. В: Боянова, В. (и др. ред.) Доклади на научна конференция „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения” НБУ, 2014, ISBN 978-954-535-863-0 (под печат).

Гомбрих, Ернст, Изкуство и илюзия. Изследване върху психологията на изобразяването в изкуството. Български художник, 1988.

Заимов и съавт. 1981. Заимов, К., Д. Китов, К. Колев и др. Афазията на един художник. Превод Н. Стефанова. В: Стефанова, Н. (ред.), Книга за Златю Бояджиев. Изд. „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1981, с. 140-153.

Стефанова 1981. Стефанова, Н. (ред.), Книга за Златю Бояджиев. Изд. „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1981.

Цанев, Петер, Психология на изкуството. НХА, 2008.

Bogousslavsky et al. 2007: Bogousslavsky J., M. G. Hennerici. Neurological Disorders in Famous Artists, Vol. I-II, Frontiers of Neurology and Neuroscience, Vol. 22. Karger Medical and Scientific Publishers, 2007.

Bradley et al. 2006: Bradley, R. J., R. A. Harris, P. Jenner, 2006. The Neurobiology of Painting: International Review of Neurobiology. Academic Press, 2006.

Chatterjee 2004: Chatterjee, A. The Neuropsychology of Visual Artistic Production. - Neuropsychologia, Volume 42, Issue 11, 2004, Pages 1568-1583.

Chatterjee 2006: Chatterjee, A. The Neuropsychology of Visual Art: Conferring Capacity. - International Review of Neurobiology, Volume 74, 2006, Pages 39-49.

Chatterjee 2011: Chatterjee, A. et al. Artistic Production Following Brain Damage: A Study of Three Artists. - Leonardo, 44 (2011), pp. 405–410.

Chatterjee 2013: Chatterjee, A. The Aesthetic Brain: How We Evolved to Desire Beauty and Enjoy Art. Oxford University Press, 2013.

MacGregor (1992) MacGregor, J. M. The Discovery of the Art of the Insane, Princeton University Press, 1992.

Zaidel 2005: Zaidel D. W. (Ed) Neuropsychology of Art: Neurological, Cognitive and Evolutionary Perspectives. Hove, UK: Psychology Press, 2005.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Mazzucchi et al. 2013: Mazzucchi, A., E. Sinforiani, F. Boller. Focal cerebral lesions and painting abilities. In: Progress in Brain Research, The Fine Arts, Neurology, and Neuroscience — New Discoveries and Changing Landscapes. Volume 204, 2013, Pages 71-98.

Schellekens, Goldie, 2011. Schellekens E., Goldie P. The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology. Oxford University Press, 2011.

Zaimov et al. 1969: Zaimov K, Kitov D, Kolev N., (En collaboration avec Marie-Christine, Regnault et Francois Perot) Aphasie ches un Peintre. Essai danalyse de certains elements de Loeuvre du peintre bulgare Z. B., avant et apres une hemiplegie aphasiqe. Quelques confrontations avec le cas Vierge. Encephale 1969, 58(15): 377-417.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване: 1 задължителна задача (анализ) и 1 избираема задача (участие или презентация), всяка от които формира по 50% от крайната оценка, оформена от текущо оценяване

Оценяване чрез изпит: две задачи - анализ и презентация, всяка от които формира по 50% от крайната оценка, оформена от изпитно оценяване.