HACM194 Педагогика на образите

Анотация:

Курсът ще разгледа комуникативния и образователен потенциал на художествените образи, като разгледа редица теории и приложни стратегии за тяхната интерпретация и комуникация. Специално внимание ще бъде обърнато на похватите за общуване с различни публики и изграждане на педагогическо събитие в контекста на изложбеното пространство.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

ас. Тодор Петев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

-- знаят основни теоретични модели на музейната комуникация и интерпретация

-- изградят умения за създаване и оценка на педагогически занятия и учебни ресурси
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение: Визуално възприятие и комуникация.
 2. Седем теории за визуалното възприятие и комуникация
 3. Седем теории за визуалното възприятие и комуникация
 4. Визуален образи, визуална грамотност, визуално мислене
 5. Езикът на конструирания визуален образ
 6. Естетизация на всекидневния живот и консумативната култура. Икономика на преживяването
 7. Модел на Хъксли-Лестър: Зрението и мисълта са неразделни.
 8. Интерпретация и комуникация в художествения музей. 1. Интерпретация на наследството – Принципи на Тилдън (1957) 2. Музейното изживяване като функция на педагогическото взаимодействие
 9. Музейният експонат през погледа на медиатора-педагог: Диалогът и въпросите в музея “Бавното вглеждане” Изграждане на разкази в музея
 10. Музейният експонат през погледа на медиатора-педагог: Подходът "Стратегии за визуално мислене" (VTS)
 11. Децата като музейна публика. Когнитивни, емоционални и социални особености. Правила за посещенията на деца в музея
 12. Децата и музейния експонат: Изнесен урок в музея. Музеят в класната стая.
 13. Децата и музейния експонат: Изготвяне на план-конспект на занятието и на дидактически пособия.
 14. Изготвяне на педагогически занятия за семейна публика и за посетители от "третата възраст"
 15. Презентации. Заключения от курса и отворени въпроси.

Литература по темите:

Гомбрих, Ернст. "Изкуство и илюзия. Изследвания върху психологията на изображението в изкуството." София: Български художник, 1988.

Дворянова, Лиляна О. "Форминарне на визуална грамотност на студенти в процеса на объчение по изобразително изкуство. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“." Софийски университет, ФНПП, 2017.

Липчева, Лиляна. ГЛИНЕНИЯТ СЪД – МНОГОБРОЕН И ПРЕНЕБРЕГВАН, ЛЕСЕН И ТРУДЕН ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЕКТ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ. В: Петев, Наръчник на музейния специалист за работа с публиките. София, 2019. стр. 197 и сл. (виж на Moodle)

Милкова, Лиляна. Meтодът “Стратегии за визуално мислене” и неговото практическо приложение (ръкопис)

Петев, Тодор (съст.). "Наръчник на музейния специалист за работа с публиките." София: Комисия за образователен обмен "Фулбрайт", 2019.

Петев, Тодор (съст. съвместно със Стамен Кънев и Елена Водинчар). "Музей и образование. (Дебати в музеологията)". София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов.“ 2022.

Карагьозова, Мая (съст.). "Музеите и училищната история. Международна научна конференция Габрово, 2018." Сборник с доклади. Велико Търново: „Фабер“.

Петев, Тодор (съст. съвместно с Анджела Родел). "Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред: Доклади от конференцията, организирана от двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България, София - 28 и 29 ноември 2016 г." София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация Моят музей, 2017.

*

Anderson, David et al. Children’s Museum Experiences: Identifying Powerful

Mediators of Learning. "Curator. The Museum Journal", July 2002.

Hubard, Olga. "Art Museum Education: Facilitating Gallery Experiences." London & New York: Palgrave McMillan, 2015.

Hubard, Olga. Rethinking critical thinking and its role in art museum education. "Journal of Aesthetic Education," 45(3), 2011.

Hubard, Olga. Illustrating Interpretive Inquiry: A Reflection for Art Museum Education. "Curator: The Museum Journal", 2011, 54(2), 165-179.

Mitchell, W. J. T. "What do pictures want? – Interview" (http://www.visual- studies.com/interviews/mitchell.html, Последно посетено на 18.02.2022)

Stokes, Suzanne. Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature "Perspective - Electronic Journal for the Integration of Technology in Education", vol. 1, no. 1. (https://wcpss.pbworks.com/f/Visual+Literacy.pdf)