HACM209 Политика и художествени образи

Анотация:

Курсът проследява взаимовръзката политика – художествена култура и представя ключови моменти от социополитическия живот в България през втората половина на ХХ век чрез художествени образи: карикатури и политически рисунки, живопис, игрални филми, театрални пиеси, литературни произведения.

Цели на курса:

• Студентите да получат по-цялостни знания за социокултурното развитие на България през втората половина на ХХ век.

• Да развият умението да анализират художествени образи в историко-културен и социален контекст.

• Да осмислят и проблематизират художествените творби като образ на времето, през което са създадени.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни художествени образи от втората половина на ХХ век.

2) могат: да анализират, осмислят и проблематизират художествените творби като образ на времето, през което са създадени.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Знеполски, И. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. Сиела, 2008.

2. Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие 1955-1965. С., 1994.

3. Аврамов, Д. Диалог между две изкуства. С., 1993.

4. Христова, Н. Политика на „психотерапията”. Щрихи към художествения живот в началото на 50-те години на ХХ век. В: Лица на времето (Власт и опозиция), т. ІІ, 1997, 99-129.

5. Христова, Н. Петдесет години „Стършел” (исторически етюд) – В: Гнездото на стършелите. Издателство „Слово”, 1995, 38-116.

6. Христова, Н. Специфика на българското „дисидентство”. Власт и интелигенция 1956-1989. Летера, 2005.

7. Дойнов, Пл. Българският соцреализъм. 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ. Сиела, 2011.

8. Каракашев, Вл. Театърът –тайнство и реалност. Народен театър „Иван Вазов” 1944-2000. ИК „Христо Ботев”, С., 2000.

9. Янакиев, А. Синема bg. Сто години филмов процес. Личности, филми, кина. Титра, 2003.

10. Ковачев, П. 50 златни български филма. Захарий Стоянов, 2008.

11. Стойков, А. Българската карикатура. Български художник, 1970.

12. Карикатурен алманах „Стършел” 1946-1970. Наука и изкуство, 1971.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50%