EDMM016 Практика: Дигитални технологии и социални мрежи в управлението на образованието

Анотация:

Целта на тренинговия курс е усвоените в аудиторните часове знания, умения и компетенции да бъдат приложени на практика чрез представяне на самостоятелни задачи.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени училищните мениджъри при използването на дигиталните технологии в своята управленска дейност.

• Усвояване на знания и изграждане на компетентности в областта на дигиталните технологии и тяхното използване в управлението на образователната организация.

• Да намират информация и ресурси в дигитална среда, да организират, обработват, анализират и интерпретират информация, да сравняват и критично да оценяват достоверността и надеждността на информацията и нейните източници.

• Ще развият умения и знания за безопасно и отговорно използване на дигиталните технологии.

2) могат:

• Да използват ефективно съвременни дигитални технологии в управленската си дейност.

• Да управляват и организират по подходящ начин дигиталните интервенции в обучението.

• Да експериментират и разработват нови форми и формати за предлагане на навременни и целенасочени насоки и подкрепа, както и нови форми за педагогически методи за обучение


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на набор от софтуерни продукти.
  2. Примери на индивидуални модели.
  3. Презентиране на софтуерен продукт имащ отношение към управлението на образователната организация.
  4. Представяне на модел за управление на образователната организация с помощта на дигиталните технологии.
  5. Дискусия върху поставените задачи

Литература по темите:

•Лекции и презентации в Мудъл

•Нетов, Н., Върбанова, Т. Модели за оценка на дигиталната компетентност, С., 2021

•Форсайт, Р., Йовкова, Б. Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация, С., 2020