EDMM012 Семинар: Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието

Анотация:

Курсът има за цел да задълбочи практическите знания и умения на студентите, които те придобиват в рамките на основния курс по същата тема. Фокусът ще е върху развитието на компетентности за стратегическо планиране чрез анализ на вътрешната и външната среда в контекста на училищната организация.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

ас. Лъчезар Африканов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти ще:

1) знаят:

- подходи и инструменти за стратегическо планиране;

- структура и съдържание на стратегически документи на училищната организация.

2) могат да:

- анализират вътрешната и външна среда на училищната организация;

- разписват стратегически документи на училищната организация.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат общи познания за образователната система и основните характеристики на образователните организации в нея и да са преминали 50% от основния курс по същата тема

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Кривирадева, Б. и Н. Калоянова, “Лидерство, организационна култура и наставничество в образователни институции” (научна монография), Издателство Либра Скорп, Бургас, 2018

• Радев, П. Ръководство по мениджмънт на качеството на образование, Издателство Fast Print Books, 2021 ISBN: 978-619-236-234-8

• Радев, П. Ръководство по образователен мениджмънт, Издателство Fast Print Books, 2021 ISBN: 978-619-236-235-5

• Хехт, Я. Демократичното образование, Издателство Изток Запад, 2013, ISBN: 978-619-152-218-7

• Senge, P., Schools that Learn. A Fifth Discipline Fieldboook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares about Education. Doubleday, New York, 2010

• Hawkins, P. Leadership Team Coaching: Developing Collective Transformational Leadership. Third Edition. Kogan Page, 2017

• Laloux, Frederic, and Ken Wilber. Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired By the Next Stage in Human Consciousness. Nelson Parker, 2014

• Scharmer, O. The Essentials of Theory U: Core Principles and Applications, Berrett-Koehler Publishers, 2018

• Министерство на образованието и науката, Иновативни училища, https://mon.bg/bg/1682

• Министерство на образованието и науката, Национална програма „Иновации в действие“, https://ischools.mon.bg/

• Ideo.org, The Field Guide to Human-Centred Design, electronic publication, 2015

• Ideo.org, Design Thinking for Educators, 2nd edition, electronic publication, 2012

• L. Afrikanov and co-authors, Design Thinking Manual, Action for Future Consortium, 2021

• Design for Change Network, https://www.dfcworld.org/SITE, 2022