EDMM006 Дигитални технологии и социални мрежи в управлението на образователната организация

Анотация:

Повсеместното разпространение на информационните и комуникационни технологии през последните години принуди образователните организации да преминат през дигитална трансформация, за да бъдат в крак с днешната технологична ера. Устойчивостта на образователните дейности в почти всички среди и при почти всякакви условия е резултат именно от дигиталната трансформация на сектора, а водещ фактор в този процес несъмнено е визията на училищният директор.

Създаването на курса е мотивирано от необходимостта да се формират такъв тип дигитални умения и компетенции, които могат да осигурят качествено управление на образователната организация. Темите са подбрани така, че да позволят както на директорите, така и на учителите да оценят и развият цялостно своята управленска и педагогическа дигитална компетентност. В хода на курса студентите формират умения за работа с разнообразни софтуерни продукти, имащи приложение в образованието.

Основните цели са:

• Да осигури овладяването на подходящи професионални знания, умения и компетенции, свързани с използването на дигиталните технологии в разнообразен образователен контекст;

• Усъвършенстване на уменията за работа с дигитални ресурси в управленската дейност.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са възможностите и предизвикателствата, пред които са изправени училищните мениджъри при използването на дигиталните технологии в своята управленска дейност.

• Усвояване на знания и изграждане на компетентности в областта на дигиталните технологии и тяхното използване в управлението на образователната организация.

• Да намират информация и ресурси в дигитална среда, да организират, обработват, анализират и интерпретират информация, да сравняват и критично да оценяват достоверността и надеждността на информацията и нейните източници.

• Ще развият умения и знания за безопасно и отговорно използване на дигиталните технологии.

2) могат:

• Да използват ефективно съвременни дигитални технологии в управленската си дейност.

• Да управляват и организират по подходящ начин дигиталните интервенции в обучението.

• Да експериментират и разработват нови форми и формати за предлагане на навременни и целенасочени насоки и подкрепа, както и нови форми за педагогически методи за обучение.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Дигитални компетентности в образователният контекст.
 2. Европейска рамка за дигитална компетентност на преподавателите
 3. Потенциални възможности от използването на дигиталните технологии в управлението на образователната организация
 4. Училищният ръководител като дигитален лидер. От какво се нуждаят директорите, за да бъдат дигитални лидери? Роля на директора в интегрирането на дигиталните технологии за ефективното управление на училището.
 5. Дигиталните технологии като средство за подобряване организационната комуникация в образователната общност. Организационна комуникация – комуникация с учители, училищен персонал, родители. Провеждане на онлайн съвещания. Онлайн заседания на ПС в училище.
 6. Непрекъснато професионално дигитално развитие на учителите и училищните мениджъри. Използване на дигитални източници и ресурси за професионално развитие на учители и училищни мениджъри.
 7. Използване на дигитални ресурси за преподаване и учене. Създаване и модифициране на дигитални ресурси за обучение.
 8. Безопасно и отговорно използване на дигиталните технологии. Избягване на рискове за здравето и заплахи за физическото и психологическото благополучие при използването на дигиталните технологии.
 9. Затруднения, свързани с електронното обучение и бариери пред ефективното използване на дигиталните технологии в управлението на образователната организация.
 10. Оказване психологическа подкрепа на участниците в образователния процес в електронното обучение.
 11. Ролята на социалните мрежи при общуване „в / извън клас“ и реагиране на педагога-специалист „на момента“ при развиващи се емоционални ситуации в онлайн пространството
 12. Ролята на учителя като онлайн медиатор на игрови сценарии при „работа извън клас“
 13. „Съучастническото поведение“ на учителя с цел управляване на познавателния процес
 14. Рeer assessment в познавателния процес посредством прилагане на информационни и комуникационни технологии „в клас“
 15. „Калибриране“ на тънките умения за онлайн общуване „извън клас“, съобразно „скритите“ културни и социални разлики на ученици и колеги

Литература по темите:

 Dippold, D. (2009). Peer feedback through blogs: Student and teacher perceptions in an advanced German class. ReCALL, 21(1), 18–36.

 Duffy, P., Bruns, A. (2006). The use of blogs, wikis and RSS in education. Online learning and teaching conference. Brisbane: QUT. pp. 31–38.

 Duridanov, L., Curry, J., Ivanov, S. (2013) Virtual Environments as an Education Tool for Digital Natives. Национална конференция "Образованието в информационното общество" pp. 101-108.

 Duridanov, L., Giagtzidou, A., Tsenova, D., Ivanov, I. (2017) Éducation Sentimentale of Game Playing ASD Kids. National Conference "Education and Research in the Information Society". pp. 89-97.

 Gitner, S. (2016): Multimedia storytelling for digital communicators in a multiplatform world. Routledge.

 Hourigan, T., Murray, L. (2010). Using blogs to help language students to develop reflective learning strategies: Towards a pedagogical framework. Australasian Journal of Educational Technology, 26, 209–225.

 Jaidev, R. (2014): How pedagogical blogging helps prepare students for intercultural communication in the global workplace, In: Language and Intercultural Communication, 14:1, pp. 132-139.

 Kist, W. (2010): The Socially Networked Classroom. Teaching in the New Media Age. Thousand Oaks.

 Mallia, G. (2014): The Social Classroom. Integrating Social Network Use in Education. IGI Global: Hershey PA

 Poore, M. (2013). Using Social Media in the Classroom. A Best Practice Guide. Thousand Oaks,SAGE.

 Seo, K. (2013). Using Social Media Effectively in the Classroom: Blogs, Wikis, Twitter and more. Routledge.

 Tolisano, S., Hale, J. (2018). A guide to documenting learning : making thinking visible, meaningful, shareable, and amplified. Thousand Oaks.

 Лекции и презентации в Мудъл