EDMM005 Разработване и управление на национални образователни проекти

Анотация:

Обучението е насочено към:

 научно осмисляне на проектната дейност и новите изисквания в Общата европейска рамка;

 запознаване с различни модели за разработване, оценяване и финансиране на национални проекти в сферата на образованието;

 предоставяне на конкретна информация и практически ориентирани знания за управление на образователни проекти по програми в Р България, финансирани от ЕС и националния бюджет;

 формиране на умения за управление на проектния цикъл на образователни проекти (нормативна рамка, органи и структура за управление и др.).

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р
 Милена Драгова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Органите и структурите за управление на програмите за финансиране на образователни проекти.

• Новите изисквания на оперативната програма и националния бюджет в сферата на образованието.

• Правилата за верификация на средствата и новостите в системата за управление и контрол на проекти в сферата на образованието.

• Основните характеристики, функционалности и новости на системата ИСУН.

2) могат:

• Да разработват планове за проектно финансиране на образователна институция.

• Да правят анализ, попълване и предварителна оценка на проектна документация.

• Да изработват и управляват проекти, финансирани от ЕС и националния бюджет.

• Да надградят професионалната си квалификация с умения, които повишават тяхната конкурентоспособност на пазара на труда на специалисти в образователната сфера и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат общи познания за историята и структурата на ЕС;

• владеенето на английски език е желателно.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждане в темата на курса; представяне на програмата, целите, подходите и методите на работа. Рефлексия на познанията и опита на участниците в сферата. Скрининг на очакванията, приоритизиране на личните цели и разработване на индивидуални обучителни планове.
 2. Обзор и преглед на постигнати резултати от реализирани проекти в сферата на образованието в Р България. Индикатори, усвоени средства, добри практики и научени уроци от изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и Националните програми за развитие на образованието.
 3. Обзор и преглед на постигнати резултати от реализирани проекти в сферата на образованието в Р България - упражнение
 4. Обща европейска рамка. Програма «Образование» 2021-2027 – приоритети, цели, дейности, бенефициенти, целеви групи, бюджет. Актуални процедури. Идентифициране на приоритетни проектни области.
 5. Преглед и анализ на финансирани образователни проекти в ИСУН.
 6. Изграждане на „банка на проектни идеи“.
 7. Актуални национални програми за финансиране на образователни проекти – цели, допустими дейности, бюджети. Програми на НПО, финансиращи проекти в сферата на образованието.
 8. Разработване на проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ (БФП) – от къде да започнем, пакет с документи за кандидатстване, сформиране на екип, стъпки в попълването на попълване на формуляр за кандидатстване.
 9. Разработване на проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ - упражнение
 10. Разработване на формуляр за кандидатстване в ИСУН – цели, дейности, целеви групи, хоризонтални политики, иновативност на проект, индикатори, принос на проекта за образователни политики.
 11. Разработване на формуляр за кандидатстване в ИСУН – упражнение
 12. Разработване на проектен бюджет – видове пера и допустими разходи, финансова обосновка, придружителна документация.
 13. Общи и специфични индикатори в проектно предложение. Обосновка за избор на целеви групи. Избор на членове за екип по проекта. План за избор на изпълнители.
 14. Практическо упражнение за разработване на работна идея за проектно предложение в сферата на образованието.
 15. Оценка на проектни предложения – гледната точка на оценителите. Най-често срещани грешки при разработване и подаване на проектни предложения (ПП). Добри практики за избягване на грешки при подаване на ПП.
 16. Управление на проекти в сферата на образованието – сключване на договор за БФП, разпределение на екипни отговорности, план за действие, процедури за избор на изпълнители по ЗОП/ПМС.
 17. Процедури и изискуеми документи за отчитане на проект – видове искания за плащане, отчитане на проектни дейности и индикатори.
 18. Разработване, оценка и управление на проекти в ИСУН.
 19. Успешни подходи и добри практики за сформиране на проектни партньорства.

Литература по темите:

• Маринова, Надя. Управление на проекти. Инструмент за постигане на устойчиво развитие. НБУ. 2012

• Андронов, Евангелии. Александрова, Матилда. Управление на проекти. УИ «Стопанство» 2006

• Матеева, Мария. Разработване и управление на проекти и програми на Европейския съюз. Евроконсулт 06. 2007

• Тоцева, Янка. Кожухарова, Пенка. Разработване и управление на образователни проекти. Сиела. 2008

• Програма «Образование» 2021-2027.

• Допълнителен документ към програма „Образование“ 2021-2027 г. във връзка с коментари на ЕК от неформални консултации със службите по програмата, получени на 28.01.2022 г. и 25.03.2022 г.

• Доклад на Световната банка. България: Пътна карта на политиките за учители. Препоръки и концепции за пилотни програми въз основа на най-добрите практики в ЕС. 2021 file:///C:/OLD_D/My%20Documents/BG-19BG04_Roadmap_301121.pdf

• Национални програми. МОН. https://www.mon.bg/bg/13

• Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. https://www.mig.government.bg/programa-nauchni-izsledvaniya-inovaczii-i-digitalizacziya-za-inteligentna-transformacziya/