EDMM003 Политиката на ЕС в образованието. Стратегически и програмни документи

Анотация:

Курсът има за цел да подобри разбирането на студентите относно динамиката в политиката на ЕС в образованието и да задълбочи техните знания относно връзката между новите европейски и актуалните национални стратегически, програмни и рамкови документи в сферата до 2030 г. Анализират се съвременни тенденции, изследвания и казуси, свързани с прилагането на нормативната база в предучилищното и училищното образование. Целта на курса е да предостави практически ориентирани знания и методически умения относно най-модерните практики в прилагането на управленски политики на ниво образователна институция.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р
 Милена Драгова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Развитие на европейския интеграционен процес в областта на образованието от историческа, политическа и правна гледна точка.

• Нови приоритети, цели и мерки на политиката на ЕС в сферата на образованието.

• Национални стратегически приоритети и цели на образователната политика на Р България до 2030 г.

• Актуална информация относно променените условия, приоритети и роли на мениджърите на образователни институции във връзка с: кандидатстването на конкурси за директори, разработването на стратегии и модели за управление, системи за атестиране и заплащане на труда, повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти и др.

• Възможности за включване в европейски и национални мрежи за обмен на добри практики, методическа подкрепа и актуални ресурси (наръчници, помагала, методики) за мениджъри в сферата на образованието.

2) могат:

• Да се ориентират в институционалната структура на ЕС.

• Да се ориентират в стратегически, програмни, рамкови и нормативни документи в сферата на образованието в ЕС и Р България.

• Да разширят комуникацията си и работата в мрежи с други директори и ръководители в сектора на образованието.

• Да разработват концепция за стратегическо управление на образователна институция, планове за повишаване на квалификацията на учителите в ръководените от тях образователни институции и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат общи познания за историята и структурата на ЕС;

• владеенето на английски език е желателно.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждане в темата на курса; методите на работа и оценяването. Рефлексия на познанията и опита на участниците в сферата. Скрининг на очакванията, приоритизиране на личните цели и разработване на индивидуални обучителни планове.
 2. Интеграционен процес и мястото на образованието - Правна рамка, обхват на образователната политика на ЕС. Принцип на субсидиарност. Институции на ЕС, компетенции и процес на взимане на решения в областта на образованието.
 3. Новата парадигма на ЕС в образованието – Европейско пространство за образование до 2025 г.; Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението до 2030.
 4. Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост до 2025.
 5. Европейско финансиране за сътрудничество в средното образование - ЕРАЗЪМ+.
 6. Европейско финансиране за сътрудничество в средното образование - ЕРАЗЪМ+.
 7. Дигитализацията в образованието – наднационални политики и тенденции. Европейската рамка за компетентност в областта на дигиталните технологии за гражданите – DigComp; Дигитални компетенции за учители и преподаватели; Дигитален компас.
 8. Предизвикателства пред Р България за изпълнение на целите на ЕС в образованието до 2027 г. (резултати до 2020 и препоръки от мониторингови доклади и анализи на ЕК, европейски институции и НПО за България в сферата на предучилищното и училищното образование – области на подобрение).
 9. Резултати до 2020 и препоръки от мониторингови доклади и анализи на ЕК, европейски институции и НПО за България в сферата на предучилищното и училищното образование – области на подобрение.
 10. Приоритети, цели, мерки и очаквани резултати за периода до 2030 г. в сферите на иновациите - 1 (План за действие в областта на цифровото образование 2021-2027 г., Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ))
 11. Приоритети, цели, мерки и очаквани резултати за периода до 2030 г. в сферите на иновациите - 2
 12. Приоритети, цели, мерки и заложени резултати пред българското образование за периода до 2030 г. – Превенция на отпадането от училище. Обсъждане на казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба.
 13. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие на педагогически специалисти.
 14. Новият статут на педагогическите специалисти в Европа след пандемията.
 15. Европейски и национални мрежи за методическо подпомагане работата на директори на образователни институции - School Education Gateway; European Policy Network on School Leadership; Европейски инструментариум за училищата; Европейска училищна мрежа; eTwinning; Scientix и др.
 16. Разработване на концепция за стратегическо управление на образователна институция – примерни стратегии. Новите компетентности на директорите. (Наредба № 16/ 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование.) Обсъждане на курсови работи и презентации

Литература по темите:

• Благоева, Елена. Образованието и дигиталният преход в Европа – политики и нагласи. София: Авангард Прима, 2022

• Благоева-Хазърбасанова, Елена. "Европейското измерение в образованието и културата - политики и управление", София, изд. Авангард Прима, 2017

• Цоков, Г. Политики по отношение на училищното образование. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив., 2011.

• Гьорева, Р. (2020) Мениджмънт на училището в условията на криза. ЕКС-ПРЕС, Габрово. ISBN 978-954-490-674-0

• Доклад «Иновации.бг 2020».

• Многогодишна финансова рамка (МФР) за програмен период 2021-2027 г.

• Иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021-2027 г.

• Мониторингов доклад за 2020 г. „Адаптиране към новата нормалност или ефективни промени“, Сдружение „Образование България 2030“.

• Национална мрежа за децата. БЕЛЕЖНИК 2022: КАКЪВ Е СРЕДНИЯТ УСПЕХ НА ДЪРЖАВАТА В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА?. ISSN 1314-9970

• Доклад «Образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване: анализ на ситуацията и препоръки за насоката на политиките». Световна банка. 2022

• Papanikos, Gregory Τ. (2011). Education Policy. https://www.researchgate.net/publication/358529736_Education_Policy

• Thompson, Greg & Cook, Ian. (2014). Education policy-making and time. Journal of Education Policy. 29. 10.1080/02680939.2013.875225 https://www.researchgate.net/publication/264090416_Education_policy-making_and_time

• Пандин, Станислав & Levy, Robert. (2014). СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА НА УНГАРИЯ И ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ. Strategies for Policy in Science and Education, Volume 22, Number 4. 22. https://www.researchgate.net/publication/266021870_SVREMENNATA_OBRAZOVATELNA_POLITIKA_NA_UNGARIA_I_INTEGRACIATA_NA_ROMITE

• За политиката за училищно образование https://education.ec.europa.eu/bg/education-levels/school-education/about-school-education

• Национална програма за развитие „България 2030“, приоритет 1 „Образование и умения“;

• Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода от 2021 до 2030 г.

• Национална стратегия за приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.);

• Стратегия за възпитателната дейност в образователните институции (2019-2030);

• План за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.)“ на Европейската комисия.