EDMM002 Стратегически и иновационен мениджмънт в образованието

Анотация:

Курсът има за цел да въведе обучаемите в съвременните измерения на стратегическия и организационен мениджмънт в контекста на различните видове образователни организации (публични и частни). Фокусът ще е върху значението на стратегическия подход за устойчиво организационно развитие. Друг акцент е управлението на иновациите в образователна среда и важната роля на образователния мениджър в осигуряване на подходящи условия и методология за дизайн и внедряване на подобрения на всички нива на образователната организация.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

ас. Лъчезар Африканов  д-р
проф. Галин Цоков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

1) познават:

- основните принципи, подходи и модели за организационно развитие, приложими в контекста на образователната организация;

- подходи и инструменти за стратегическо планиране;

- структурните елементи на училищната стратегия;

- характеристиките на иновационния мениджмънт;

- ползите от използване на дизайн мисленето при формулиране на иновации;

- изискванията и общоприетите практики при разработването на образователни иновации.

2) могат да:

- формулират мизия, визия и ценности на организацията си;

- анализират вътрешната и външна организационна среда;

- разписват основни елементи от училищна стратегия;

- прилагат дизайн мисленето за формулиране на иновативни решения;

- разработват концепции за образователни иновации.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат общи познания за образователната система и основните характеристики на образователните организации в нея.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност, принципи и подходи на стратегическия мениджмънт
 2. Същност, структура и модели за развитие на образователната организация (Част 1)
 3. Същност, структура и модели за развитие на образователната организация (Част 2)
 4. Мисия, визия и ценности на образователната организация (Част 1)
 5. Мисия, визия и ценности на образователната организация (Част 2)
 6. Дизайн на стратегия за развитие на образователната организация (Част 1)
 7. Дизайн на стратегия за развитие на образователната организация (Част 2)
 8. Същност, принципи и подходи на иновационния мениджмънт. Национални и европейски модели на иновации в образованието
 9. Дизайн мисленето като подход към формулиране на иновативни решения (Част 1)
 10. Дизайн мисленето като подход към формулиране на иновативни решения (Част 2)
 11. Дизайн мисленето като подход към формулиране на иновативни решения (Част 3)
 12. Разработване на концепция за образователна иновация (Част 1)
 13. Разработване на концепция за образователна иновация (Част 2)
 14. Представяне на разработени иновации (Част 1)
 15. Представяне на разработени иновации (Част 2)

Литература по темите:

• Кривирадева, Б. и Н. Калоянова, “Лидерство, организационна култура и наставничество в образователни институции” (научна монография), Издателство Либра Скорп, Бургас, 2018

• Радев, П. Ръководство по мениджмънт на качеството на образование, Издателство Fast Print Books, 2021 ISBN: 978-619-236-234-8

• Радев, П. Ръководство по образователен мениджмънт, Издателство Fast Print Books, 2021 ISBN: 978-619-236-235-5

• Хехт, Я. Демократичното образование, Издателство Изток Запад, 2013, ISBN: 978-619-152-218-7

• Senge, P., Schools that Learn. A Fifth Discipline Fieldboook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares about Education. Doubleday, New York, 2010

• Hawkins, P. Leadership Team Coaching: Developing Collective Transformational Leadership. Third Edition. Kogan Page, 2017

• Laloux, Frederic, and Ken Wilber. Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired By the Next Stage in Human Consciousness. Nelson Parker, 2014

• Scharmer, O. The Essentials of Theory U: Core Principles and Applications, Berrett-Koehler Publishers, 2018

• Министерство на образованието и науката, Иновативни училища, https://mon.bg/bg/1682

• Министерство на образованието и науката, Национална програма „Иновации в действие“, https://ischools.mon.bg/

• Ideo.org, The Field Guide to Human-Centred Design, electronic publication, 2015

• Ideo.org, Design Thinking for Educators, 2nd edition, electronic publication, 2012

• L. Afrikanov and co-authors, Design Thinking Manual, Action for Future Consortium, 2021

• Design for Change Network, https://www.dfcworld.org/SITE, 2022