MUSM377 E-Sound - Live electronic, Саунд дизайн и музикална продукция

Анотация:

•Курсът е разработен за да даде на студентите знания в областта на звука - за новите явления в музикалната стилистика и представянето на електронния звук, съвременни смислови значения влагани в понятието саунд, интерпретацията на звуковите явления в полето на различни жанрове из областта на електронната и компютърната музика.

•Курсът е разработен с цел да усъвършенства познанията на студентите в областта на компютърното музициране със синтезатор с помощта на съвременен софтуер при концертно изпълнение, създаването на творчески продукти на професионално ниво.

•Посочват се методи и средства за стимулиране на творческите заложби, за усъвършенстване на уменията за работа с компютърни средства.

•Вниманието се насочва и към възможностите, които компютърните технологии предлагат за интеграция между изкуствата

•Преподаването на курса е ориентирано към поднасяне на материала в лекционна форма, последвано от съответни практически занятия.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

•Имат познания по отношение на общите тенденции и направления в областта на електронната и компютърната музика, съвременните смислови значения влагани в понятието саунд.

•Имат познания по отношение на употребата на музикален хардуер и софтуер в концерни условия.


Предварителни изисквания:
•Студентите да имат знания и/или умения за самостоятелна работа, музикални и компютърни умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•Бечева, Р.Greats for synthesizer1,С.,2002

•Бечева, Р.Greats for synthesizer2,С.,2002

•Бечева, Р.Електронна музикална интерпретация,С.,2009 – Приложение

•Лазаров, С. Електронна музика и синтезатори изд. Техника 1986

•Лазаров, С.Е. Лазаров Компютри и музика Техника 1990

•Лазаров, С. Звукът !?„Екопрогрес” 2002

•Лазаров, С.Eлектронната музика !?...и още нещo„Екопрогрес" 2002

•Лазаров, С. МИДИ музика за напреднали ...„Екопрогрес”2005

•Лазаров, С.Електронни музикални ефекти, "Техника"1984

•Лазаров, С, Е. Лазаров.Компютри и музика "Техника"1989

•Маляков, Сл. Обща звукотехника. С., "Музика", 1976, 1985.

•Маляков, Сл.Звукозаписни системи. С., "Музика", 1990

•Alec Nisbett - The technique of the sound studio

•E.G.Malkin - Sound with vision

•Songbook към синтезатори - на фирми,производителки на музикални инструменти.

•Ръководства на различни видове синтезатори.

•Каталози на музикални инструменти и софтуер.

•Материали от Интернет.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно. Зависи от активността на студента по време на протичането на курса, от изпитния резултат по време на сесията, участието в семинари, концертни изяви, проекти.

Финално оценяване включва писмени и практически задачи:Проект, Презентация