MUSM284 Звук в киното и телевизията

Анотация:

Лекционният материал запознава студентите с основните програмни средства за обработка на звука и особеностите на представянето на музикалните процеси. Работи се с различни стилове музика и тяхното музикално представяне чрез най-актуалнен софтуер и начините на редактиране на музикалния продукт,програмиране и въвеждането на музикална информация. Създаването на програмно музикално произведение с съответна обработка Музикалният материал с използване на основните управляващи структури Оценяват се качествата на създадения звуков и музикален продукт

Успешната разработка и защита на първата програма е условие за допускането на студента на първото контролно. Успешната разработка и защита на втората програма е условие за допускането на студента на второто контролно. Създаването на завършен продукт и неговата успешна защита е условие за допускането на студента на изпит. Създаването на програмата подържаща база данни е условие за освобождаване на студента от изпит.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  
проф. Георги Арнаудов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изграждане на теоретични познания относно принципите на създаване на звукови картини, програмирането и изпълнението на музика и практически умения за решаване на многоцелеви задачи с помощта на компютър и синтезатор.


Предварителни изисквания:
Предварителна подготовка:

Основно познаване и боравене с понятията за звук и акустика от учебия материал по физика,електоротехника и електроника от средното училище.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Звукови картини. Дефиниции и описание. Видове и класификации . Параметри на звука. Характеристики
 2. Акустична музика. Традициононо слущане и критерииEлектроакустична музика (electroacoustic music) .Eлектроакустика на живо – процесиране в реално време (live electronic – real time processing).
 3. Eлектроника на живо – синтез в релано време (live electronic - real time synthesis).(Live electronic-real time syntesis)
 4. Симфонични и оркестрови звукови картини.Смесена музика (mixed music)
 5. Интерактивна музика (interactiuve music). Характеристика и опиксание
 6. Акузматична музика (acousmatic music). Терминология и същност
 7. Конкретна музика (musique concrete). Исторически бележки и развитие
 8. Звуков документ (sound docmentary)Звуков архив (Sound archive)
 9. Звуков пейзаж (Soundscape).Звукова поезия (Sound poetry)
 10. Компютърна музика (Computer music). Музика, правена с компютри. Компютри и музика
 11. Индустриална музика (Industrial)Техно (Techno)Амбиент и процесиране. Създаване на музика от DJ на живо.Стилови особености
 12. Електро поп (Electro pop) Електро рок (Electro rock). Примери и прослушване на стиливете и теченията в музиката – 1 част
 13. Електро клип (Electro clip). Музиката във клипа и рекламата). Примери и прослушване на стиливете и теченията в музиката – 2 част
 14. Шумова музика (Noise music). Музикално оформление със шумови ефекти

Литература по темите:

1 Харолд.В –Създаването на звука Оксфорд 1988

2 Каталози на фирми- производителки на музикален софтуер

3 Каталози на фирми- производителки на музикални инструменти софтуер

4 С. Лазаров – Електронна музика и синтезатори 1986.Техника

3.С. Лазаров,Е.Лазаров-Компютри и музика 1989.Техника

4.Р. Зарипов – Програмирана музика 1991.Техника

7.Нотни издания- индивидуално разпределение в зависимост от степента на подготовка на всеки студент –

8.Songbook 1, – S. Lazarov, V. Lazarov 2002

9.Songbook 2,3, – S. Lazarov, V. Lazarov 2003

9.Материали от Интернет – по указания.

10.Доклади от конференции за електроакустични фестивали 1985- 2000

11.С. Лазаров – Звукът 2002

12.С. Лазаров –МИДИ музика за начинаещи 2002

13. С. Лазаров – Електронната музика 2002

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тест - 50%

Практическа разработка - 50%

Финално оценяване:

Презентация - 50%

Събеседване - 50%