PIDM020 Детето в риск. Сензорни нарушения

Анотация:

Курсът въвежда обучаваните в клиничната симптоматика на различните видове сензорни увреждания; причините за поява на слухова или зрителна загуба и особеностите в развитието и комуникацията при съответния вид патология; психологическите и социалните ограничения, които се налагат от наличието на сензорно увреждане. През казуси от практиката се представят основни подходи и програми за емоционална подкрепа и социално включване на деца и възрастни със сензорни увреждания и на техните семейства. Предлагат се ефективни модели за екипна работа между медицински, образователни и подкрепящи специалисти.

прочети още
Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

ас. Антоанета Матеева  
 Славина Лозанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия в областта на образованието и социалната работа с деца и ученици със сензорни нарушения

• Моделите на категоризиране и класифициране на видовете нарушения.

• Особеностите на индивидуалното развитие при сензорно нарушение за оценяване на индивидуалния потенциал и възможностите за социалното им включване.

• Нормативната уредба и политиките на включване и работа с деца и ученици със сензорни нарушения.

• Основните проблеми на образователната и социалната реализация на ученици със сензорни нарушения и подходите за справяне с тях

• Ролята на родителите като част от мултидисциплинарен екип

• Основни динамики на отношения в семействата на лица със сензорни увреждания;

• Съвременни модели на интер- и мултидисциплинарна подкрепа.

2) могат:

• Да прилагат усвоените теоретични знания в реални практически задачи

• Да разпознават симптоматично отделните категории лица със сензорни увреждания

• Да разпознават и подкрепят специфичните социоемоционални потребности, които възникват в различните етапи на терапевтичния процес и корекционно-възпитателните дейности

• Да прилагат подходи и програми за работа индивидуално и в група за социално включване на деца и възрастни със сензорни нарушения в медицинска, образователна или друга подкрепяща среда

• Да оказват социална подкрепа самостоятелно или като част от мултидисципинарен екип от специалисти

• Да въвеждат в екипите си ясна структура, профил на ролите на отделните специалисти и култура на взаимоотношения в интердисциплинарния екип.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятиен апарат и концептуални подходи към сензорните увреждания и лицата със сензорна патология.
 2. Етиология и диагностика на слуховата функция. Слухопротезиране – нормативни и етични аспекти.
 3. Модели на категоризиране на лица със слухова загуба. Социокултурна класификация.
 4. Особености на развитието и комуникацията при глухота и слухово нарушение. Специфични средства за комуникация. Области и дейности на работа с деца и възрастни със слухов дефицит.
 5. Клинични и психологически аспекти на лицата със зрително затруднение – етиологични фактори за поява на зрително увреждане. Особености на развитието и комуникацията.
 6. Класификация на децата със зрителни затруднения. Специфични технически средства за обучение и независим живот.
 7. Интеграция и включващо обучение. Образователна подкрепа – състояние, политики и практики.
 8. Работа с деца със сензорни нарушения и множество увреждания. Нормативна уредба, оценяване, обучение.
 9. Същност на психосоциалната подкрепа за деца със сензорни нарушения и техните семейства. Социално благополучие и човешки потребности.
 10. Социо-емоционални аспекти на различните видове сензорни нарушения. Хронична болест, ограничения, идентитет. Типове семейства и отношения в семейството на дете със сензорни нарушения.
 11. Социо-емоционални аспекти на различните видове сензорни нарушения. Социално функциониране – приятелски групи, социална реализация.
 12. Подходи и програми за ранна превенция на психологическите и социални рискове от наличието на сензорни нарушения в детска и юношеска възраст. Информиране и обучение.
 13. Общности и организации на хората със сензорни нарушения – роля в подкрепата на деца в риск и връзката им с професионалистите.
 14. Изграждане на мултидисциплинарен екип за работа по отделните случаи. Роли и междуинституционални връзки.
 15. Обобщение и проверка на знанията.

Литература по темите:

• Балканска, Н, А. Трошева-Асенова. (2015). Приобщаване на детето с увреден слух към образователната среда. От научните доказателства към практическите решения, София

• Боянова, В., М. Станкова, Е. Тодорова. (2011). Методическо ръководство за изследване на комуникативни способности у деца с нарушения, София, Славина.

• Матанова, В., Е. Тодорова. (2013). Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, Проект „Включващо обучение”, МОН

• Попзлатева, Ц. Психология на развитието при слухо-речева патология. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 1999

• Радулов, Вл., М. Цветкова-Арсова, Н. Балканска (2015). Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания

• Радулов, Вл., М. Цветкова-Арсова (2011). Психология на зрително затруднените. ИК Феномен.

• Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР. (2009). София.

• Huber, M. et al. (2015) Mental health problems with adolescents with CI. Front Psychol, 6: 953.

• Lederberger, A. R. & Mobley, C. E. (1990) The effect of hearing impairment on the quality of attachment and mother – toddler interaction. Child Development, 61:1596-1604.

• Punch, R. & Hyde, M. (2011) Social participation of children and adolescence with CI: A Qualitative analysis of parent, teacher, and child interviews. J. Deaf Stud Deaf Educ, 16 (4): 474-93.