PIDM006 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст

Анотация:

Курсът цели да демонстрира връзката между ранните детски преживявания и психопатологията и да представи различни теми на емоционалното развитие. В основата на курса са психо-аналитични модели, разглеждащи отношенията между детето, неговата обгрижваща среда и вътрешните му представи за себе си, другите и реалността.

Цели да запознае студентите с едни от най-влиятелните теоретични постановки, върху, които се гради съвременното психоаналитично знание и да им даде конкретни знания и инструменти, използваеми както в психотерапията така и в академичните изследвания.

прочети още
Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р
доц. Румен Петров  д-р
ас. Антоанета Матеева  
 Дияна Видева  
гл. ас. Радостина Антонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни теоретични и практически модели върху емоционалното развитие от гледна точка на съвременната психоанализа. Познават спецификите на аналитичните разбирания за вътрешната и външна реалност на децата.

2) могат:

да използват знанията си в практически стажове и изследователска практика


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Ролята на ранните детски преживявания за психиката. Темата резюмира основното психоаналитично допускане, че голяма част от имплицитно функциониращите схеми и психични механизми се формират в детството и играят съществена роля за психиката през целия ни живот.
  2. Теми на най-ранното функциониране - нагоните и техните трансформации - междуличностната основа на ума - първите отношения с обекти Темата представя няколко различни модела за психичното функциониране в бебешка възраст, които съответстват на базисни течения в психоанализата.
  3. Диференцирането на себе си и отношенията с вътрешната и външна реалност Темата представя психичното развитие след 4-5 месец и моделите които остават активни до края на живота – депресивна позиция, използване на обекти, структури на привързаност.
  4. Триангулация и Едипов комплекс Темата е посветена на водещата психоаналитична метафора, представяща основните теми и конфликти на психичното развитие. Набляга се на ролята на интернализацията на отношенията с обекти, преработката на загубите и различното възприемане на реалността.
  5. Когато нещо се обърка: Темата представя неблагоприятните обстоятелства я развитието и функционирането на средата. Основен фокус върху психичната травма
  6. Детската психоанализа и разбирането на психичните механизми – от проекцията до ментализацията. Темата е посветена на методите на психотерапия с деца
  7. Форми на комуникацията родител/дете и изразяването им. Темата представя интерперсоналния подход в работата с деца и юноши и техните семейства
  8. Семинар.

Литература по темите:

Книги и монографии

Бренър,Ч.., Увод в психоанализата (София,1996)

Фройд, З., Детската душа (София,1994)

Психология на сексуалността.,(София 1991)

Фройд, Анна, Егото и защитните механизми (София, 2000)

Кейсмънт П., ,Да се учим от пациента (София, 1999)

Клайн, М., Любов, Завист, Благодарност (София,2005)

Тодоров, О.,Разбиране и интерпретация в психоанлизата (София, 2017) Психоанализата: фрагменти от едно въведение (София,2006)

(съст.) Съвременната психоанализа (София, 2004)

Уиникът,Д. Игра и реалност (София,1999)

Детето, семейството и външния свят (София,2001)

Fonagy P.& Target, M., Psychoanalytic Theories from Developmental Perspective (London,2003)

Garland, C., (ed.) Understanding Trauma: a psychoanalytic approach (London,2002)

Green, V.,(ed.) Emotional development in psychoanalysis attachment theory and neuroscience (London, 2003)

Greenberg,J.& Mitchell, S., Object Relations in Psychoanalytic Theory

(Cambridge, MA 1984)

Piontelli, A., From fetus to child : an observational and psychoanalytic study (London, 1992)

Енциклопедии и речници

Бонгар и Бютлър, Пълен наръчник по психотерапия (София, 2002)

Рудинеско и Плон, Речник на психоанализата (София, 2001)

Hinshelwood,R., A Dictionary of Kleinian Thought (London, 1989)

Laplanche,J& Pontalis,J-P. The Language of Psychoanalysis (London, 1968)