PIDM004 Работа по случай - метод за индивидуализиране на грижата в социалната работа

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с модела за работа по случай, основните елементи и фази в работата по случай в хода на социалната работа с деца и семейства. Специален фокус се поставя върху оценката на различните среди, в които детето се развива и начинът им на въздействие върху цялостното му благополучие. Очертава се ролята на социалния работник като част от средите за развитие на детето. Обсъжда се необходимостта от координиране на случая и работа в мултидисциплинарен екип от специалисти за постигане на промени както във функционирането на детето, така и в подходящо партниране от страна на ключовите за него хора и среди.

прочети още
Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
ас. Антоанета Матеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Елементите на оценка и връзките между тях.

• Принципите на координиране на индивидуалните грижи за деца.

• Познаване на подхода работа по случай и неговия смисъл в системата на социалните грижи и закрилата на децата.

2) могат:

• Да се ориентират в информацията по случая, предоставяня от различни източници при супервизията, която извършват.

• Да разбират природата на подхода работа по случай и да я прилагат към супервизията.

• Да анализират и работят с различните среди на детето.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Оценка на детето (области, инструменти, документиране). Индиректна оценка (документи, интервюта с близки и професионалисти)
 2. Оценка на детето (области, инструменти, документиране). Директна оценка чрез интервю с детето/юношата.
 3. Оценка на семейството – родители, сиблинги, семейна история. Разширено семейство.
 4. Оценка на семейството – семейна динамика, влияние върху детето.Рискове и протективни фактори.
 5. Оценка на групата. Детето в контекста на група от връстници. Групова динамика. Рискове.
 6. Оценка на групата. Детето в контекста на група от връстници. Групова динамика. Протективни фактори.
 7. Оценка на институцията - основна задача, дневен ред. Рискове и протективни фактори.
 8. Оценка на институцията – структура на властта и лидерството. Организация на дневния режим – гъвкавост срещу ригидност.
 9. Оценка на институцията – консултиране за индивидуален подход.
 10. Оценка на общността – социална мрежи – рискови и протективни фактори. Институции (съд, полиция, здравни грижи, образование, ОЗД, социални грижи, религиозни институции, спорт и др.) и неформални организации – рискове и протективни фактори.
 11. Формулировка на случая. Динамика на конфликтите, ресурсите, рисковете и протективните фактори в контекста на привързаността.
 12. Координиране на случая. Принципи, лидерство.
 13. Координиране – конфликти и управление.
 14. Координиране – организация. Междуинституционално сътрудничество (формално срещу неформално).
 15. Координиране – документация.

Литература по темите:

Маркова, Г. & Маринова, А. (2014). Наръчник "Обща методика за Работа по случай за изграждане на система за Управление на случай на АРДЕ", проект „MotivAction, Фонд за реформи свързани с участието на гражданското общество.

Маринова, А. (2006). Обучение на деца със специални образователни потребности в училище: Сътрудничеството между различните участници. Университетско образование: предизвикателства и перспективи през ХХI век, Университетско изд.

Маринова, А. (2013). публикация в Бюлетин 9, Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца – НБУ http://knowhowcentre.nbu.bg/language/bg/ftp/clients/09-2013/

Ониът, Стив. (1999) Воденето на случай в психиатричната практика. Българска психиатрична асоциация, София.

Ритър, Сюзън (1995) Ръководство по психиатрично сестринство: Принципи и процедури, Фонд. “Невронауки и поведение”.

Скофийлд, Джилиан (1997) Вътрешен и външен свят: психосоциална рамка за социална работа с деца и семейства – работен превод

Спери, Лен (1992): Психиатрични формулировки на случай, Издание на Българска Психиатрична Асоциация, София 1992

Фар, Скот Саймън (2002) “Въведение в груповата терапия”, Наука и изкуство.

Шулман, Лорънс (1997) Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи. Фондация Невронауки и поведение.

Bowlby, J. (1969) Child Care and the Growth of Love, Harmondsworth, Penguin.

Department for Education (DFE) (2013) ‘Children in care’ [online]. Available at http://www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/ families/ childrenincare/ a0068940/

Erikson, E.H. (1950) Childhood and Society, New York, Norton Books.

Fagan, M. (2006) ‘Who cares? The emotional needs of young children’ in Granville, J. and Miller, B. (eds) Care Stories, London, Tavistock and Portman NHS Trust.

Goffman, E. (1963) Stigma, Harmondsworth, Penguin.

Wilson, K., Ruch, G., Lymberry, M. and Cooper, A. (2011) ‘What do we mean by relationship-based practice?’, extract fromSocial Work: An Introduction to Contemporary Practice, Harlow, Pearson Education.