MBAM798 Инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със специфичните източници за финансиране и развитие на туристическия бизнес. Разглеждат се въпросите, свързани с особеностите на лизинга и факторинга, техните същностни характеристики и приложението им в сферата на туризма. Изясняват се теоретичните и практическите аспекти на франчайзинга като съвременен модел за управление на туристическия бизнес. Представят се примери за успешно разработени франчайзингови системи в туризма, най-вече в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Отделено е място и на договорите за управление и таймшеърът в хотелиерството.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•спецификата и възможностите, които преодоставят различните източници за финансиране и развитие на туристическия бизнес;

•видовете лизинг и неговото икономическо значение за развитието на стопанските единици, работещи в областта на туризма;

•същностните характеристики на факторинга;

•същността и особеностите на франчайзинговия модел за управление на туристически фирми – места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, туристически агенции и др.

•предимствата, които предлага франчайзинговият модел на работа.

2) могат да:

•разграничават етапите на лизинговите операции и факторинговите сделки;

•разработват франчайзинога система, приложима в сферата на туристическия бизнес.

•участват в сключването на франчайзингови договори.


Предварителни изисквания:
в областта на мениджмънта и финансите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката – външни и вътрешни източници за развитие и финансиране на туристическия бизнес.
 2. Същност и особености на лизинга. Видове лизинг.
 3. Икономическо значение на лизинга. Предимства и недостатъци на лизинга.
 4. Основни участници на лизинговите пазари. Етапи на лизинговите операции.
 5. Правна характеристика и правно регулиране на лизинга. Примери за приложение на лизинга в туризма.
 6. Факторинга в областта на туризма – характеристика, специфични особености и приложение.
 7. Поява и развитие на франчайзинга в търговската практика.
 8. Същност на франчайзинга. Видове франчайзинг.
 9. Икономическо значение и предимства на франчайзинга за туристическия бизнес
 10. Влияние на франчайзинга върху търсенето и предлагането в международния туризъм.
 11. Франчайзинговият договор в туризма. Разработване на франчайзингова система.
 12. Франчайзингът в ресторантьорството. Примери за франчайзинг в сферата на ресторантьорството.
 13. Франчайзинг в хотелиерството. Примери за франчайзинг в хотелиерството.
 14. Договори за управление в хотелиерството. Таймшеъринг в хотелиерството.
 15. Текущо оценяване.

Литература по темите:

• Димитрова, Р., Мишева, М., Инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес ”

•Билярски, С., Франчайзинг бизнес, Франчайзинг БГ, София, 2010

•Дъбева, Т., Луканова, Г., Франчайзинг в хителиерството и ресторантьорството, Наука и икономика, Варна, 2014

•Минкова, М. Франчайзингът в бизнеса и правото, Варна, 2001

•Нешков, М. Възможности за създаване на франчайзингова система в структурата на туристическата стопанска организация., 1998

•Пиперкова, Л. Франчайзинг, лизинг, факторинг, Делова седмица, София, 1995

•Тодоров, К. Франчайзингът, бизнес обречен на успех, София, 1998.

•Conrad Lashley, Alison Morrison, Franchising Hospitality Services, 2000

•Nelson, E., Migdal, Hotel Law, Transactions, Management and Franchising, 2015

•Schultz H., Onward: How Starbucks Fought for Its Life without Losing Its Soul, Rodale Books, 2012

•Sherman A., Franchising and Licensing: Two Powerful Ways to Grow Your Business in Any Economy Fourth Edition, AMACOM, 2011

•Siebert M., Franchise Your Business, The Guide to Employing the Greatest Growth Strategy Ever, Entrepreneur Press, 2015