MBAM685 Проект: Маркетинг и реклама в туризма

Анотация:

Целта на разработването на проект е студентите да са в състояние да направят оценка, избор и изпълнение на маркетингови стратегии в туристическата индустрия и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Курсът е разделен на две части, между които съществува вътрешна връзка и обусловеност. В логическа последователност се изясняват стратегическите аспекти на маркетинговия процес: същността, характеристиките и етапите на стратегическо маркетинговото планиране, методологията на стратегическите маркетингови анализи, съдържанието и структурата на маркетинговата стратегия и процеса на нейното формулиране и оценка, класифицирането на маркетинговите стратегии според различни критерии, особеностите на проектиране на маркетинговата организационна структура и на маркетинговия контрол.

Наред с лекциите са предвидени: решаване на казус, самостоятелна и групова работа върху конкретни задачи, посредством които се постига практическа насоченост на курса.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

проектиране на маркетингова организационна структура

основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

2) могат:

да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на туристически фирми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- основни знания в областта на маркетинга

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Котлър, Ф., Дж. Каслионе. Хаотика: Мениджмънт и маркетинг в епохата на турбулентността."Класика и стил". 2009

Средства за оценяване:

Проект 100 %