MBAM673 Индустрия на гостоприемството

Анотация:

Курсът запознава студентите със съвременното състояние на индустрията на гостоприемството, с нейното историческо развитие, със международните стандарти на обслужване на най-известните хотелски вериги в света, с правната регулация на туристическия бизнес в европейските държави членки на ЕС и с особеностите на функционирането на индустрията на гостоприемството.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите ще усвоят знания относно същността, структурата и основните понятия на индустрията на гостоприемството

Ще познават нормативната база относно категоризацията и провеждането на туристически дейности в дестинации от ЕС и др.

Ще придобият знания за моделите на организация на туристическия бизнес в индустрията на гостоприемството

2) могат:

да организират туристическите дейности в различните средства за подслон и места за настаняване и в хотелските вериги

ще могат да подбират, ръководят и атестират кадрите в индустрията на гостоприемството според нормативните изсквания.

ще могат да прилагат иновативни ситеми за мениджмънт в туристическите предприятия на индустрията на гостоприемството


Предварителни изисквания:
- да имат необходимите знания по въведение в туризма, география на туризма, икономика на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Индустрия на гостоприемството- същност,структура , основни понятия и значение
 2. Етапи на развитие на световната индустрия на гостоприемството- преглед
 3. Организационна структура на туристическите предприятия на индустрията на гостоприемството
 4. Подходи и класификация на туристическите предприятия
 5. Проектиране на туристически комплекси Особености при проектирането
 6. Системата на франчайзинга в туризма Хотелски вериги - видове
 7. Стандартизация и система на управление на качеството в хотелиерския бизнес
 8. Текущо оценяване
 9. Философия и специфика на ресторантьорския туристически продукт-същност, структура,
 10. Ресторантьорски вериги и стандарти на обслужване на видове гости
 11. Персонал в индустрията на гостоприемството.Трудови правоотношения
 12. Системите”All inclusive” и “Таймшеъринг” в индустрията на гостоприемството
 13. Цени и ценообразуване на туристическите продукти в индустрията на гостоприемството
 14. Грижа за клиента”- глобалната концепция на индустрията на гостоприемството
 15. Развитие на индустрията на гостоприемството в различните региони на света

Литература по темите:

Рибов, М, Туризъм в ерата на качеството, изд. Тракия М, ISBN 954-840-125-8

Walker,R.John, Supervision in the Hospitality Industry, publishing house: University of Florida ISBN 978-1119749202

Robert C. Ford , Michael C. Sturman, Managing Hospitality Organizations: Achieving Excellence in the Guest Experience, SAGE Publications,ISBN 978-1544321509

Micah Solomon, The Heart of Hospitality: Great Hotel and Restaurant Leaders,Select books,ISBN 978-1-59079-489-0-51795