LAWP112 Учебна практика по история на държавата и правото

Анотация:

• Учебната практика се провежда на основание чл. 9, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, ПМС № 165 от 12 юли 2022 г. (ДВ, бр. 55/15.07.2022 г.).

Основните цели и задачи на учебната практика са свързани с осъществяването на дейността по:

• Основни въпроси и тези за създаването и развитието на държавните институции и правото в исторически аспект - от създаването на българската държава до 1989 г.;

• Усъвършенстване уменията за анализ на правно-историческите извори и правно-исторически факти, възможност за водене на научни спорове и работа в екип;

• Прилагане познанието за историческото развитие на държавата и правото в цялостния комплекс от правни знания.

• Възможност за прилагане на придобитите знания за държавата и правото при изучаването на съвременните правни дисциплини и доктрини;

• Формиране на собствени позиции по отделни проблеми на правно-историческото познание;

• Умение за проучване на научна литература и разработване на самостоятелни теми по предварително зададен въпрос;

• Решаване на казуси от областта на историята на държавата и правото;

• Анализ и изводи по възникнали въпроси от практическите занятия и др.

В края на практиката студентът изпраща на преподавателя своята самостоятелна разработка по предварително заложена тема и/или решеният казус. Двете оценки формират крайна текуща оценка.

Текущото, както и крайното оценяване в курса LAWP Учебна практика по ИДП, ще бъде осъществено посредством поставянето на оценка по шестобалната система.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни термини от историята на държавата и правото

Съдържанието на основни правни институти

Развитието на основополагащи правни институти

Принципи в различните области на правото

2) могат:

Да проследят зараждането и развитието на различни правни институти

Да направят връзка между историческите фактори и промените в нормативната уредба (обичайноправната уредба)

Да посочат от кое законодателство се реципира конкретния закон; влиянието на чуждото законодателство върху формирането на българското право


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-История на България

-Европейска и световна история

-Лекционен курс по История на държавата и правото

-Обща култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Създаване и развитие на държавата. Теории. Българската държава – създаване и развитие. Правото – условие или последствие от създаването на държавата. Обичайно право и писано право. Българско обичайно право – създаване, приложение, влияние върху законодателството.Обичайноправни органи и процедури
  2. Брак – изисквания, сключване, прекратяване. Религиозен и светски брак. Бракоразводни основания. Специфики съобразно исторически период, религия, законодателството. Семейни отношения. Отношения брачни партньори. Отношения родители – деца. Осиновяване. Наследяване. Видове наследяване. Принципи
  3. Собственост. Видове. Специфики. Защита Договорно право. Видове договори. Сключване на договор.Страни – особености и функции Наказателно право. Видове престъпления. Развитие. Сравнение Видове наказания, изпълнение. Произход и сравнителен анализ
  4. Процесуалноправни разпоредби. Граждански процес и наказателен процес. Основни правила. Сравнителен анализ Същност и организация на правораздаването. Правораздавателни органи – изисквания, специфики, функции, организация, уредба. Развитие на държавата и правото – минало и съвременност. Сравнителен анализ
  5. Самостоятелна работа

Литература по темите:

Бобчев, С. С. История на старобългарското право /лекции и изследвания/. С., 1910. Ново издание 1998.

• Андреев, М. и Ф. Милкова. История на българската феодална държава и право. С., 1979. Ново издание 1993.

• Андреев, М. История на българската буржоазна държава и право 1878 – 1917. С., 1980. Ново издание 1993.

• Манолова, М. История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 – 1944. С., 2001.

• Токушев, Д. История на новобългарската държава и право 1878 – 1944, С., 2001.

• Йочев, Е. Съдоустройството в България. История, принципи, институти 1879 – 1944. С., 2015, 401 с.

• Методиев, В., Стоянов, Л. Българските конституции и конституционни проекти. С., 2003, 545 с.

• Михайлова, Е. Тоталитарната държава и право в България 1944-1989. С., 2016, 412 с.