LAWP111 Учебна практика по обща теория на правото

Анотация:

Курсът „Учебна практика по Обща теория на правото“ има за цел да развие допълнително практическите умения на студентите, въз основа на знанията, получени в рамките на теоретичната им и практическа подготовка в курсовете „Обща теория на правото“ и „Упражнения по обща теория на правото.“ Студентите ще имат възможност да работят по една от двете практически задачи, а именно: 1/ студентът трябва да анализира решение на международен съд или Съда на ЕС с оглед използваната теоретична основа в него и да съпостави резултатите с оглед на други правнофилософски теории; 2/ студентът трябва да направи правен анализ на част от нормативен акт, като използва правна методология и насочи вниманието си към правните понятия и конструкции;

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Деница Топчийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• oсновните философски и теоретични подходи към възприемането на правото

• фундаменталните правни понятия и тяхната взаимна зависимост и функционална обвързаност

• същността, елементите и начина на функциониране на правната система

• познават юридическата методология

2) могат:

• да възприемат и анализират правото през призмата на различни философски и правно теоретични подходи

• да анализират нормативни актове като прилагат методите на юридическото тълкуване

• да прилагат правните понятия в контекста на юридическия анализ


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• студентите трябва да са записани за обучение в програма „Право“ на НБУФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практическо занятие: философски основи в решенията на международните съдилища по правата на човека и Съда на Европейския съюз
  2. Практическо занятие: методология за правен анализ на нормативни актове
  3. Самостоятелна работа върху една от практическите задачи: 1/ студентът трябва да анализира решение на международен съд или Съда на ЕС с оглед използваната теоретична основа в него и да съпостави резултатите с оглед на други правнофилософски теории; 2/ студентът трябва да направи правен анализ на част от нормативен акт, като използва правна методология и насочи вниманието си към правните понятия и конструкции;

Литература по темите:

Учебници:

Ташев Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия (четвърто преработено и

допълнено издание), С., 2010.

Вълчев, Д. Лекции по обща теория, на правото, част първа и втора, С., 2016-2019.

Колев, Т. Теория на правото, С., 2016.

Допълнителни учебници:

Бержел, Ж. Л. Обща теория на правото, С., 1993.

Венедиков, П. Увод в правото, С., 2016.

Коркунов, Н. М. Лекции по обща теория на правото, С., 1993.

Милкова, Д. Обща теория на правото, С., 2009.

Милкова, Д. Юридическа техника, С., 2002.

Торбов, Ц. История и теория на правото, С., 1992.

Монографии:

Бойчев, Г. Юридическа отговорност, С., 1995.

Бойчев, Г. Юридическа санкиция, С., 1995.

Вълчев, Д. Валидност и легитимност в правото, С., 2012.

Гройсман, С. Право и власт: Oт неограничената държава до постмодерното

върховенство на правата, С., Сиела, 2020.

Гройсман, С. Право и морал: Проблемът за юридическата валидност в прочита на

съвременния правен позитивизъм, С., Сиела, 2017.

Дачев, Л. Юридически дискурс, С., 2004.

Дуоркин, Р. Да се отнасяме към правата сериозно, С., 2003.

Колев, Т. Теория на правотворческата дейност, С., 2006.

Неновски, Н. Конституцията: актуални въпроси на теорията и практиката, С., 2002.

Раз, Дж. Понятието за правна система, С., 2005.

Радев, Д. Философският нормативизъм в правото, С., 2017

Субективните права: Германски визии, съст. Ст. Йотов, С., 2016.

Стоилов, Я. Правните принципи: Теория и приложение, С., 2018.

Ташев, Р. Теория за правната система, С., 2006.

Ташев, Р. Теория на тълкуването, С., 2007.

Топчийска, Д. Върховенство на правото: Теоретични аспекти, С., 2020.

Тропер, М. За една юридическа теория на държавата, С., 1998.

Философия на правата, съст. Ст. Йотов, С., 2016.

Хабермас, Ю. Морал, право и демокрация, С., 1999.

Хабермас, Ю. Философия на езика и социалната теория, С., 1999.

Хайек, Фр. Право, законодателство и свобода, т. І - ІІІ, С., 1996.

Чернева, Б. Юридическо задължение, С., 2019.

Чернева, Б. Юриспруденция и легиспруденция: Институционалният контекст на

правото, С., 2020.

Учебна литература на английски език:

Bix, Br. Jurisprudence: Theory and Context, 6th ed., 2012.

Coleman, J., Shapiro, J. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law,

2002.

Dworkin, R. Law`s Empire, 1986.

Dworkin, R. Taking Rights Seriously, 1978.

Hart, H. The Concept of Law, 2nd ed., 1994.

Kelsen, H. General Theory of Law and State, first published 1945.

Veitch, Sc., Christodoulidis, E., Goldoni, M. Jurisprudence: Themes and Concepts, 3rd ed., 2018.

Wacks, R. Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, 5th ed., 2017.