LAWP109 Нормотворчество

Анотация:

Учебната дисциплина представя основните технически средства и способи за създаване на нормативни юридически актове. Изяснява се същността на нормотворческата дейност. Обосновават се основните ценностни критерии и принципи при изготвянето на нормативните актове. Представят се основните особености на юридическата лексика и правилата при нейното използване. Знанията се обвързват с модерните изисквания към законодателството на правовата, социална и демократична държава и свободно гражданско общество.

Курсът предвижда редица практически занятия, като посещения на Народното събрание по време на пленарно заседание, както и на заседание на постоянна парламентарна комисия, при разглеждане на законопроект. Студентите ще имат възможност по зададена им задача: да изработят законопроект; да проведат обсъждане по законопроект; да направят предложения на законопроект за второ четене; да участват в изработването на окончателен текст на законопроект.

Цели:

Познаване на нормотворческата дейност и йерархията на нормативните актове.

Познаване на институциите, които влияят върху нормотворческата дейност.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Екатерина Михайлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Записалите учебната дисциплина студенти ще придобият основополагащи знания относно основните технически средства и способи за създаване на нормативни юридически актове, както и относно началата, на които се основава нормотворческата дейност в модерната правова и демократична държава.

2) могат: Студентите умеят да направят самостоятелен критичен анализ на нормативни текстове и да редактират и съставят на собствени предложения за проекти на нормативни актове или части от нормативни актове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Завършено средно образованиеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятие за нормотворчество. Аспекти на нормотворческата дейност.
 2. Конституционни основи на нормотворчеството, Йерахия на нормативните актове.
 3. Нормотворческа техника, Средства и правно-технически способи на нормотворчеството.
 4. Структура на нормативните актове.
 5. Юридически език и юридическа аргументация.
 6. Законодателна дейност. Етапи на законодателният процес.
 7. Министерският съвет и нормотворчеството. Парламентарният законодателен процес..
 8. Международните договори и източниците на правото на Европейския съюз.
 9. Пряката демокрация и нормотворчеството
 10. Съдебната власт и нормотворчеството.
 11. Ролята на президента
 12. Конституционният съд и нормотворчеството.
 13. Посещение на пленарно заседание на Народното събрание.
 14. Писане на законопроект, Обсъждане на законопроект на първо четене. Предложения между първо и второ четене,
 15. Окончателно приемане на текстове от закон-симулиране на заседание на парламентарна комисия в Народното събрание.

Литература по темите:

Росен Ташев “Обща теория на правото”

Борис Спасов “Съставяне на правни нормативни актове”

Невяна Кънева, Ирена Борисова "Практическо нормотворчество"

Георги Близнашки “Принципи на парламентарното управление”

Димитрина Милкова “Юридическа техника”

Жан Карбоние "Гражданско право"

Жан Луи Бержел "Обща теория на правото"

• Конституция на Р България

• Закон за нормативните актове

• Указ №833 за прилагането на ЗНА

• Правилници за организация и дейността на Народното събрание,

• Закон за международните договори на Р България

• Закон за „Държавен вестник“

• АПК

• Закон за Конституционен съд

• Договор за функционирането на ЕС

• Устройствен правилник на МС и на неговата администрация

• Практика на Конституционния съд на Р България.

• Стенографски дневници на Народното събрание

• Интернет страниците на НС, МС, Президент, КС, ВАС и др.