LAWP107 Римско публично право

Анотация:

Курсът запознава студентите с взаимодействието между публичната власт и правната регламентация в историята на римската държава и с основните институти на публичното право в Древния Рим. Проследява се неговото развитие от създаването на римската държава до управлението на Юстиниан, както и елементите на приемственост във Византия и в раннофеодалните държави в Западна Европа.

Преди изучаването на римското частно право, студентите се запознават с основните институти на публичното право, със законодателната техника, правоприлагането и пр. според запазените извори, които предпоставят уредбата на частноправните отношения в много аспекти, осигуряват правната среда за тяхното развитие.

Дисциплината има за цел да формира знания за развитието на публичното право в исторически и правно-догматичен план и за оформяне на знания за основните тенденции и класическите модели в развитието на публичното право в Европа.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Малина Новкиришка-Стоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните етапи от развитието на римското публично право и еволюцията на римската държава в исторически контекст;

• същността и спецификата на основните публичноправни институти, поставени в определен исторически контекст;

• систематичното подреждане на основните публичноправни институти и критериите за извършването му;

• рецепцията на принципи и институти на римското публично право в правните системи на различни европейски държави в исторически и аналитичен план;

• римскоправна традиция в съвременното българско право.

2) могат:

• да използват правилно в контекст основната публичноправна терминология;

• да извършват самостоятелно сравнително-исторически анализ на възникването и развитието на основните институти на публичното право, като открояват значението на отделни икономически, социални и политически фактори за държавното развитие;

• да извършват самостоятелно анализ на същността на отделни публичноправни институти;

• самостоятелно да открояват римскоправната традиция и характерните особености, различаващи римскоправните първообрази от съвременните институти на публичното право.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Латинска юридическа терминология;

• Обща теория на правото;

• Обща теория на държавата;

• Обща история на държавата и правото;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет, метод и задачи на учебната дисциплина “Римско публично право”. Разграничаване на публичното и частното право. Римскоправна и съвременна систематика на публичното право.
 2. Извори и източници на римското публично право.
 3. Държавно устройство и институции
 4. Римско административно право
 5. Римско финансово право
 6. Римско сакрално право. Езически период. Християнски период
 7. Римско наказателно право
 8. Римски наказателен и граждански процес
 9. Римско военно право
 10. Римско международно право
 11. Рецепция на римските публичноправни института в исторически план и в съвременността.

Литература по темите:

Литература на български език

• Андреев, М. Римски граждански процес, С.1947 г.

Данов, Хр. Христоматия по история на Стария свят. С. 2013

Императорски конституции, издадени в Сердика (De constitutionibus principum Serdicae datis), С. 2012.

• История на Древния Рим, С. 1976;

• Костова, М., Новкиришка-Стоянова, М., Пиперков, Т. Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони(Сollatio legum mosaicarum et romanarum), С. 2009

• Новкиришка- Стоянова М., De iure publico, С. 2013;

• Новкиришка- Стоянова, М. Publicum ius. С. 2016

• Торбов Ц., История и теория на правото, С.1992;

Литература на чужди езици

• Баскин, Ю.Я., Фельдман, Д.И., История международного права, M.1990

• Хрестоматия по истории Древнего Рима, под ред. В. И. Кузищина, М., 1987.

• Цыпин В.А. Церковное право. Курс лекций. М., 1994.

• Черниловский З., Всеобщая история государства и права, Москва 1983;

• Abbot,F.F., A history and description of Roman political institutions, Cambridge 1911

• Bederman, David J. , International law in antiquity, Cambridge, 2001

• Cascione, С. Studi di diritto pubblico romano, Napoli, 2010

• De Bujan, A.F. Derecho Publico Romano. Madrid, 2021 De Martino, Fr., Storia della costituzione romana, 6 vol., Napoli,1974

• Gaudemet J. , Institutions de l’Antiquité, Paris 1967 ;

• Humbert M., Institutions politiques et sociales de l’Antiquité , Paris 1986.

• Jones , A. H. M., Studies in roman government and law, Oxford, 1960;

• Keppie, L., The Making of the Roman Army: From Republic to Empire, New Jersey, 1984.

• Levick, B., The government of the Roman empire: A sourcebook. — London:

Sydney: 1935.

• Mommsen, Th., Droit romain public, Paris, 1889;

• Santaluccia, B., Studi di diritto penale romano, Roma 1994

• The Cambridge Ancient History, Ancient Rome, Cambridge 1934.

Справочна литература:

• Дюнан, Ж.Ф., Пишона, П. Римско право. Речник на основните термини, изд. Сиела, София 2008;

• Berger, Adolf, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Transact. of Amer. Philos. Soc., 43, 333-808, Philadelphia 1953

• Бартошек, Милан, Римское право – понятия, термины, определения, Москва, Юридическая литература, 1989

Статии в интернет от електронното списание IUS ROMANUM на www.iusromanum.info и друга посочена от преподавателя литература по конкретните теми.