LAWP105 Организация на съдебната система и правозащитните институции

Анотация:

Учебната дисциплина изучава организацията и правомощията на институциите предназначени да функционират в защита на правото. Те имат своите разновидности – това могат да бъдат както държавни органи – съд, прокуратура, следствие, така и институции на гражданското общество, които нямат характера на държавни органи, като например адвокатура, нотариат, медиатор. Омбудсманът също се изучава в посочения курс като институция, която има качеството на държавен орган, но без типичните за последния властнически функции. Отчита се ролята на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз.

прочети още
Право

Преподавател(и):

гл. ас. Памела Бучкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

•познават организацията и функциите на правозащитните органи и организации

•познават основни характеристики на юридическите професии

• различават правозащитните институции и тяхната роля, което е основа както за бъдещото изучаване на другите материалноправни и процесуалноправни дисциплини, така и за формирането им като юристи


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Правозащитната функция на държавата. Понятие за правозащитна институция. Видове правозащитни институции.
 2. Понятие за съдебна власт. Принцип за независимост на съдебната власт. Правно положение на Висшия съдебен съвет.
 3. Правозащитна дейност на съдилищата. Съдебна система. Видове съдилища.
 4. Районен съд. Окръжен съд. Апелативен съд.
 5. Административен съд. Военен съд.
 6. Върховен касационен съд. Върховен административен съд.
 7. Правозащитна дейност на прокуратурата. . Организационни принципи. Структура.
 8. Правозащитна дейност на следствените служби. Организация на следствените служби.
 9. Правен статут на съдиите, прокурорите и следователите. Правно положение на младшите съдии, младшите прокурори, младшите следователи.
 10. Правно положение на съдебните изпълнители. Правно положение на съдиите по вписванията.
 11. Правен статус на нотариуса. Нотариална камара. Омбудсман. Правен статус на омбудсмана в Република България. Европейски омбудсман.
 12. Организация на адвокатурата. Правен статус на адвоката.
 13. Медиатор. Медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове. Съдебна медиация.
 14. Организация на конституционния съд. Правен статус на конституционния съдия.
 15. Европейски съд по правата на човека в Страсбург. Организация. Правен статус на съдиите от ЕСПЧ. Съд на Европейския съюз. Организация. Правозащитна дейност на съда.

Литература по темите:

• Начева, С., Правозащитни институции, Сиби, 2005

• Димитров, Кр. Правно положение на нотариуса и Националната нотариална камера, Сиела, 2012,

• Семов, Ат. и кол., Съдебната система в Европейския съюз и САЩ., С., Институт по Европейско право, 2007.

• Сидерова Ем., Устройство на съдебната система (учебно помагало), В., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, 2012

• Токушев, Д., Съдебната власт в България (от древността до наши дни), Сиела, 2003