LAWP103 Семинарни упражнения по история на държавата и правото

Анотация:

На семинарните занятия по "История на държавата и правото" подробно се разглеждат различни въпроси, включени в тематичния план на дисциплината. Упражненията имат изключително важна роля за развитието на уменията на студентите по право и техните възможности да практикуват своята професия след завършване на своето образование. Упражненията имат за цел да стимулират студентите да усвояват текущия материал, преподаден на лекционния курс, да развиват уменията им за вербално изразяване и аргументиране, включвайки специфична юридическа терминология. Под формата на различни ролеви игри, задачи, дискусионни теми подробно се разглеждат различни законодателни актове от Древността до Новото време, като се правят сравнения с моделите, оказали влияние при създаване на съответните закони. Основната използвана форма е дискусията, като от студентите се очаква техните отговори да са структурирани и добре аргументирани. Поощрява се самостоятелното мислене и независимото собствено мнение на студентите, аргументирано оборване на утвърдени теории и клиширани модели. Дискусиите са организирани около основни институти на правото, като се проследява тяхното зараждане и развитие във времето, правят се подходящи съпоставки с подобни институти в други законодателства, коментират се приликите и различията.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни въпроси и тези за създаването и развитието на държавните институции и правото в исторически аспект - от създаването на българската държава до 1989 г.;

• Усъвършенстват уменията си да анализират правно-историческите извори и правно-историческите факти, могат да водят научни спорове и да работят в екип;

• Да прилагат познанието за историческото развитие на държавата и правото в цялостния комплекс от правни знания.

2) могат:

• Да прилагат своите знания за държавата и правото при изучаването на съвременните правни дисциплини и доктрини;

• Да формират собствени позиции по отделни проблеми на правно-историческото познание;

• Да умеят да проучват научна литература и да разработват самостоятелни теми по предварително зададен въпрос


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• История на България

• Европейска и световна история

• Лекционен курс по История на държавата и правото

• Обща култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. История на държавата и правото. Периодизация. Времеви и териториален обхват на курса. Общи правила за преподаване и оценяване. Извори за историята на държавата и правото Създаване и развитие на държавата. Теории. Българската държава – създаване и развитие.
  2. Правото – условие или последствие от създаването на държавата. Обичайно право и писано право. Българско обичайно право – създаване, приложение, влияние върху законодателството.Обичайноправни органи и процедури Брак – изисквания, сключване, прекратяване. Религиозен и светски брак. Бракоразводни основания. Специфики съобразно исторически период, религия, законодателството.
  3. Семейни отношения. Отношения брачни партньори. Отношения родители – деца. Осиновяване. Наследяване. Видове наследяване. Принципи
  4. Собственост. Видове. Специфики. Защита Договорно право. Видове договори. Сключване на договор.Страни – особености и функции Наказателно право. Видове престъпления. Развитие. Сравнение Видове наказания, изпълнение. Произход и сравнителен анализ
  5. Процесуалноправни разпоредби. Граждански процес и наказателен процес. Основни правила. Сравнителен анализ Същност и организация на правораздаването. Правораздавателни органи – изисквания, специфики, функции, организация, уредба. Развитие на държавата и правото – минало и съвременност. Сравнителен анализ

Литература по темите:

 Бобчев, С. С. История на старобългарското право /лекции и изследвания/. С., 1910. Ново издание 1998.

 Андреев, М. и Ф. Милкова. История на българската феодална държава и право. С., 1979. Ново издание 1993.

 Андреев, М. История на българската буржоазна държава и право 1878 – 1917. С., 1980. Ново издание 1993.

 Манолова, М. История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 – 1944. С., 2001.

 Токушев, Д. История на новобългарската държава и право 1878 – 1944, С., 2001.

 Торбов, Ц. Теория и история на правото. С., 1992, 500 с.

 Андреев, М. Българската държава през Средновековието. С., 1974, 208 с.

 Неновски, Н. Гражданско общество – държава и право. С., 1996, 52 с.

 Манолова, М. История на държавата и правото : Трета българска държава 1878 - 1944 г. С., 1994, 240 с.

 Михайлова, Е. Ролята на държавния глава. С., 2015, 280 с.

 Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред /; Прев. от англ. език Румяна Радева. С., 2002, 528 с.

 Токушев, Д. Съдебната власт в България. С., 2003, 422 с.

 Йочев, Е. Съдоустройството в България. История, принципи, институти 1879 – 1944. С., 2015, 401 с.

 Методиев, В., Стоянов, Л. Българските конституции и конституционни проекти. С., 2003, 545 с.

 Михайлова, Е. Тоталитарната държава и право в България 1944-1989. С., 2016, 412 с.

 Паев, К. Държавата от древността до модерната епоха. С., 2020, 220 с.

 Билярски, Ив. Институциите на средновековна България. С., 1998, 425 с.