LAWP102 История на държавата и правото

Анотация:

"Историята е всеобщ опит", преживяване не на един човек, а на много хора, действащи в различни условия (Базил Харт). Дисциплината „История на държавата и правото“ проследява и обобщава именно този всеобщ опит, като в центъра на лекционния курс, като базова, изходна точка служи историята на българската държава и право през периода 680 -1989 г. С курса по естествен начин се въвежда нова правна терминология, дефинира се нейното съдържание през разказа на различните исторически периоди, поставяйки в центъра развитието на българската държава и право. Проследява се зараждането и развитието на основни правни институти, прави се сравнителен анализ със сходни институти и уредба на други държави, търси се техният първоизточник.

Историята е важен източник на познание, чиято загуба може да доведе до мултиплициране на вече направени грешки и забрава на ценни достижения и върховни успехи и резултати от миналото. Характерно за историята на правото е, че правният обичай е много по-древен от законите, установени от държавната власт и в този смисъл правото е по-древно от държавата. Парадоксът на правната еволюция се състои в това, че и на най-висшите стадии съвместното съществуване на обичай и закон продължава, като придобива нови форми и характеристики.

Историята на държавата и правото е наука за историческия опит за създаване и налагане на правото в неговия социален смисъл и развитие – от първобитната държава и право, през средните векове към новото време. История на държавата и правото посочва някои общочовешки правни институти и ценностни принципи, които под различни названия присъстват и в съвременния обществен живот.

Задачата на учебния курс е оказване на помощ и изработване на навик за възприемане на правото като неотменим в миналото и настоящото елемент на висока резултативност и ползи. Курсът е насочен също така и към развитие в студентите на интерес към кризисните периоди в развитието на държавните институции и законодателното регулиране в развитието на държавните институции и законодателната регламентация и с особената роля на правото за преодоляването на подобни тенденции.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни термини от историята на държавата и правото

• Съдържанието на основни правни институти

• Развитието на основополагащи правни институти

• Принципи в различните области на правото

2) могат:

• Да проследят зараждането и развитието на различни правни институти

• Да направят връзка между историческите фактори и промените в нормативната уредба (обичайноправната уредба)

• Да посочат от кое законодателство се реципира конкретния закон; влиянието на чуждото законодателство върху формирането на българското право


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• История на България

• Европейска и световна история – основни познания

• Обща култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. История на държавата и правото. Периодизация. Времеви и териториален обхват на курса. Общи правила за преподаване и оценяване.
 2. Извори за историята на държавата и правото
 3. Създаване и развитие на държавата. Теории. Българската държава – създаване и развитие. Българските конституции.
 4. Правото – условие или последствие от създаването на държавата. Обичайно право и писано право.
 5. Българско обичайно право – създаване, приложение, влияние върху законодателството.Обичайноправни органи и процедури
 6. Брак – изисквания, сключване, прекратяване. Религиозен и светски брак. Бракоразводни основания. Специфики съобразно исторически период, религия, законодателството. Сравнителен анализ с други страни
 7. Семейни отношения. Отношения брачни партньори. Отношения родители – деца. Осиновяване
 8. Наследяване. Видове наследяване. Принципи
 9. Собственост. Видове. Специфики. Защита
 10. Договорно право. Видове договори. Сключване на договор.Страни – особености и функции
 11. Наказателно право. Видове престъпления. Развитие. Сравнение
 12. Видове наказания, изпълнение. Произход и сравнителен анализ
 13. Процесуалноправни разпоредби. Граждански процес и наказателен процес. Основни правила. Сравнителен анализ
 14. Същност и организация на правораздаването. Правораздавателни органи – изисквания, специфики, функции, организация, уредба.
 15. Развитие на държавата и правото – минало и съвременност. Сравнителен анализ

Литература по темите:

• Бобчев, С. С. История на старобългарското право /лекции и изследвания/. С., 1910. Ново издание 1998.

• Андреев, М. и Ф. Милкова. История на българската феодална държава и право. С., 1979. Ново издание 1993.

• Андреев, М. История на българската буржоазна държава и право 1878 – 1917. С., 1980. Ново издание 1993.

• Манолова, М. История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 – 1944. С., 2001.

• Токушев, Д. История на новобългарската държава и право 1878 – 1944, С., 2001.

• Торбов, Ц. Теория и история на правото. С., 1992, 500 с.

• Андреев, М. Българската държава през Средновековието. С., 1974, 208 с.

• Неновски, Н. Гражданско общество – държава и право. С., 1996, 52 с.

• Манолова, М. История на държавата и правото : Трета българска държава 1878 - 1944 г. С., 1994, 240 с.

• Михайлова, Е. Ролята на държавния глава. С., 2015, 280 с.

• Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред /; Прев. от англ. език Румяна Радева. С., 2002, 528 с.

• Токушев, Д. Съдебната власт в България. С., 2003, 422 с.

• Йочев, Е. Съдоустройството в България. История, принципи, институти 1879 – 1944. С., 2015, 401 с.

• Методиев, В., Стоянов, Л. Българските конституции и конституционни проекти. С., 2003, 545 с.

• Михайлова, Е. Тоталитарната държава и право в България 1944-1989. С., 2016, 412 с.

• Паев, К. Държавата от древността до модерната епоха. С., 2020, 220 с.

• Билярски, Ив. Институциите на средновековна България. С., 1998, 425 с.