LAWP100 Обща теория на правото

Анотация:

Учебният курс „Обща теория на правото“ е задължителна дисциплина в обучението по специалността „Право“ в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Курсът има за цел, от една страна, да предостави многоаспектна и адекватна на модерното общество концепция за същността на правото като социален феномен, като разгледа основните класически и модерни философски и теоретични подходи към възприемането на правото, както и съвременните стандарти за правото в демократичните общества. От друга страна, курсът има за цел да предостави задълбочени познания по отношение на фундаменталните правни понятия и тяхната взаимна обвързаност, както и да въведе студентите в спецификата на юридическата методология. Правните понятия се разглеждат в контекста на националните правни системи, правото на Европейския съюз и международното право.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Деница Топчийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните философски и теоретични подходи към възприемането на правото

• фундаменталните правни понятия и тяхната взаимна зависимост и функционална обвързаност

• същността, елементите и начина на функциониране на правната система

• познават юридическата методология

2) могат:

• да възприемат и анализират правото през призмата на различни философски и правно теоретични подходи

• да анализират нормативни актове като прилагат методите на юридическото тълкуване

• да прилагат правните понятия в контекста на юридическия анализ


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• студентите трябва да са приети за обучение в програма „Право“ на НБУФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Общата теория на правото (ОТП) като наука: • Обща характеристика на ОТП. Възникване и развитие на ОТП. • Предмет и система на ОТП. • Функции и методология на ОТП. • ОТП в системата на науките. • ОТП в системата на юридическите науки.
 2. Основни теории за правото: • Основни теории за правото • Теория на естественото право. Обща характеристика. • Основни направления в развитието на теорията на естественото право. • Съвременни естественоправни теории. • Правен позитивизъм. Обща характеристика. • Императивни теории за правото. • Юридически позитивизъм - нормативизъм. • Изключващ и включващ позитивизъм. • Интерпретативна теория за правото. • Българската обща теория на правото. Направления и етапи.
 3. Понятие за право. Нормативни стандарти за правото: • Определение за правото. • Функции и цели на правото. • Право и справедливост. • Право и държава. • Нормативни теории за правото. Формални стандарти за развитието на правото. • Правото в системата на социалните регулатори.
 4. Правна система: • Понятие за правна система. Видове правни системи. • Формиране и развитие на модерните национални правни системи. Романо-германски правни системи. • Правни системи на общото право. • Други правни системи. Религиозни правни системи. • Структура на правната система. Правен отрасъл и правен институт. Характеристика на основните правни отрасли. • Публично и частно право. • Материално и процесуално право. • Вътрешно и международно право. Системата на международното публично право. • Правната система на Европейския съюз.
 5. Източници на правото: • Понятие за източник на правото. Видове източници на правото. • Конституцията като източник на правото. • Тълкувателните решения на Конституционния съд. • Законите като основен източник на правото. Видове закони. • Решенията на Конституционния съд за установяване на противоконституционност на законите. • Нормативни актове на изпълнителната власт (подзаконови нормативни актове). Видове и особености. • Решенията на ВАС за отменяне поради незаконосъобразност на нормативните актове на изпълнителната власт. • Международните договори като източници на правото. • Източници на правото на Европейския съюз. • Съдебната практика като източник на правото. Тълкувателните решения и тълкувателните постановления на ВКС и ВАС като източник на правото. • Други източници на правото: правен обичай, съдебен прецедент, правна доктрина.
 6. Правна норма: • Понятие за правна норма. • Правните норми и другите социални норми. Видове социални норми. • Структура на правната норма. Правна връзка. • Юридическа сила и юридическо действие на правните норми. • Видове правни норми.
 7. Правни принципи: • Понятие за правен принцип. • Теории за правните принципи. • Видове правни принципи. • Основни хипотези на приложение на правните принципи.
 8. Юридически факти: • Понятие за юридически факти. Теории за юридическите факти. • Видове юридически факти според волевото съдържание. Юридически събития и юридически действия. • Видове юридически факти според съответствието с правните норми. Неправомерни юридически действия. • Правомерни юридически действия. Индивидуални юридически актове - понятие и видове. • Други видове юридически факти. • Фактически състав. Понятие и видове. • Правни презумпции и фикции.
 9. Субективно право: • Обективно и субективно право. Понятие и теории за субективно право. • Юридическо задължение. Форми. Връзка между субективното право и юридическото задължение. • Видове субективни права. • Защита на субективните права. Злоупотреба с право.
 10. Правни отношения: • Понятие за правно отношение. • Структура на правното отношение. • Класификация на правните отношения. Видове правни отношения.
 11. Субект на правото: • Понятие за субект на правото. Теории за субектите на правото. • Правосубектност - понятие и форми. • Видове субекти на правото. • Понятие за физическо лице. Правосубектност на физическото лице. • Правна индивидуализация на физическото лице. • Понятие за юридическо лице. Теории. Правосубектност на юридическите лица. • Правна индивидуализация на юридическите лица. Видове юридически лица. • Държавата като субект на правото. Теории. • Правосубектност на държавата. Форми. • Международните организации като субект на правото. Правосубектност на международните организации. Видове международни организации. • Представителство. Понятие. Видове.
 12. Реализация и прилагане на правото: • Понятие за прилагане на правото. Прилагане и реализация на правото. • Действия по прилагане на правото. Юридически силогизъм. • Юридическо обосноваване. Теории. Истинност на юридическите съждения. • Празноти в правото - понятие и видове. • Аналогия в правото. Понятие. • Analogia legis - понятие и процедура. • Analgoria juris - понятие и процедура.
 13. Тълкуване на правото: • Понятие за тълкуване в правото. Процедура на тълкуването. • Начини за тълкуване в правото и съотношение между тях. • Езиков начин за тълкуване. • Логически и системен начин за тълкуване. • Исторически и функционален начин за тълкуване. • Видове тълкуване според субектите.
 14. Правонарушение и юридическа отговорност: • Понятие за правонарушение. • Състав на правонарушението. • Основни видове правонарушения. (Класификация на правонарушенията) • Понятие за юридическа отговорност. Цели и принципи. • Видове юридическа отговорност. • Наказателна юридическа отговорност. • Правовъзстановителна (обезщетителна) юридическа отговорност. • Отговорност по вътрешното и международното право.
 15. Юридическа техника: • Понятие за юридическа техника. Видове. • Правила и средства за юридическата техника. • Юридическа терминология на правните актове. • Технико-юридически похвати. Законодателна стилистика. • Техника на индивидуалните актове.
 16. Теория на правното регулиране: • Механизъм на правно регулиране. • Съвременни теории за регулирането. • Регулиране, съвместно регулиране, саморегулиране. • Soft Law („меко право“)

Литература по темите:

Учебници:

Ташев Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия (четвърто преработено и

допълнено издание), С., 2010.

Вълчев, Д. Лекции по обща теория, на правото, част първа и втора, С., 2016-2019.

Колев, Т. Теория на правото, С., 2016.

Допълнителни учебници:

Бержел, Ж. Л. Обща теория на правото, С., 1993.

Венедиков, П. Увод в правото, С., 2016.

Коркунов, Н. М. Лекции по обща теория на правото, С., 1993.

Милкова, Д. Обща теория на правото, С., 2009.

Милкова, Д. Юридическа техника, С., 2002.

Торбов, Ц. История и теория на правото, С., 1992.

Монографии:

Бойчев, Г. Юридическа отговорност, С., 1995.

Бойчев, Г. Юридическа санкиция, С., 1995.

Вълчев, Д. Валидност и легитимност в правото, С., 2012.

Гройсман, С. Право и власт: Oт неограничената държава до постмодерното

върховенство на правата, С., Сиела, 2020.

Гройсман, С. Право и морал: Проблемът за юридическата валидност в прочита на

съвременния правен позитивизъм, С., Сиела, 2017.

Дачев, Л. Юридически дискурс, С., 2004.

Дуоркин, Р. Да се отнасяме към правата сериозно, С., 2003.

Колев, Т. Теория на правотворческата дейност, С., 2006.

Неновски, Н. Конституцията: актуални въпроси на теорията и практиката, С., 2002.

Раз, Дж. Понятието за правна система, С., 2005.

Радев, Д. Философският нормативизъм в правото, С., 2017

Субективните права: Германски визии, съст. Ст. Йотов, С., 2016.

Стоилов, Я. Правните принципи: Теория и приложение, С., 2018.

Ташев, Р. Теория за правната система, С., 2006.

Ташев, Р. Теория на тълкуването, С., 2007.

Топчийска, Д. Върховенство на правото: Теоретични аспекти, С., 2020.

Тропер, М. За една юридическа теория на държавата, С., 1998.

Философия на правата, съст. Ст. Йотов, С., 2016.

Хабермас, Ю. Морал, право и демокрация, С., 1999.

Хабермас, Ю. Философия на езика и социалната теория, С., 1999.

Хайек, Фр. Право, законодателство и свобода, т. І - ІІІ, С., 1996.

Чернева, Б. Юридическо задължение, С., 2019.

Чернева, Б. Юриспруденция и легиспруденция: Институционалният контекст на

правото, С., 2020.

Учебна литература на английски език:

Bix, Br. Jurisprudence: Theory and Context, 6th ed., 2012.

Coleman, J., Shapiro, J. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law,

2002.

Dworkin, R. Law`s Empire, 1986.

Dworkin, R. Taking Rights Seriously, 1978.

Hart, H. The Concept of Law, 2nd ed., 1994.

Kelsen, H. General Theory of Law and State, first published 1945.

Veitch, Sc., Christodoulidis, E., Goldoni, M. Jurisprudence: Themes and Concepts, 3rd ed., 2018.

Wacks, R. Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, 5th ed., 2017.