MSRM109 Управление на зелена верига за доставки

Анотация:

В курса е поставен акцент върху същностните характеристики на логистичните процеси, изискванията към логистичната система и процедурите за нейното проектиране и стратегическо управление.

 Ще бъдат разгледани основните логистични функции и влиянието на глобалните аспекти върху тяхната приложимост.

 В резултат, студентите ще получат знания и умения да взимат решения за изграждане на логистични системи и да избират оптимални варианти на логистични канали, както и да прецизират възможностите и алтернативите за стратегическо развитие и управление на логистичните системи.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Как функционира една верига за доставки на отраслово ниво;

2. Кои са най-добри подходи за управление на веригите за доставки;

3. Какво представлява верижния мениджмънт и каква е неговата връзка със стратегическото управление;

4. Какви възможности предоставят земеделски фондове на ЕС и националните схеми за подпомагане подобряването на функционирането на веригите за доставки;

5. Какво представляват късите вериги на доставки и организации на производители.

могат:

1. Да анализират съществуващи вериги за доставки;

2. Да правят предложения за подобряване на функционирането на вериги за доставки.

3. Да използват метода на комплексната оценка при управление на веригата за доставки;

4. Да съдействат и подпомагат процеса на създаване на организации на производители;

5. Да работят във фирми в сектора на селското стопанство или предоставящи консултации на земеделски производители и преработватели.


Предварителни изисквания:
Микро- и макроикономика

Маркетинг

Стратегическо управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ЛОГИСТИКАТА
  2. МЕТОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
  3. ЛОГИСТИЧНА СИСТЕМА
  4. УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
  5. ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА
  6. МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ
  7. ЛОГИСТИКА НА СНАБДЯВАНЕТО
  8. ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛОГИСТИКА
  9. ЛОГИСТИЧНИ ЗАПАСИ
  10. МЕЖДУНАРОДНИ МУЛТИМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, К. Лекционен курс, НБУ, 2019

1. Hagelaar, G. (2001) - “Supply chain management. Basics and area’s of tension” – Wageningen University Press, Netherlands;

2. Михнев, Г., Стратегическо управление на земеделските стопанства, УИ “Стопанство”, С., 1999г.

3. Ванев, Д., Верижния мениджмънт – инструмент за стратегическо и устойчиво развитие на млечния сектор, Сборник Научни доклади от международна научна конференция “50 години Лесотехнически университет”, София, 2003г., стр.80-83.

4. Ванев, Д., Прилагане на идеите на верижния мениджмънт за стратегическото развитие на млечния сектор, Списание “Алтернативи”, бр.7 (61), София, 2003г., стр.10-11

5. Кънчев Ив., Ю.Дойчинова, Аграрен мениджмънт, Стопанство, 2005.

Допълнителна литература:

1. Състояние и потребности за развитието на късите вериги за доставка на храни в България - доклад на Тематичната работна група 1 „Къси вериги за доставка” към Национална селска мрежа;

2. Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. на Р.България;

3. Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. на Р.България (проект);