MSRM203 Мониторинг и оценка на "Общата селскостопанска политика"

Анотация:

Целта на дисциплината е да даде на студентите система от теоретични знания и практически умения по същността на управлението на проекти.

Мониторингът и оценката на политиката е част от управлението и е свързано с методологията за координиране и контролиране на трудовите, финансовите и материално-техническите ресурси в продължение на проектния цикъл. Посочените функции са насочени към постигане целите на проекта чрез приложение на съвременни методи, техники и технологии за управление

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

проф. Димитър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Същността и характеристиките на политиките в земеделието.

2. Връзката между потребности и обосновка на проектната идея в земеделието.

3. Структурен подход за мониторинг и оценка на проекти и политики в земеделието.

могат:

a. да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

b. да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

c. да започнат работа в министерства, общини, ДФ – „Земеделие”, Неправителствени организации др. институции занимаващи се с проекти.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност и характеристики на политиките. Подготовка на заинтересованите страни и изграждане на местни партньорство. Фактори, определящи успеха.
  2. Определяне на целите на проекта и политиките
  3. Структуриране на проекта. Избор на ръководителя и на участниците в групата на проекта. Психологическа среда на екипа.
  4. Казус
  5. Управление на качеството. Пподготовка за реализация на проекта. Управление на времето.
  6. Бюджет на програмата.Управление на ресурсите.
  7. Цели и функции на мониторинга, анализа и оценката.
  8. Мониторинг, анализ и оценка: основни дефиниции.
  9. Видове мониторинг и оценки. Документооборот. Събиране, обработка и анализ на данни.
  10. Проектиране на система за мониторинг и контрол. дискусия

Литература по темите:

1. Б. Боева, Бизнес и управление на проекти, ИК "Век 22", С., 1992 г.

2. Силия Бъртън, Н. Майкъл, Управление на проекти: Практическо ръководство, изд. "Еколибрис", С., 1992 г.

3. Аврахам Щуб, Джонатан Ф. Бард, Ш. Глоберсон, Управление на проекти, том 2, изд. "Делфин прес", Бургас, 1994 г.

4. Управление на проекти, изд. Harvard Business School press, 2008 г.

5. Стратегия – създаване и прилагане на най-добрата стратегия за вашия бизнес, изд. Harvard Business School press, 2008 г.