MSRM200 Формиране на селскостопанската политика на ЕС

Анотация:

Курсът „Формиране на селскостопанската политика ЕС“ ще предостави на студентите възможност за придобиване на задълбочени познания относно ОСП, принципите на функциониране, нейното историческо развитие, действащи правила и влиянието на ОСП върху националната политика в областта на земеделието. Акцент ще бъде поставен върху значението на І стълб на ОСП (директни плащания и пазарна подкрепа), инструментите за въздействие и ефектите от тяхното прилагане през отделните етапи на развитие на политиката. На студентите ще бъде представена практическа информация за начина на прилагане на механизмите за директна подкрепа и пазарна намеса в България, както и на резултатите от тяхното прилагане в страната през последните години. В допълнение ще бъде представена политиката по качество на ЕС (защитени наименования), нейната роля и прилагане в България.

Успешно завършилите курса имат възможност да преминат стаж в МЗХ.

прочети още
Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

 Атидже Байрямова Алиева-Вели  д-р
проф. Иван Боевски  д-р
 Мая Нинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? Историческо развитие и основни принципи на Общата селскостопанска политика;

? Прилагане на ОСП в България и ефектите от прилагането;

? Промени в ОСП след 2014 г. и тяхното значение за България;

? Значение на политиката по качество на ЕС за българското производство.

2) могат:

? да разбират и анализират процесите в Общата селскостопанска политика;

? да дефинират перспективите и проблеми на прилагането на механизмите на ОСП в ЕС и в България;

? да оценяват възможностите на ОСП за подпомагане стартирането и развитието на стопанска дейност в областта на земеделието в България.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Микро- и макроикономика

? Мениджмънт

? Финанси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

? Хаджиниколова, Е., Обща селскостопанска политика на ЕС, В: България в Европа и света, Център за европейски и международни изследвания Фондация “Фридрих Еберт”, София, 2009

? Благоева, С.,Йорданова, К. (2014) „Директни плащания за земеделските стопани през 2014 г. Възможности и условия за подкрепа“, София, „Резон България“ ЕООД

? Общата селскостопанска политика – настояще и бъдеще, МЗХ, София, 2010

? Cunha A., Swinbank A., An inside view of the CAP reform process, Oxford university press, 2011.

? Ackrill, R. (2000). The Common Agricultural Policy. Sheffield: Sheffield Academic Press.

? Cunha, A. and Swinbank, A. (2009). Exploring the Determinants of CAP Reform. Journal of Common Market Studies, 47(2), 235-61.

? Fennell, M. (1997). The Common Agricultural Policy: Continuity and Change. Oxford: Clarendon Press.

? Garzon, I. (2006). Reforming the Common Agricultural Policy: a History of Paradigm Change. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.

? Grant, W. (2010) Policy instruments in the Common Agricultural Policy. West European Politics, Vol.33 (No.1). pp. 22-38. ISSN 0140-2382

? Ritson, R. and Harvey, D.R. (eds.) (1997). The Common Agricultural Policy (2nd edition). Wallingford: CAB International, 81-94

? Directorate-General for Agriculture and Rural Development, The CAP in perspective: from market intervention to policy innovation, Agricultural Policy Perspectives Brief n 1, January 2011.

? Directorate-General for Agriculture and Rural Development, The future of CAP market measures, Agricultural Policy Perspectives Brief n 3, January 2011.

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/app-briefs/03_en.pdf

? European Commission, Communication to the Council and the European Parliament, The CAP towards 2020, meeting the food, natural resources, territorial challenges of the future, COM (2010) 672

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:en:PDF

? Directorate-General for Agriculture and Rural Development, APP Brief No 5*: "Overview of CAP reform 2014-2020"

? Directorate-General for Agriculture and Rural Development, APP Brief No 2: "The future of CAP direct payments"

? European Commission - Fact sheet CAP reform A policy for the future

? http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/policy/index_en.htm

? European Commission - Agricultural Policy Perspectives Briefs - Brief n? 1 rev January 2011

? http://ec.europa.eu/agriculture/publi/app-briefs/01_en.pdf

? Pour une autre PAC (http://www.pouruneautrepac.eu)

? http://www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/GB.pdf

? http://www.pouruneautrepac.eu/guide-politique-agricole-commune/Guide-de-la-Politique-Agricole-Commune.pdf

? Симова, А. “Европейският съюз и неговите политики”, С., Болид, 2002

? Симова, А. и др. “Обща селскостопанска политика на Европейския съюз”, С., Изд. Виденов и син ООД, 2002

Средства за оценяване:

ЕКИПЕН ИНТЕГРИРАН АНАЛИЗ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 50%